Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Madeleine, 2016. Kunskap och compliance hos djurägare vid allergi hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
984kB

Abstract

Förekomsten av allergier ökar i samhället, både hos människor och våra husdjur. Anledningarna kan vara många och både genetik och miljön vi lever i kan vara orsaker till detta. För att ta reda på vilken eller vilka allergier en hund lider av krävs olika utredningar. Dessa kan vara både långdragna och kostsamma vilket betyder att det krävs ett stort engagemang från hundägarna. För att ta reda på om en hund lider av foderallergi, och mot vad, krävs att den genomgår en eliminationsdiet. Detta tar flera månader och görs uteslutande i hemmet. När det gäller atopi görs utredningen av en veterinär på klinik. Efter utredningarna är klara är det upp till djurägaren att behandla sin hund och se till att den får adekvat vård.
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilken kunskap ägarna till allergiska hundar har om sitt djurs allergi samt undersöka hur väl de följer veterinärens ordinationer, det vill säga compliance. Vidare syfte är att ta reda på hur kontakten ser ut mellan djurägare och djurhälsopersonal efter en allergiutredning genomförts. Med denna information sammantagen är syftet att undersöka om det finns något samband mellan djurägarnas kunskap om deras hundars allergi samt den kontakt de har med djurhälsopersonalen och hur väl de följer veterinärens ordinationer.
För att ta reda på detta sammanställdes en enkät som skickades till 60 djurägare vars hundar var patienter på hudmottagningen på Djurakuten i Stockholm. Hundarna hade genomgått en allergiutredning och alla hade besökt mottagningen under de senaste tre månaderna. Trettiotre av de inbjudna hundägarna valde att svara på enkäten och deras hundars journaler granskades för att undersöka vilka likheter och skillnader det fanns mellan enkätsvaren och journalerna. Parametrarna som jämfördes var bland annat vad hundarna var allergiska mot, hur allergin konstaterats och vilken behandling de fick för sin allergi.
Resultatet, som baserades på både enkätsvar och journaler, visade att majoriteten av de svarande hade tät kontakt med sin hunds hudmottagning. De var även nöjda med den information, stöd och hjälp de fått från personalen. Svaren visade även att dessa djurägare hade god kunskap om sina hundars allergier. Gällande atopi följde enkätsvaren och journalerna varandra relativt väl, men när det kom till födoämnesallergi hade hundägarna mer kunskap än den information som stod att finna i journalerna.
Konklusionen var att de som valt att svara på enkäten hade stort engagemang för sina hundars allergier. Det fanns inte tillräckligt många svarande som hade en mindre tät kontakt med sin hunds veterinär eller som var missnöjda med bemötandet de fått för att kunna dra några slutsatser från om detta skulle kunna ha ett samband med lägre compliance. Den enda slutsatsen som gick att dra var att de djurägare som svarat på enkäten visade relativt hög compliance och var även nöjda med den kontakten de hade med sin hunds hudspecialister. Studien har dock en låg representativet av ägare till allergiska hundar.

,

The frequency of allergy increases in our society, among both humans and our pets. There can be a number of reasons for this, both genetics and the environment can have an impact. To determine what type of allergy or allergies a dog suffers from, different medical examinations are required. These examinations can be both protracted and costly which means a huge commitment from the dog owners. For example, to determine if a dog suffers from food allergy and which type of food this concerns, an elimination diet is required. This can take several of months and is done exclusively in the home environment. Atopy investigation is done by a veterinary at the clinic. After the allergy investigations, it is the dog owners’ responsibility to treat the dog and make sure it gets the required care.
The purpose of this thesis is to find out what knowledge the owners to allergic dogs have about their pet´s allergy and also how well they follow the veterinarian´s recommendations, i.e. compliance. A further purpose is to investigate the contact between the owners and the staff at the clinic after an allergy investigation is done. With this information, all together, the purpose is to see if there is any connection between the owners' knowledge about their dogs' allergy, the contact they have with the veterinary staff at the clinic and how well they follow the recommendations given by the veterinarian.
A questionnaire was sent to 60 dog owners, who were consulting skin specialists at a veterinary clinic in Stockholm. All the dogs have had an allergy investigation and had visited the skin specialist within the last 3 months. Thirty-three dog owners answered the questionnaire. The respondents´ dog´s clinical records were investigated to find out the differences and similarities between the journals and the answers in the questionnaires.
The result, based on both the questionnaires and the clinical records, showed that the majority of those who answered the questionnaire, had a very good and frequent contact with the clinic. They were satisfied with the help and support they got from the staff. The answers also showed that the dog owners had good knowledge about their dogs' allergies. Concerning atopy, the answers and the journals were similar, but when it came to food allergies, the dog owners had more knowledge than reflected in the journals.
The conclusion was that those who choose to answer the questionnaire also had a big interest and engagement about their dog´s allergies. There were too few respondent who had less frequent contact with the veterinary or where dissatisfied with the contact at the clinic to draw any conclusions if this could have a connection to a lower compliance. The only conclusion made was that the dog owners who choose to answer the questionnaire, also followed the advices and descriptions given by the specialists. This stud has a low representativeness of owners to allergic dogs.

Main title:Kunskap och compliance hos djurägare vid allergi hos hund
Authors:Svensson, Madeleine
Supervisor:Olsén, Lena and Bergvall, Kerstin
Examiner:Penell, Johanna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:07
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:compliance, atopisk dermatit, födoämnesallergi, bemötande, behandling, livskvalitet, hund, enkätundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5771
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2016 11:51
Metadata Last Modified:05 Sep 2016 11:51

Repository Staff Only: item control page