Home About Browse Search
Svenska


Lennartsson, Arvid and Sköld, Jennifer, 2016. Praktisk parasitkontroll i integrerad ekologisk dikoproduktion : att kontrollera och minska risken för parasitinfektioner genom betesstrategier. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
718kB

Abstract

I en ekologisk produktion är det inte tillåtet att rutinmässigt och förebyggande avmaska djuren. Istället får djurägaren jobba preventivt med olika betesstrategier för att lägga upp en hållbar betesplan. Det som ska uppnås är att få ett så optimalt utnyttjande av marken som möjligt men inte någon uppförökning av parasitnivån.
Målet med arbetet har varit att undersöka vilka kontrollåtgärder för parasiter som finns, vilka åtgärder som är vanligast i Sverige idag samt se vilka betesstrategier som kan fungera effektivast i en ekologisk integrerad dikoproduktion. En litteraturstudie har genomförts samt kvalitativa intervjuer med veterinärer och rådgivare verksamma i södra Sverige. Arbetet är avgränsat till löpmagsmask, tunntarmsmask och lungmask.
Resistens mot avmaskningsmedel är ett problem och antalet ekologiska besättningar ökar, därför kommer det i framtiden bli viktigt att lära sig effektiva betesstrategier utan rutinmässig avmaskning för att bibehålla en lönsam djurproduktion med god djurhälsa. Att lägga upp en hållbar och långsiktig betesplan kräver mer av djurägaren då det blir fler parametrar att ta hänsyn till. Ett nära samarbete mellan djurägare, veterinär och rådgivare kan vara positivt då de gemensamma kunskaperna är värdefulla för att skapa en väl fungerande betesplan.
En effektiv parasitkontroll kan vara positiv för djurproduktionen och kan bland annat ge en ökning av tillväxt, bättre slaktkroppsegenskaper och fertilitet samt en minskad dödlighet i besättningen. Många gånger blir djuren inte märkbart påverkade av parasiter men förlorar i tillväxt.
Flera studier är utförda på effekten av rotation- och kontinuerlig betning, tillskottutfodring samt den ekonomiska aspekten ur parasitkontroll. De har kunnat analyseras med varierande resultat och inga slutgiltiga slutsatser kring ämnet har kunnat dras. Det är även svårt att uppmäta de ekonomiska fördelarna med en effektiv parasitkontroll då det är svårt att se de exakta förlusterna som parasiter kan orsaka i produktionen. Det är även en fråga om att väga för- och nackdelar emot varandra för djurägaren, ofta är det för oekonomiskt att till exempel låta ett bete ligga i träda ett år.
Förekomsten av parasiter är kopplad till klimat, vilken sorts parasit samt djurens ålder. Ofta finns inte möjligheten att växelbeta med andra djurslag, bland annat på grund av att många producenter enbart har en större mängd av endast ett djurslag. Sam- och växelbete med hjälp av olika djurkategorier inom besättningen kan vara en strategi. Förstagångsbetare ska helst inte beta efter förstagångsbetare då de uppförökar parasitmängden på betet. Äldre djur med immunitet kan fungera som sanerare då de har en högre motståndskraft och inte uppförökar mängden parasiter.
Det är en fördel att kunna använda sig av träckprov som grund för betesplaneringen så det går att välja en lämplig strategi för en mer lyckad parasitkontroll. Det gör även att det går att se vilka betesmarker som skulle kunna orsaka problem. Att väga djuren regelbundet för att kunna se när något avviker kan vara ett alternativ. Olika besättningar har även olika förutsättningar. Rådgivning och betesplanering sker effektivast individuellt på besättningsnivå.

,

In organic production, it´s not allowed to routinely de-worm animals. Instead, the farmer has to work preventive with different grazing strategies and to set up a sustainable grazing plan. The aim is to get a beneficial use of the land, but no increase of the parasite level.
The aim of this rapport was to investigate different kind of measures for parasite controlling, and to find the most common strategies for an organic integrated beef cattle production. A literature study has been carried out, and interviews with veterinarians and extension staff in southern Sweden. This rapport is limited to the following parasites: Ostertagia ostertagia, Cooperia onchophora and Dictyocaulus viviparus.
Resistance to anthelmintic is a problem and the number of organic farms is increasing: To maintain a profitable animal production with good animal health it is of importance to learn effective control strategies without routine de-worming. The farmer has to take into account several parameters when setting up a sustainable and long-term work plan. Close cooperation between the farmers, veterinarians and advisors can be positive, because the collective knowledge is valuable to create a well-functioning work plan.
An effective parasite control can be positive for the animal production; for example provide an increase in growth, better carcass characteristics, increased fertility and reduced mortality in the herd. Many times, the animal isn´t visibly affected by parasites, but loses in growth.
There have been several studies performed on the efficacy of rotational grazing vs. continuous grazing, supplementary feeding as well as the economic aspect of parasite control. Different conclusions have been drawn without any definite conclusion on the subject. It´s difficult to measure the economic benefits of an effective parasite control because it is difficult to calculate the exact production losses the parasites causes. The farmer also have to weigh the pros and cons when it comes to choose strategies of parasite control; it is for example uneconomical to leave a pasture fallow for a year, and sometimes the loss in animal growth is acceptable because of the value to graze a certain pasture.
The presence of parasites is linked to climate, the type of parasite and age of the animal. Often there is no possibility to use alternate grazing or to let beef cattle graze together with other kinds of animals, partly because as many livestock farmers very often only have a greater quantity of one species. Instead of using a different species it can be an option to graze differently with other categories of animals within the herd itself. First-season grazing cattle that graze immediately after other first-season grazers are going to meet an increase amount of parasite in the pasture. Older animals with immunity can clean the pasture as they are resistant and do not increases the amount of parasites.
It is an advantage to use faecal samples as the base for the grazing plan, an appropriate approach for a more successful parasite control can then be chosen. You can also see which pastures is most likely to cause problems. To weight the animals regularly can be an option to detect deviates. Different farms have different conditions. Consulting and planning is done most efficiently individually on each farm.

Main title:Praktisk parasitkontroll i integrerad ekologisk dikoproduktion
Subtitle:att kontrollera och minska risken för parasitinfektioner genom betesstrategier
Authors:Lennartsson, Arvid and Sköld, Jennifer
Supervisor:Magnusson, Madeleine
Examiner:Herlin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:dikoproduktion, ekologisk, parasitkontroll, betesstrategier, löpmagsmask, lungmask, tunntarmsmask, inälvsparasiter, betesplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5728
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Pests of animals
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2016 12:20
Metadata Last Modified:29 Aug 2016 12:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics