Home About Browse Search
Svenska


Ask, Emma and Marschall, Hannah, 2016. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Uppsala växer som aldrig förr – fram till 2030 beräknas invånarantalet ha ökat med 50 000. För att stadens utveckling skall vara socialt håll¬bar måste, enligt vår uppfattning, de offentliga utrymmena prioriteras. Utformningen av stadens offentliga miljöer, där grönområden ingår, har en avgörande betydelse för att främja aktivitet och möten. I detta har landskapsarkitekter ett stort ansvar. Även om fysisk design inte har en direkt inverkan på kvaliteten eller innehållet i en social kontakt så kan landskapsarkitekter skapa förutsättningar för människor att se och höra varandra – något som är avgörande för utvecklade former av kontakt.

Med utgångspunkt i detta resonemang undersöker vårt arbete vilka funktioner och gestaltningsmässiga verktyg som främjar social interaktion i ett grönområde. Arbetet behandlar ett grönområde i Uppsalas södra stadsdel Ulleråker som ingår i Uppsala kommuns stadsutvecklings¬projekt Södra Staden. 2030 kommer stadsdelen att rymma ca 18 000 invånare jämfört med dagens 1 800. Projektområdet inkluderar delar av Uppsalas karakteristiska landskapselement Uppsalaåsen, Uppsalaslätten och Fyrisån. Arbetet behandlar hur förutsättningar för mänskliga möten kan gestaltas i ett grön¬område när omgivningen förändras. Med hjälp av litteraturstudier och intervjuer formulerar vi tretton gestaltningsverktyg som vi använder i gestaltningsförslaget.

Förslaget som vi döpt till theatRUM - en scen för alla, visualiserar den nya användningen av landskapet som mötesplats och naturpark. De tre huvuddelarna i förslaget är koreografi i form av en dramaturgiskt utformad promenadslinga, scener i form av rum av olika karaktär belägna i huvudsak i identifierade rumsligheter, samt scenografi bestående av korténstolpar som verkar både funktionellt och visuellt på platsen. Samtliga delar av förslaget har utformats med inspiration från teaterns fysiska uppbyggnad.

Målet med gestaltningen har varit att utforma ett grönområde som ger goda förutsättningar för att människor ska vilja söka sig dit och mötas. Samtidigt har vi velat skapa en för Uppsala ny typ av grön mötesplats, med ett fokus på att ta till vara projektområdets förutsättningar och lyfta dess inneboende kvaliteter. I arbetet utvecklar vi ett tätortsnära grönområde som mötesplats samtidigt som vi ger grönområdet en egen karaktär med ett starkt formuttryck. Vår vilja att skapa en ny typ av grön mötesplats har därför fått en stor betydelse för resultatet – förutom att gestaltningen skapar möten mellan människor skapar den även möten mellan människa och natur. Begreppet naturpark har visat sig lämpligt för gestaltningen, vi menar att ordet behöver uppmärksammas inom svensk landskapsarkitektur.
Arbetet avslutas med en diskussion om hur landskapsarkitekter kan skapa förutsättningar för möten. Under arbetets gång har vi fått kunskaper och insikter i hur vi kan gestalta för mänskliga möten - våra formulerade gestaltningsverktyg kommer vara användbara i framtiden.

,

Uppsala is growing rapidly, by the year 2030 the population is expected to have increased by 50 000. In order to develop the city socially sustainable, the public areas are of priority. The design of public space, where green areas are included, is crucial for promoting activity and meetings. In this landscape architects have a great responsibility. Although physical design does not have a direct impact on the quality or content of a social contact, landscape architects can create conditions for people to see and hear one another - an activity that is important for further forms of contact.

Based on this reasoning, our work explores what features and design tools that promote social interaction in a green area. The work covers a green area in Uppsala's southern district Ulleråker, part of Uppsala Municipality's development project Södra Staden. The district Ulleråker will in the near future accommodate a large number of new residents, 18 000 inhabitants from today’s 1800. The project area includes parts of Uppsala’s characteristic landscape elements, the ridge Uppsalaåsen, Uppsala’s open plain Uppsalaslätten and the river Fyrisån. The master thesis aims to study how conditions for meetings can be designed in a green area when the environment is changing. Based on literature and interviews, we formulate thirteen design tools used in the design proposal.

The design proposal, called theatRUM - a stage for all, visualizes the new use of the landscape as meeting place and nature park. The three main elements of the proposal are choreography as a dramaturgically designed walking trail, scenes as rooms of different character situated mainly in identified spatial units, as well as scenography consisting of poles in corten steel working both functionally and visually on the site. All parts of the design proposal have been inspired by the physical structure of a theatre.

The purpose of the design was to create good opportunities for people to meet. At the same time we had the desire to create a new type of green area in Uppsala, with a focus on making use of the project area’s conditions and highlight its qualities.
The design proposal develops the green space as a meeting place at the same time as it gives the area a new character with a strong design expression. The desire for a new type of green meeting place has therefore been of great importance for the result - in addition to creating conditions for meetings between people, the design also creates meetings between man and nature. The concept of nature park has been suitable for the design, the word needs to be acknowledged in Swedish landscape architecture. The master thesis concludes with the discussion of how landscape architects can create conditions for meetings. During the process, we have received knowledge of how we can design for meetings - our formulated design tools will be useful in the future.

Main title:theatRUM - scener för alla
Subtitle:ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker
Authors:Ask, Emma and Marschall, Hannah
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Nordin, Kerstin and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:offentliga rummet, Ulleråker, naturpark, gestalta mötesplatser, flexibilitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5578
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5578
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Aug 2016 08:07
Metadata Last Modified:02 Aug 2016 08:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics