Home About Browse Search
Svenska


Nordstrand, Oscar and Norrman, Eric and Peterson, John, 2016. Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags legitimitet : en fallstudie av Swedbank. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
770kB

Abstract

Ökad medvetenhet om människans påverkan på hållbarhet har medfört att det ställs allt högre krav på att företag ska arbeta mot hållbar utveckling. Eftersom frågor om hållbarhet påverkar företagens ställning i samhället är det viktigt att företagen integrerar hållbarhet i verksamheten. Företag kan vidta åtgärder för att minimera verksamhetens påverkan på hållbarhet.
I denna studie har författarna valt att fokusera på fallstudieföretagets hållbarhetsarbete genom att undersöka deras hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning är ett sätt för företaget att redovisa direkt och indirekt påverkan på hållbarhet till intressenterna. Författarna har valt att fokusera på hållbarhetsredovisning då tidigare forskning fastställer att hållbarhetsredovisning blir allt mer aktuellt för företag att göra. Från och med första juli 2016 inträder ett lagförslag i Sverige om att större företag med en nettoomsättning över 350 miljoner kronor är skyldig att hållbarhetsredovisa.
För att skapa ökad förståelse om hur hållbarhet tillämpas i praktiken har författarna valt att göra en fallstudie på företaget Swedbank. Swedbank är en av Sveriges största banker. Banken har i skrivande stund över sju miljoner privatkunder och över en halv miljon företagskunder. Fallstudieföretagets direkta påverkan på hållbarhet uppstår av deras kontorsverksamhet. Därtill har fallstudieföretaget en indirekt påverkan på hållbarhet främst genom deras kreditgivning. Indirekt påverkan har över tid fått mer uppmärksamhet i fallstudieföretagets hållbarhetsarbete.
Syftet med studien är att beskriva hållbarhetsarbetsredovisningens betydelse för fallstudieföretagets legitimitet. För att bemöta syftet har författarna genomfört en fallstudie. Empiriskt material samlades in med information från primär- och sekundärkällor. Tre stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med miljö och hållbarhetschef, hållbarhetsspecialist med ansvar för hållbarhetsredovisning samt en företagsrådgivare. Urvalet av respondenter baseras på befattning samt verksamhetsområde. Vidare ligger fallstudieföretagets års och hållbarhetsredovisning till grund för det empiriska materialet. Tidigare forskning på området finns tillgänglig men har inte legat till grund för några slutsatser eftersom författarna har för avsikt att skapa en uppdaterad bild av verkligheten.
För att besvara frågeställningarna används ett teoretiskt ramverk bestående av Triple bottom Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Insamlad empiri visar att fallstudieföretaget, sedan en längre tid tillbaka, bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete inom organisationen. Fallstudieföretagets hållbarhetsarbete är en förutsättning för att uppnå en grundläggande legitimitet bland intressenterna. Fallstudieföretaget upprättar hållbarhetsredovisningen utifrån Global Reporting Iniatives (GRI) principer.
Genom analys och diskussion av insamlad empiri och tidigare forskning fastställer författarna att hållbarhetsredovisningen inte förbättrar legitimiteten hos fallstudieföretaget. Legitimiteten ökar inte eftersom intressenterna redan förväntar sig att banken ska bedriva en hållbar verksamhet. Fallstudieföretaget hållbarhetredovisar årligen eftersom hållbarhet är en integrerad del av företagets verksamhet och ligger till grund för bankens affärsbeslut. Hållbarhetsredovisningen bemöter intressenternas förväntningar och säkerhetsställer därmed legitimiteten bland intressenterna eftersom de upplever att banken tar sitt ansvar för hållbar utveckling.

,

Increased awareness about human impact on earth has resulted in increased demands on companys work with sustainability such as sustainable products and services. The sustainability agenda has therefore an impact on the legitimacy of company brands. As such, companies often choose to involve a sustainability agenda into their business strategy. A company can take responsibility for sustainable development by deploying programs to decrease adverse impacts, e.g. enviromental impacts. This thesis focuses on the sustainability report as part of a companys sustainability work to maintain or improve legitimacy in the finance sector. In this sector, a bank uses the sustainability report to communicate its impact on the earth to their stakeholders. Case study research was undertaken on the Swedish bank Swedbank to understand the role sustainability reporting to maintain legitimacy in the finance sector.
Swedbank is today Sweden’s largest bank with more then 7 million private customers and more then a half million-business customers. The study aims to reveal the sustainability reports impact on the banks legitimacy. To answer the aim the authors have conducted a case study at Swedbank. Three semi-structured interviews were held with people working with sustainability at Swedbank. The study has used a mixture of theories to explain the complex relation between the bank and the society. The theories used in this study include Triple Bottom Line, Carrols pyramid, Legitimacy theory and the Stakeholder theory. Conducted information show that Swedbank is doing their sustainability report based on Global Reporting Initiative principles.
This study draws comes to the conclusion that sustainability report does not create or increase the legitimacy for Swedbank. The reason why sustainability report has no impact on Swedbanks legitimacy is because stakeholders presume that Swedbank is already sustainable. The case study shows that Swedbank is doing sustainable reporting because sustainability is part of Swedbank´s core strategy. The integration of sustainability in the core strategy results in the fact that Swedbank is maintaining the legitimacy among their stakeholders.

Main title:Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags legitimitet
Subtitle:en fallstudie av Swedbank
Authors:Nordstrand, Oscar and Norrman, Eric and Peterson, John
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1024
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Global Reporting Initiative, legitimicity, stakeholder theory, sustainability report, triple bottom line
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5666
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5666
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2016 14:08
Metadata Last Modified:12 Aug 2016 14:11

Repository Staff Only: item control page