Home About Browse Search
Svenska


Haraldsson, Peter, 2016. Aggressivt beteende hos katt i klinikmiljö : hantering och förebyggande åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
505kB

Abstract

Aggressivt beteende hos katt i klinikmiljö försvårar djurhälsopersonalens arbete med katten och riskerar att leda till skador på både katt och djurhälsopersonal. Syftet med detta examensarbete är att besvara frågeställningarna kring vilka metoder som finns för att förebygga aggressivt beteende hos katter i klinikmiljö och hur aggressiva katter i klinikmiljö ska hanteras. Arbetet genomfördes som en litteraturstudie.
Fler och fler kliniker runt om i världen certifieras och kan tituleras ”cat friendly clinic”, även i Sverige. Flera av de metoder och åtgärder som tas upp i detta arbete ligger till grund för denna certifiering där hantering och förebyggande arbete ingår.
Det förebyggande arbetet är absolut viktigast och det är fördelaktigt om information kan inhämtas vid kontakt med djurägarna så att en katt som brukar uppvisa aggressivt beteende hos veterinären kan medicineras redan innan den kommer in till kliniken. Alternativt kan besöket genomföras i kattens hem. Djurägaren har en stor roll i det förebyggande arbetet och bör tidigt vänja katten vid kattburen, bilresor och att bli hanterad av främmande människor. Feromonbehandling kan användas som en del i det förebyggande arbetet, både av djurägaren och av djurhälsopersonalen.
Om katten varit på kliniken tidigare är det en god idé för personalen att studera kattens journal för att se vad som tidigare gjorts och vilka tekniker som fungerar och inte fungerar. Om milda hanteringsmetoder inte fungerar kan utrustning som munkorg, handdukar, väskor och liknande användas. Dessa steg ska ske anpassade till individen och den rådande situationen.
Blir katten för upprörd vid hantering kan det vara nödvändigt att sedera katten. Läkemedel ska helst användas innan katten blivit arg då de har sämre effekt när katten redan är upprörd. Alternativet är att försöka igen vid ett annat tillfälle eller att använda allmän anestesi när sederingen inte fungerar. Ferala katter ska inte hanteras alls i vaket tillstånd utan endast under allmän anestesi.
Mer forskning behövs på området men förhoppningsvis kan detta examensarbete ge djurägare och djurhälsopersonal en god insikt i hur aggressivt beteende hos katt i klinikmiljö kan förebyggas och hanteras på lämpligt sätt.

,

Aggressive behaviour in the cat at the veterinary hospital hampers the staff’s work with the cat and could lead to injury to both the cat and the staff. The purpose of this thesis was to answer questions about the methods available for preventing aggressive behaviour in cats in the veterinary hospital and how aggressive cats in the veterinary hospital should be managed. This thesis was carried out as a literature study.
More and more clinics around the world are certified and can be addressed “cat friendly clinic”, even in Sweden. Many of the techniques and measures listed in this thesis are required to get this certification in which management and prevention are included.
Prevention is the most important factor and it is beneficial if the information can be obtained from the animal owner, so that a cat that often exhibits aggressive behaviour at the clinic can be medicated before entering the veterinary hospital. Alternatively make the examination in the cat's home. The owner has a central role in the preventive work and should early accustom the cat to the cat carrier, car trips and to be handled by strangers. Pheromone therapy can be used as part of the preventive work both by the animal owner and by the hospital staff.
If the cat has been at the clinic before, it is a good idea for hospital staff to study the cat's medical record to see what has been done before and which techniques work and do not work. If gentle handling methods are not working, equipment like muzzles, towels and bags can be used. These steps should be tailored to the individual cat and the situation.
If the cat is too worried or upset, it may be necessary to sedate the cat. Drugs should be used before the cat becomes angry because they are less effective when the cat is already upset. The alternative is to try again at another time or to use general anaesthesia when sedation is not enough. Feral cats should not be handled awake at all, but only under general anaesthesia.
More research is needed in this area but hopefully this thesis can give pet owners and veterinary hospital staff a good understanding of how to appropriately prevent and manage aggressive behaviour in cats in the veterinary hospital.

Main title:Aggressivt beteende hos katt i klinikmiljö
Subtitle:hantering och förebyggande åtgärder
Authors:Haraldsson, Peter
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Edner, Anna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:16
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:aggression, förebyggande, katt, hantering, cat friendly clinic
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5780
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5780
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2016 14:47
Metadata Last Modified:05 Sep 2016 14:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics