Home About Browse Search
Svenska


Bladin, Stina, 2016. Energiintag och energiförbrukning hos barn med övervikt i åldrarna 7-17 år : med fokus på fettintag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
790kB

Abstract

Övervikt och fetma är idag ett stort problem i världen hos både barn och vuxna och trots att andelen barn med fetma har minskat kvarstår problemen. Övervikt och fetma i barndomen ökar risken för en rad olika sjukdomar och för att nå en optimal hälsa är fysisk aktivitet samt rätt kost avgörande faktorer.
Det här kandidatarbetet har genomförts vid pediatriska forskningslaboratoriet på Akademiska barnsjukhuset. Syftet med arbetet är att undersöka energiintaget med fokus på fettintag och energiförbrukningen hos överviktiga pojkar och flickor i åldrarna 7-17 år utifrån skattad aktivitets- och matdagbok. Syftet är även att jämföra dessa data med NNRs rekommendationer och mellan könen.
I studien deltog 46 stycken överviktiga barn, 20 pojkar och 26 flickor. Befintlig data från barnens fysiska aktivitet och energiintag från registrerade aktivitets- och matdagböcker samlades in och sammanställdes. Energiintag, energiförbrukning och fettintag jämfördes med Nordens Näringsrekommendationer (NNR) samt mellan könen.
Studien visade på att inga av barnen med övervikt uppnådde den fysiska aktiviteten som rekommenderas av NNR. Den självrapporterade fysiska aktiviteten för pojkarna varierade mellan 125-216 kJ/kg-kroppsvikt/dygn och för flickorna mellan 104-228 kJ/kg-kroppsvikt/dygn. En signifikant skillnad uppvisades mellan könen. Energiintaget varierade mellan 1158-3382 kcal/dygn för pojkarna och 463-7875 kcal/dygn för flickorna. 9 stycken barn hamnade över rekommenderat dagligt energiintag (NNR) medan 37 barn hamnade under. Fettintaget hos barnen låg generellt på en högre nivå än vad som rekommenderas (NNR), men detta är inte statistiskt fastställt.
Denna studie tyder på att pojkar med övervikt har en högre fysisk aktivitetsnivå än flickor med övervikt. Gruppen som undersöktes nådde inte upp till vad som rekommenderas av NNR gällande fysisk aktivitet och en stor del av gruppen rapporterade ett högre fettintag samt ett lägre energiintag än vad som rekommenderas. Det behövs större studier med fler deltagare för att kunna dra mer pålitliga resultat och slutsatser gällande dessa frågor.

,

Overweight and obesity are a big problem around the world among both children and adolescents. Even though the number of children having obesity has decreased the problem still remains.
Overweight and obesity during childhood increase the risk for certain diseases and to be able to receive an optimal health both physical activity and a good diet are required.
This thesis has been carried out in pediatric research laboratory at the University Children's Hospital. The aim of the report is to study energy intake with focus on fat intake and energy expenditure among overweighed boys and girls at the ages of 7-17 years based on estimated physical activity and food diary. The aim was also to compare these data with Nordic Nutrition Recommendations (NNR) and between the sexes.
The study involved 46 overweighed children, 20 of them were boys and 26 of them were girls. Existing data on children's physical activity and energy intake from registered physical activity and food diaries were collected and compiled. Energy intake, energy expenditure and fat intake were compared with NNR and between the sexes.
The result of the study is that none of the children with obesity achieved the physical activity that was recommended by the NNR. The self-reported physical activity for the boys ranged from 125 to 216 kJ / kg-body weight / day and for the girls between 104 to 228 kJ / kg-body weight / day. A significant difference was shown between the sexes. The energy intake ranged between 1158-3382 kcal / day for the boys and 463-7875 kcal / day for the girls. 9 children had a higher daily energy intake then recommended by NNR, while 37 children were under. Among the children the fat intake was generally higher then recommended (NNR). This was not statistically confirmed.
The conclusion of the study is that overweighed boys have a higher level of physical activity than overweighed girls. The participants in this study did not achieve the level of physical activity recommended by NNR and a large part of the group reported a higher fat intake and a lower energy intake than recommended. More detailed researches are needed with more participants to draw more reliable results and conclusions regarding these issues.

Main title:Energiintag och energiförbrukning hos barn med övervikt i åldrarna 7-17 år
Subtitle:med fokus på fettintag
Authors:Bladin, Stina
Supervisor:Olsson, Roger and Landberg, Rikard
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:442
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:fetma, barn, övervikt, energiförbrukning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5818
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5818
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Diet and diet-related diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2016 09:11
Metadata Last Modified:14 Sep 2016 09:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics