Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Emma and Azaric, Daniela, 2016. Nudging för att reducera matavfall : en fallstudie om ändrat konsumentbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mängder av mat går förlorad från jord till bord, mat som hade kunnat ätas om den hanterats annorlunda. Matavfallet orsakar onödigt stor miljöbelastning och leder till påverkan på klimatet. Idag är matavfallet är ett stort problem i tjänsteleverantörsbranschen. Hotellkedjan Nordic Choice Hotels har i sin verksamhet uppmärksammat stora mängder matavfall. Kedjan har därför vidtagit åtgärder för att minska avfallet. Åtgärderna har gjorts genom att använda det informativa styrmedlet nudging, för att påverka konsumentbeteende.

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur nudging kan användas för att styra specifika konsumentbeteenden. För att få en översikt av vad det finns för forskning tillgänglig relaterat till ämnesområdet har en litteraturstudie gjorts. En fallstudie har därefter gjorts på hotellkedjan Nordic Choice Hotels där de, i ett experiment, använt sig av nudging för att minska sitt matavfall. Den kvalitativa forskningsmetoden med en induktiv ansats är empiriskt driven. Ett brett urval data, från olika källor har använts i en triangulerande analysprocess. Data har samlats in via ett internt dokument bestående av sekundärdata, en telefonintervju samt ett seminarium. Studiens resultat kommer inte kunna generaliseras då studien är en kvalitativ fallstudie av det aktuella fenomenet. Några centrala begrepp som används genomgående i uppsatsen är nudging, Social Practice Theory, valarkitektur och matavfall.

Det som framkommit under studien är att individers beslutsprocesser är komplexa och att individer inte alltid beter sig ekonomiskt rationellt. Vidare visar studien att individer kan ledas i önskvärda riktningar. Det går att påverka individers val, utan att individerna själva är medvetna om att de blir påverkade. Små ändringar i sociala och fysiska situationer kan ha stora effekter på människors beteenden och beslut.

,

Plenty of food is lost from farm to fork, food that could have been eaten if it was handled differently. Food waste is causing a negative impact on the environment, which leads to climate change. Furthermore, food waste is a major problem amongst service providers. Nordic Choice Hotels has payed attention to large amounts of food waste within their restaurants. The company has therefore taken measures trying to minimize their food waste by using nudging to influence consumer behaviour.

The aim of this study is to describe how nudging can be used to control specific consumer behaviours. A litterature review has been done to get an overall view of the litterature available related to the area of subject influencing consumer behaviour. Furthermore, a case study has been done on Nordic Choice Hotels. The qualitative research method is empirically driven. Triangulation has been used to provide the study with a wide range of data. The empirical data gathered contains an internal document, data from a phone interview along with data from a seminar. This study is not generalizable, since it’s a qualitative case study. Some of the key concepts that has been used in the analysis are nudging, Social Practice Theory, choice architecture and food waste.

This study demonstrates that decision making and behaviour of individuals isn’t always rational. Moreover, it shows that individuals can be led in desired directions, without their knowledge. In conclusion, small changes in social and physical enviroments can have a large impact on individuals’ behaviour and decision making.

Main title:Nudging för att reducera matavfall
Subtitle:en fallstudie om ändrat konsumentbeteende
Authors:Arvidsson, Emma and Azaric, Daniela
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1015
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:nudge, nudging, social practice theory, consumer behaviour, behaviour change, food waste, climate change, environment, tjänsteleverantör
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5510
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5510
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2016 13:43
Metadata Last Modified:04 Jul 2016 13:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics