Home About Browse Search
Svenska


Lindblom Ågren, Hedvig, 2016. En plats i Paradiset : gestaltning av en naturhamn i Stockholms skärgård. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Statusen naturreservat ger skydd åt ekologiskt och socialt betydelsefulla naturområden. Dessa
platser brukar anpassas för att besökare tryggt ska kunna vistas på och utforska platserna, och få
uppleva en relativt ostörd naturmiljö. Anpassningen av miljöerna sker främst av två
anledningar: för att naturen ska bevaras och påverkan i form av skador och slitage minimeras,
samt för att besökarna lättare ska kunna använda platserna. Vad anpassningen innebär varierar
efter de specifika platserna, men handlar ofta om att skapa framkomliga stigar, sophantering
och möblering med bänkar, eldplatser, med mera.
Syftet med detta arbete är att studera en plats i ett naturreservat och ta fram ett
gestaltningsförslag på hur anpassning för besökare skulle kunna se ut. Den valda platsen i detta
arbete är naturhamnen Paradiset i naturreservatet Finnhamn och Kålgårdsön i Stockholms
skärgård, som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. En landskapskaraktärsanalys utförs för att
undersöka platsen med avseende på ekologiska, funktionella och upplevelsemässiga
förutsättningar. I detta ingår inventering av hur dessa förutsättningar ser ut och var de finns,
samt en analys av vilka styrkor, svagheter och potentialer som är värda att ta till vara på och
utvecklas vidare. Landskapskaraktäranalysens resultat sammanfattas i ett gestaltningsprogram,
som konkret redogör för vilka behov som gestaltningen bör besvara.
Gestaltningsarbetet fokuserar på hur spångar över våtmarker, bryggor för småbåtar,
utkikstorn och möblering skulle kunna utföras. Förslaget eftersträvar att vara realistiskt, med
hållbara material och enkelt utförande. I arbetet redovisas konkreta förslag för särskilda platser
i naturhamnen Paradiset, och mer generellt hur samma gestaltning skulle kunna appliceras på
andra platser i området kring Paradiset.
Vidare diskuteras de sociala värdena i att tillgängliggöra naturmiljöer, avvägningarna
under den kreativa arbetsprocessen, eventuella felkällor, samt behovet av en skötselplan över
området och ett sammanhållet gestaltningsprogram för organisationer som Skärgårdsstiftelsen,
som har i uppgift att förvalta och tillgängliggöra större naturområden.

,

The status of nature reserve gives ecologically and socially important areas protection. These
areas are usually adapted to give visitors an opportunity to safely use, explore and experience
relatively undisturbed nature. The adaption is mainly done for two reasons: to protect the
environment from wear and tear, and to facilitate the visitor’s usage of the locations. What the
adaption entails varies between the different areas, but usually consists of easily accessible
paths, waste collection and furniture like benches, fire places, et cetera.
The purpose of this thesis is to study a location in a nature reserve, and to propose an
adaption to make it more accessible to visitors. The chosen area in this thesis is the natural
harbour Paradiset (The Paradise) in the nature reserve of Finnhamn and Kålgårdsön in the
archipelago of Stockholm, Sweden. The area is today under the care of Skärgårdsstiftelsen. A
landscape character assessment is done to examine the place with focus on ecological,
functional and experiential conditions. This includes an inventory of the conditions on where
they are located and how they appear, and an analysis of the strengths, weaknesses and
opportunities that should be preserved and developed. The result of the landscape character
assessment is boiled down to a design programme, which concretely sums up what needs the
proposal should answer.
The main focus of the proposal is how duck walks over wetlands, piers for smaller boats,
lookout points and furniture could be done. The proposal aims to be realistic, with sustainable
materials and simple constructions. The proposal presents solutions for specific locations in the
natural harbour Paradiset, and a more general idea how the same designs could be applied to
other locations in the area.
Further discussion includes the social values of making nature more accessible, the tradeoffs
made during the creative process, potential sources of misinformation, and the need to
create a management planfor the area and the need for design programmes for organisations
like Skärgårdsstiftelsen, which are tasked with maintaining locations like this and making them
more accessible.

Main title:En plats i Paradiset
Subtitle:gestaltning av en naturhamn i Stockholms skärgård
Authors:Lindblom Ågren, Hedvig
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Stockholms skärgård, naturreservat, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5904
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5904
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2016 10:51
Metadata Last Modified:03 Oct 2016 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics