Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Carolin, 2016. Från produktion till rekreation : ett gestaltningsförslag för strandpromenaden i Ulvsunda industriområde. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur stranden i Ulvsunda industriområde kan omvandlas
till en rekreativ strandpromenad där industriområdets specifika förutsättningar tillvaratas för att ge
platsen en unik identitet och karaktär. Ämnet är aktuellt då en stor del av den exploatering som sker
idag är på före detta industrimark. I exploateringsprocessen glöms ofta de industriella miljöernas
kulturhistoriska värden bort och riskerar då att gå förlorade.
Ett utav de gamla industriområdena som ska genomgå en omvandling till bostadsområde är
Ulvsunda industriområde i västra Stockholm. I samband med detta ska det idag otillgängliga
strandområdet tillgängliggöras i form av en strandpromenad.
Arbetet inleddes med en litteraturstudie. Litteraturstudien delades in i två olika fokusområden;
”Att designa i post-industriella miljöer” samt ”Att designa för rekreation”. Syftet med litteraturstudien
var att skapa en förståelse för dessa två fokusområden, för att sedan kunna kombinera och använda
resultatet i gestaltningsarbetet. Detta följdes av en referensstudie där projekten Bällsta Östra och
Zhongshan Shipyard Park studerades och analyserades med fokus på industriarv och rekreativitet. En
studie av Ulvsunda industriområdes historia, nutid och framtid genomfördes. Genom inventering och
analys av området skapades en bild av platsens förutsättningar. De analysmetoder som användes var
Lynch-analys och SWOT-analys. Resultatet av de genomförda metoderna låg därefter till grund för ett
program som sedan utgjorde basen för gestaltningsarbetet.
I gestaltningsförslaget består den nya strandpromenaden av flera olika delområden som skiljer sig
från varandra i innehåll och karaktär. Detta ökar orienterbarheten och skapar en intressant upplevelse
längs med strandpromenaden. Många befintliga strukturer bevaras, men får tillägg som både förstärker
upplevelsen av områdets industrihistoria och samtidigt bidrar med rekreativa värden.
Arbetet kan ses som ett exempel på hur man som landskapsarkitekt kan arbeta med stranden i ett
före detta industriområde för att skapa en rekreativ miljö som möter dagens behov och samtidigt ta
tillvara på områdets kulturhistoriska värden.
Omvandlingen av gamla industriområden är en process som har pågått under flera år. Med tanke
på det ökade på behovet av att uppföra nya bostäder kommer denna process troligtvis att fortgå under
många årtionden framöver. Därför är det relevant för landskapsarkitekter att arbeta med bevarandet av
vårt industriarv och vara medvetna om hur man kan införliva det i våra nutida och framtida städer. På
så sätt kan vi säkerställa att varje nybyggt område på industrimark blir unikt, karaktärsstarkt, hållbart
och rekreativt.

,

The purpose of this thesis is to examine how the shoreline of Ulvsunda industrial estate can be
transformed into a recreational promenade and where the area’s historic qualities are utilised to give
the design unique identity and character. A big part of the on going development in urban areas today
is taking place in old industrial areas. In the development process the industrial environments cultural
value is often forgotten which means a risk of losing an important part of our history.
One of the industrial areas that will be undergoing a transformation is Ulvsunda industrial estate,
West Stockholm. Currently an area of mostly closed-off waterfront, it will be transformed into a
recreational shoreline park and promenade.
The work process started with a literature review to gather background knowledge. The literature
review was divided into two parts ”To design in post-industrial areas” and ”To design for recreation”.
The purpose of the literature review was to create understanding for these two topics in order to
combine and utilise the result in the design process.
Thereafter two reference projects were studied and analysed. The focus of the study was industrial
heritage and recreation. The reference projects studied were Bällsta East and Zhongshan Shipyard
Park. A background study about the Ulvsunda’s history, present and future was conducted. This was
followed by an inventory and analysis of the area. The methods of analysis used were Lynch-analysis
and SWOT-analysis. By combining the result of all used methods a programme for the new design
was created. This then served as a basis to create a design proposal aiming to fulfil the purpose of this
thesis by creating a recreational environment and at the same time preserving the area’s cultural
history.
The new park contains parts of different character and content creating an interesting experience
along the shore. Several existing structures are preserved but additions are made enhancing the
experience of the areas industrial history and at the same time contributing with recreational values.
The thesis can be viewed as an example of how landscape architects can develop the shoreline in a
former industrial area to create a recreational environment meeting todays needs and at the same time
utilise the historical values of the area.
The process of transforming former industrial areas has been going on for several years.
Considering the increasing demand of housing this process is likely to continue for many decays to
come. Therefor it’s relevant for landscape architects to work with preserving our industrial heritage
and be aware of how this can be incorporated in our present and future cities. This way we can ensure
that every newly built area on industrial land will be unique, characterful, sustainable and recreational.

Main title:Från produktion till rekreation
Subtitle:ett gestaltningsförslag för strandpromenaden i Ulvsunda industriområde
Authors:Sjöberg, Carolin
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Sandqvist, Sofia and Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, industrimiljö, kulturarv, rekreation, stadsförnyelse, strandpromenad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5845
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5845
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2016 09:11
Metadata Last Modified:21 Sep 2016 09:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics