Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Nils, 2016. Analys av samband mellan skogslagervolym och maskinproduktivitet i gallring och slutavverkning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I svenskt skogsbruk använder man sig idag av ett tvåmaskinsystem för att fälla och transportera ut stockar från skogen. En skördare fäller, kvistar och apterar träden och en skotare transporterar ut stockarna till avlägg. I detta system blir skotaren indirekt beroende av skördaren eftersom det inte går att transportera ut en större volym än det som fällts. För att motverka beroendet brukar man använda sig av ett skogslager, en volym som skördaren upparbetat och ligger i skogen i väntan på uttransport av skotaren.
Syftet med denna studie har varit att analysera om skördares och skotares produktivitet påverkas av storleken på skogslagret. Data som har använts i studien var produktionsdata från 21 maskinlag under ett års tid. Både gallrings- och slutavverkningslag inkluderades. Dataunderlaget har tillhandahållits av SCA Skog och analyserna har gjorts med en upplösning på dygnsnivå. Som mått på maskinernas producerande förmåga användes en relativ produktivitet; förhållandet mellan den faktiska produktiviteten och den förväntade produktiviteten (normen). Analyserna av samband mellan maskinernas produktivitet och skogslagrets storlek utfördes som linjära regressionsanalyser.
Analyserna visade att det varken fanns entydiga eller förväntade resultat. Signifikanta samband mellan maskinernas produktivitet och skogslagrets volym hittades för åtta skördare och sju skotare, dock var samtliga samband svaga (R2 ≤ 8,5 %). Resultaten var svårtolkade på grund av komplexitet och begränsad forskning om skogslagret och dess inverkan på maskinproduktiviteten. En felkälla i studien kan vara den förväntade produktiviteten (normen), på grund av potentiella osäkerheter i bortsättningsunderlagen (det vill säga modellerna för att beräkna normen). För att möjliggöra vidare studier krävs bland annat bättre kunskap om bortsättningsunderlagens tillförlitlighet.

,

In Swedish forestry, a two-machine system is used for final felling and thinning operations. A harvester fell, limb and buck the trees and a forwarder transport logs to a roadside landing. In a two-machine system, the forwarder becomes indirectly dependent on the harvester since it is impossible to transport a bigger volume than the current felled volume. To reduce this dependence a "buffer" between the two machines is regularly used. The buffer consists of a log-volume which is harvested but not yet forwarded to a roadside landing.
This study has aimed to analyze if the productivities of the harvester and forwarder are affected by the buffer-volume. The data used in this study was derived from daily machine reports from 21 felling teams under a year. Reports from both thinning and final felling operations were included in the study. The data was provided by SCA Forest and the analyses has been done with a resolution of day-level data on buffers and performance. As a measure for machine performance, a relative productivity was used which describes the relationship between the actual productivity and the expected productivity. The analyses of relationships between machine productivity and the harvested, but not yet forwarded volume, were done as linear regressions.
The analyses showed neither clear nor expected results. Significant correlations between machine productivity and the harvested, but not yet forwarded volume were found for eight harvesters and seven forwarders, although all correlations were weak (R2 ≤ 8,5 %). The results were hard to interpret due to the complexity and lack of literature about the harvested, but not yet forwarded volume and its effects on machine productivity. A source of error in the study could be the expected productivity, due to potential inaccuracies in the standardized calculations. Further studies would benefit from, for instance, better knowledge about accuracy in the models for expected productivity.

Main title:Analys av samband mellan skogslagervolym och maskinproduktivitet i gallring och slutavverkning
Authors:Lindberg, Nils
Supervisor:Lindroos, Ola and Bylund, Anna
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:6
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skördare, skotare, produktivitet, skogslager, drivning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5658
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5658
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2016 09:03
Metadata Last Modified:12 Aug 2016 09:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics