Home About Browse Search
Svenska


Saramolki, Peyman, 2016. Observationer på Dragarbrunnsgatan : en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats studerar sektioner av Dragarbrunnsgatan i Uppsala, med sin utformning som gångfartsområde. Reglerna som ger fotgängare företräde över motorfordon och cyklar med en hastighetsreglering till gångfart kan anses vedertaget i avseende hierarkin vid dessa områden. Modernismens bilideal och storskaliga planering har satt en prägel i stadsplanering och arbetet grundar sig i att se hur detta påverkar fotgängare idag. Syftet med arbetet var att observera hur Dragarbrunnsgatans utformning påverkar fotgängarnas rörelsemönster och konflikter mellan dem och andra trafikslag. Studien delar in Dragarbrunnsgatan i tre sektioner; kvarteret Bredgränd/Smedsgränd, korsningen Bredgränd/Dragarbrunnsgatan samt kvarteret Bredgränd/Bangårdsgatan. Mätningsobservationer påvisas i tabell och diagram med indelning på antal gående och med vilket typ av fordon konflikterna skedde med; motorfordon eller cyklar. Flödesobservationer som användes för att notera gåendes rörelsemönster konstaterar att markbeläggningens uppdelning separerar trafikslagen. Observation av konflikter fastställer att dessa minskar procentuellt vid en ökad intensitet av fotgängare. Objekt, såsom cykelställ, agerar som farthinder och resulterar i minskade konflikter. Resultatet analyserades från Kevin Lynch stadsbyggnadsprinciper; fotgängarna rör sig längs med byggnader, stråk, och kanter dominerade av fordon. Välanvända målpunkter/noder och bidrar i högre intensitet av människor, bidrar till färre konflikter.

,

This essay studies sections of Dragarbrunnsgatan in Uppsala, with its formation as a pedestrian-regulated area. The rules that give pedestrians precedence over both motor vehicles and bicycles, with a pedestrian-speed regulation, can give an impression of the hierarchy of these areas. Modernism’s car ideal and large scale planning has left a mark on city planning, and the foundation of this study was how this is affecting pedestrians today. The purpose of this thesis was to observe how Dragarbrunnsgatan’s architectural design affects pedestrian’s movement patterns, and the conflicts between them and other road-users. The study divides Dragarbrunnsgatan in three sections; the block Bredgränd/Smedsgränd, the intersection Bredgränd/Dragarbrunnsgatan, and the block Bredgränd/Bangårdsgatan. Survey observations are shown in charts and diagram with separation of number of pedestrians and categorized by the type of vehicle the conflicts occurred with; motor vehicles or bicycles. Flow rate observations indicate the patterns of pedestrians, and show a separation between road-users based on how the paving on the ground signals the preferred use of a given area. The observations show that the conflicts decrease with an increased pedestrian use. Obstacles, such as bicycle stands, act as speed bumps, resulting in decreased conflicts. The result was analyzed from Kevin Lynch’s city planning principles: Pedestrian movement patterns around buildings, paths, edges consisting of vehicle-dominated lanes. Busy target points/nodes in - and around - the area contribute to higher pedestrian density, resulting in fewer conflicts.

Main title:Observationer på Dragarbrunnsgatan
Subtitle:en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag
Authors:Saramolki, Peyman
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Dragarbrunnsgatan, gångfartsområde, shared space, stadsplanering, modernism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Aug 2016 14:54
Metadata Last Modified:11 Aug 2016 14:54

Repository Staff Only: item control page