Home About Browse Search
Svenska


Gronow, Anna, 2016. Från rum till rum : gestaltning av ett stadsstråk i Sundbyberg. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Den stora bostadsbristen, tillsammans med en ökad urbanisering i Sverige har lett till att förtätning av städer blir allt vanligare. I Stockholm förtätas innerstaden på bland annat gammal industrimark, men stadsbyggnadskontoret har kommit fram till att även den glesa förorten måste förtätas. Detta gäller särskilt de inre förortsbandet där Sundbyberg och Solna ingår. Ett sätt att få mer yta för bostäder och samtidigt få bort barriärer i staden är att däcka över stora vägar eller järnvägsspår. I Stockholm planeras och diskuteras flera sådana överdäckningar där Sundbybergs kommun är en av dem. Vid tiden för detta examensarbete arbetade Sundbybergs kommun med en översiktlig plan för överdäckningen och förtätning i staden.
Syftet med mitt arbete var att med inspiration av Jan Gehls teorier om attraktiva och välfungerande stadsmiljöer föreslå ett gestaltningsförslag för en del av den plats som frigörs vid en överdäckning av järnvägen i Centrala Sundbyberg. Målet med förslaget är att skapa attraktiva, välfungerande och inbjudande platser för fotgängare och cyklister i stadsdelen. Arbetet inleddes med en förstudie där jag började med att samla på mig information om kommunens visioner och invånarnas önskemål. Kommunen arbetar mot de tre aspekterna av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, något som jag tog med mig i programarbetet för platsen. Platsen inventerades och befintligt klimat, material och växtlighet dokumenterades.
Arkitekten och före detta professor vid Köpenhamns universitet Jan Gehl har utarbetat tolv kvalitetskriterier för ett attraktivt och välfungerande stadsrum. Dessa kriterier är indelade under de tre rubrikerna skydd, komfort och njutning. Gehl menar att kriterierna under rubriken skydd är viktigast att tillgodose. Om inte dessa kriterier uppfylls kan platsen aldrig bli ett attraktivt och välfungerande stadsrum. Vidare menar han att nästa steg är att uppfylla kriterierna för komfort. När alla kriterier för skydd och komfort uppfyllts kan man se över kriterierna för njutning. Platsen för gestaltningen analyserades sedan med inspiration av dessa kvalitetskriterier. Förstudien ledde till ett program för platsen som vidare ledde till en övergripande idé för gestaltningen. Förslaget blev en grön esplanad som börjar med ett torg i öst och slutar med en aktivitetspark i väst med ny bebyggelse och nya vägar i söder. Inspiration till gestaltningen hämtade jag även från referensprojektet Sønder boulevard.
Resultatet av arbetet är ett program för gestaltningen samt ett gestaltningsförslag. Resultatet presenteras i fyra stycken A1-planscher. Förstudien och reflektioner kring resultat och arbetsprocess presenteras i ett dokument i A3-format.

,

The big housing shortage in Sweden, along with increased urbanization, has led to the densification of cities becoming increasingly common. This densification is especially apparent in Stockholm and Sundbyberg which is one of the adjacent municipalities to Stockholm. One way to get more space for housing and at the same time remove barriers in the city is to direct large roads and railways through subsurface tunnels instead of having them at ground level. Several such projects are planned in and around Stockholm, including Sundbyberg. At the time of this thesis Sundbyberg municipality was working on the overall plan for the tunnel construction and the densification of the city.
Jan Gehl is an architect and former professor at Copenhagen university. He writes in his book Cities for people (2010) that the human perspective has long been neglected in city planning. In his book Gehl has created a toolbox to help urban planners and architects. The toolbox includes twelve quality-criteria to be met in order to create attractive and functional urban spaces for pedestrians and bicyclists. The purpose of this thesis was to present a design proposal with inspiration from Jan Gehls theories of attractive and well-functioning urban spaces for a part of the site released by covering the railway and directing the traffic into a tunnel through Central Sundbyberg. The aim of the proposal is to create attractive, functional and inviting places for pedestrians and cyclists in the district.
To make a design proposal containing attractive places for pedestrians and cyclists, I had to understand what the needs were in the city. Therefore, I needed to make a preliminary study of the municipality´s goals and visions for the district Central Sundbyberg. The municipality of Sundbyberg is working towards a sustainable community with a focus on three perspectives: ecological, economic and social sustainability.
I did an on-site inventory to study vegetation, materials and climate conditions. I also made an inventory of the existing parks and squares in the district. The analysis of the site was inspired by Jan Gehls (2010) twelve quality criteria for creating attractive and functional urban spaces. A reference project, Sønder boulevard in Copenhagen, Denmark was studied to get inspiration for the design and for understanding the scale of the site. The pre-study process gave me enough information to present a program for the design. The program together with sketches helped me then to formulate a concept for the design. The proposal was a green esplanade that began with a square in the east ending with an activity park in the west with new buildings and new roads in the south.
My master thesis consists of two parts. The A1 posters presents the results of the deign proposal, while the A3 - appendix contains a pre-study for the design proposal, a description of the design process and a final discussion.

Main title:Från rum till rum
Subtitle:gestaltning av ett stadsstråk i Sundbyberg
Authors:Gronow, Anna
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Johansson, Lars and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:aktivitetspark, Centrala Sundbyberg, design, esplanad, gestaltning, torg, överdäckning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5623
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5623
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2016 13:54
Metadata Last Modified:09 Sep 2016 13:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics