Home About Browse Search
Svenska


Malmborg, Emelina, 2016. Energiomsättning och energigivande näringsämnen hos överviktiga barn och ungdomar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
777kB

Abstract

Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem världen över och ökar kontinuerligt. Det globala förändringarna inom kost och levnadsmönster som skett har lett till en obalans mellan energiintag och energiförbrukning och anses vara grunden till övervikt och fetma hos barn och ungdomar.
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns några skillnader gällande energiintag och energiförbrukning samt om det skiljer sig i intaget av de olika energigivande näringsämnena mellan könen för överviktiga barn, 7-13 år, och överviktiga ungdomar, 14-17 år. Utifrån befintlig data från förstagångsbesökare på överviktsenheten Barn och ungdom vid Akademiska sjukhuset undersöktes energiomsättningen med hjälp av kost- och aktivitetsregistrering. Energifördelning av de energigivande näringsämnena protein, fett och kolhydrater analyserades utifrån kostregistrering.
Antalet inkluderade deltagare i den här studien var 47 barn och ungdomar med en könsfördelning på 21 flickor och 26 pojkar.
Resultatet av studien visade att överviktiga flickor och pojkar i åldersgruppen 7-13 år hade signifikanta skillnader gällande energiintaget av protein och kolhydrater. Skillnaderna bestod av att överviktiga pojkar hade ett högre intag av protein och överviktiga flickor hade ett högre intag av kolhydrater. I denna åldersgrupp kunde inga signifikanta skillnader påvisas för varken det totala energiintaget eller för den totala energiförbrukningen.
Signifikanta skillnader mellan överviktiga flickor och överviktiga pojkar, i åldersgruppen 14-17 år, fanns gällande den totala energiförbrukning där de överviktiga pojkarna hade en högre energiförbrukningen. Signifikanta skillnader mellan könen observerades också vad gäller energiintaget av fett, där överviktiga flickor stod för det högre intaget. Inga skillnader mellan könen kunde påvisas vad gäller det totala energiintaget.
På grund av studiens begränsade omfattning av antal deltagare, kan resultat endast ses som en indikation på faktiska förhållande. Mer studier och i större omfattning behövs genomföras för att erhålla valida resultat och kunna dra fler eventuella samband.

,

Overweight and obesity is a major public health problem worldwide and is continuously increasing. The global changes in dietary and physical activity patterns that have taken place had led to an energy imbalance between calories consumed and calories expended and this is considered to be the fundamental cause of obesity and overweight in children and adolescents.
The aim of this study was to investigate if there were any differences in total energy intake and total energy expenditure, and if it differs in the distribution of energizing nutrients between the gender in overweight children, 7-13 years, and overweight adolescents, 14-17 years.
Based on existing data from children and adolescent, visiting Akademiska hospital department for overweight and obesity for the first time, the energy metabolism was analysed through diet- and activity registration. Energy distribution of the energizing nutrients protein, fat and carbohydrates were analysed by food registration.
The number of participants included in this study were 47 children and adolescents, with a sex ratio of 21 girls and 26 boys.
The results of the study showed that overweight girls and boys in the age 7-13 years had significant differences for the energy distribution of the energizing nutrients protein and carbohydrates. The differences consisted of overweight boys had a higher intake of protein and overweight girls had a higher intake of carbohydrates. In this age group no significant differences could be detected for either total energy intake or total energy consumption.
Significant differences between overweight girls and overweight boys in the age 14-17 years, concerning total energy consumption, where the overweight boys had a higher energy consumption. Significant differences were also observed between gender in energy intake of fat, where the overweight girls accounted for the higher intake. No differences between gender were detected for the total energy intake.
Because of the study's limited number of participants, results can only be seen as an indication. More studies and in larger scale are needed to obtain valid results and for more potential connection.

Main title:Energiomsättning och energigivande näringsämnen hos överviktiga barn och ungdomar
Authors:Malmborg, Emelina
Supervisor:Olsson, Roger and Landberg, Rikard
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:441
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:övervikt, fetma, energiförbrukning, energiintag, kostregistrering, aktivitetsregistrering, barn, ungdomar, energigivande näringsämnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5817
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Diet and diet-related diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2016 08:59
Metadata Last Modified:14 Sep 2016 08:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics