Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Anna and Persson, Emelie, 2016. Lean i lantbruket : en studie av svenska mjölkproducenters strategiarbete i södra Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sveriges lantbrukare har fått genomföra stora strukturella förändringar för att kunna konkurrera på marknaden. Det blir allt viktigare att lantbrukare kan bevara en stabil position för att kunna hantera oväntade situationer. Tidigare studier diskuterar att tillämpning av strategi i lantbruksföretag har en betydelsefull inverkan på verksamheten. Lean är en filosofi för att utveckla verksamhetens produktivitet genom att förbättra strategiarbetet.

Syftet med studien är att analysera hur strategiutveckling har förändrats och påverkat lantbruksföretaget vid implementering av Lean. Studien fokuserar på strategi inom långsiktigt företagande, medarbetarskap samt kommunikation. Litteraturgenomgången bygger på tidigare forskning inom ämnesområdet. Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod med genomförda fallstudier på fyra mjölkgårdar i södra Sverige som tillämpat Lean under en längre period. Studien kan inte generaliseras eftersom enbart ett fåtal fall observeras, däremot kan intressanta och värdefulla aspekter belysas för lantbruksföretag som tillämpar Lean.

Intervjuguiden grundas på en teoretisk bas där varje fråga sammanlänkas med teorin. I den teoretiska syntesen kopplas teori inom Lean, Balanserat styrkort samt en modell för
företagsledning samman. De valda teorierna belyser strategiskt tänkande med avseende på processer gällande förbättring, utveckling och resurshantering. För att beakta mönster av de observerade fallgårdarna har empiri analyserats utifrån teori. Oförutsedda aspekter som har
uppmärksammats i studien är att strategi har stor betydelse, speciellt för större företag.

För att lantbruksföretag ska vara stabila krävs långsiktigt tänkande och ständig utveckling av dagliga rutiner. Studien indikerar att medarbetare är en betydelsefull resurs för
lantbruksföretagets strategiarbete. Delaktighet och ansvarstagande påverkar arbetsmiljön positivt. Implementeringsprocessen av Lean är tidskrävande men på sikt kan det vara gynnsamt för lönsamheten. Metoden bidrar i många fall till att utveckla arbetsprocesser och effektivisera verksamheter. Dessutom visar studien att kommunikation inom verksamheten synnerligen är betydelsefullt för lantbruksföretagen.

,

Swedish farmers have been implementing major structural changes in order to compete in the market. It is important to maintain business development in order to handle unexpected situations for the firm. Lean is a philosophy to develop business productivity by improving the company's strategy.

The aim of our study is to analyze the changes in strategy development that have affected farmers in the process of implementing Lean. The literature review is based on previous research in the field. The study is a qualitative method and consist four case studies of dairy farms in Southern Sweden who apply Lean. The selection of farmers was made on specified criteria with the reason to achieve aim and be able to answer research question. The interview
guide is based on the theoretical basis, where every question is linked to the theory. The selected theories concern strategic thinking and include processes for improvement, development and resource management. This study cannot be generalized because of the few case studies though the study might give valuable insights for farmers who apply Lean.

A stable firm requires long-term thinking and continuous development. The study indicates that employees have a considerable impact on the farming business. Participation and responsibility leads to a better working environment for the employees. The implementation of Lean is time consuming but in the long run it will improve the company’s profitability. Another aspect is that communication has been improved since Lean was introduced in the agricultural firms.

Main title:Lean i lantbruket
Subtitle:en studie av svenska mjölkproducenters strategiarbete i södra Sverige
Authors:Lundberg, Anna and Persson, Emelie
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1009
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Företag, Lean, Strategi, Lantbruk, Medarbetare, Implementering, Utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5712
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2016 13:09
Metadata Last Modified:22 Aug 2016 13:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics