Home About Browse Search
Svenska


Stöckel, Linnéa, 2016. Begravningsplatsen – den nya parken? : förändringen av begravningsplatsens användning och dess möjlighet som framtida rekreationsområde. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Många av Sveriges kyrkogårdar är platser med historiska och kulturella värden som vittnar om hur samhället och dess sedvänjor förändrats under historiens gång. De skyddas av kulturminneslagar och har därmed en större chans än vanliga grönområden att fortleva som grönytor. Samtidigt är stora förändringar av det svenska samhället att förvänta de kommande 50 åren, vilket kan komma att påverka såväl kyrkogårdarnas utformning som nyttjandet av dess ytor. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kyrkogårdar används i dag, om de kommer att kunna användas som rekreationsområden och människors syn på det. Genom en enkätundersökning via webben fick de tillfrågade svara på ett antal frågor om vad de gör på kyrkogården samt vad de tycker är acceptabelt att andra gör där. För att få ett brett underlag riktades enkäten till personer mellan 14-85 år i fyra olika städer i Sverige. Det genomfördes även en intervju via mejl med Stockholms kyrkogårdsförvaltning för att få en bild av hur de som arbetar med kyrkogårdar ser på ämnet. Svaren visade på en tydlig konsensus från de tillfrågade; upplevelsen, framförallt i form av att kunna vistas på ytor som tilltalar själen, ses som ett positivt komplement till det primära syftet med besöket på kyrkogården – att sörja och visa respekt för de avlidna. Det här är den syn som uppkom i Sverige först i början av 1900-talet. Resultatet visar att synen på acceptabelt uppträdande på svenska kyrkogårdar inte kommer att förändras i någon nämnvärd utsträckning under överskådlig tid, eftersom traditioner och uppfattningar till stor del tycks förbli opåverkade trots genomgripande förändringar inom andra områden i samhället.

,

Several of Sweden’s churchyards are sites with historical and cultural value that bear witness to the changes of our society and customs over the course of history. They are protected by cultural heritage laws and therefore have a higher chance than ordinary greenspaces to prevail. At the same time, large changes in the Swedish society is to be expected in the next 50 years, which can affect the shape of the cemeteries as well as the use of its space. The purpose of this essay is to examine how churchyards are used today, if they might be used as recreation areas and peoples view on that. Through a survey via the web the interviewees had to answer a number of questions as to what they do on the churchyard, as well as what they think is acceptable for others to do there. For a wide basis the survey was directed towards people between the ages of 14-85 in four different cities in Sweden. Additionally, an interview with Stockholm’s cemetery management was carried out through email to get an understanding of how the people working with churchyards feel about the subject. The answers showed a clear consensus; the experience, especially in the form of being able to reside on spaces that appeals to the soul, is seen as a positive addition to the primary purpose of visiting the churchyard – to mourn and show respect for the deceased. This view arrived in Sweden in the beginning of the 20th century. The result shows that the view on acceptable behavior in Swedish churchyards won’t change to a significant extent in the foreseeable future, because traditions and perceptions remain largely unaffected despite fundamental changes in other areas of society.

Main title:Begravningsplatsen – den nya parken?
Subtitle:förändringen av begravningsplatsens användning och dess möjlighet som framtida rekreationsområde
Authors:Stöckel, Linnéa
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:användning, begravningsplats, grönyta, kyrkogård, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5642
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5642
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2016 14:02
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 14:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics