Home About Browse Search
Svenska


Ernstsson, Stina, 2016. Katalysatorer för landsbygdsutveckling : en studie av Leader Nedre Dalälven 3 och etableringen av den nya programperioden lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
474kB

Abstract

Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie av Leader Nedre Dalälven 3. Det är en förening skapad för att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020, även kallat Leader. Leader är en metod baserad på trepartnerskap, mellan offentlig, privat och ideell sektor, som genom olika projekt syftar till att skapa lokal utveckling. Det är en del av EU:s Landsbygdsprogram som löper i sjuårsperioder och strax innan uppsatsen skrevs lanserades en ny period vilket gjorde ämnet aktuellt att studera.
Uppsatsen undersöker hur personer i Leader Nedre Dalälven 3 upplever sin roll inom Leader samt vilka som är de mest utmärkande förändringarna den nya programperioden och hur det påverkar dem jämfört med föregående programperiod. För att få svar på frågeställningarna genomfördes intervjuer och observationer med Leader Nedre Dalälven 3.
Föreningen visade sig ha ett bra samarbetsklimat och för att synliggöra faktorerna bakom detta använder jag mig av begreppet social tillit. Informanteranas olika roller avspeglas i de förväntningar jag får ta del av gällande det kommande arbetet i Leader. Gemensamt för alla är att de tycker landsbygdsutveckling är viktigt och ser Leader som en metod för det. Genom sin roll vill de vara med att generera positiv utveckling för området.
Ledaremetodens ursprungsutformning är baserat på governance, vilket är ett decentraliserat styrsätt utifrån ett underifrånperspektiv. Flera förändringar har skett gällande programmets utformning och tydligare riktlinjer med större kontroll pekar på en rationalisering av pro-grammet mot en mer byråkratisk struktur. Det påverkar Leader Nedre Dalälven 3:s sätt att arbeta och se på programmet som helhet.

,

This thesis is based on a qualitative analysis of the Leader Nedre Dalälven 3. It is an associa-tion created to work with community-led local development under the Leader approach 2014-2020, also known as Leader. Leader is a method based on partnership, between public, private and voluntary sectors, which through various projects aim at creating local development. It is part of the EU's rural development program which runs in seven year periods and when the paper was written, a new period had just started, which made the current topic to date.
The essay examines how people in Leader Nedre Dalälven 3 perceive their role in Leader, and which ones are the most significant changes in this period and how it affects them, compared with the previous period. To answer the questions interviews and observations with actors in Leader Nedre Dalälven 3 was made.
What I found was good cooperation based on experience which has created social trust within the association. The informants roles are reflected in the expectations they have on the current work in Leader. Common to all is that they think rural development is important and they see Leader as a method for that, through their work they want to generate positive development for the area.
Leaders origin design is based on governance, which is a decentralized control made for generating bottom-up approach. Several changes have taken place regarding the program design and clearer guidelines with more control points to a rationalization of the program towards a more bureaucratic structure. It affects the work in Leader Nedre Dalälven 3 and how they perceive the program as a whole.

Main title:Katalysatorer för landsbygdsutveckling
Subtitle:en studie av Leader Nedre Dalälven 3 och etableringen av den nya programperioden lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020
Authors:Ernstsson, Stina
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landsbygdsutveckling, Leader, social tillit, governance, rationalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5598
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:04 Aug 2016 14:08
Metadata Last Modified:04 Aug 2016 14:08

Repository Staff Only: item control page