Home About Browse Search
Svenska


Jormhed, Ida Josefin, 2016. Hovsprickor hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hovkapseln är hovens epidermis och den omsluter, skyddar och stödjer kötthoven som utgörs av hovens inre strukturer. Hovkapseln har till uppgift att bära vikt, tåla nötning samt utgöra halkskydd och genom sin formbarhet möjliggör den sänkning av belastningsamplituder. Hovsprickor delas, efter sitt läge på hoven, in i tåsprickor, sidosprickor och traktsprickor. De delas också in efter längd, om sprickan går hela vägen från kronrand till bärrand kallas den genomlöpande. Sprickan kan också beskrivas efter djup samt om den har lett till en blödning eller infektion. Om sprickan går hela vägen in till väggläderhuden kallas den genomgående och dessa sprickor ger initialt en blödning. Orsaken till en horn-/hovspricka är alltid en överbelastning emedan orsakerna som kan predisponera för lokalt nedsatt hållfasthet alternativt ökad belastning och därigenom uppkomst av hovsprickor är många. Exempelvis kan kronrandsskador, ofysiologisk verkning, skoning och hovform, dålig hornkvalité, felaktig benställning, smärta som innebär en onormal belastning av en hov och ofysiologisk belastningsriktning till följd av underlag eller rörelseriktning öka risken för sprickbildning. Framhovarna bär normalt mer vikt än bakhovarna och det är troligtvis därför det är vanligare med exempelvis genomgående sido- och tåsprickor på dessa än på bakhovarna. Hovkapselns formbarhet och dess utseende är mycket viktigt för att minska kraftens amplitud vid hovisättningen och hovuppbromsningen. Formbarheten gör att krafterna från hästen och markytan fördelas över en längre tidsperiod än vad som annars hade varit fallet. Om hoven utsätt för ofysiologisk belastning på grund av felaktig benställning/hovkonformation, felaktig verkning och/eller feltillpassade skor kan det leda till en hovkapseldistorsion som i sig är den vanligaste orsaken till genomgående sido- och traktsprickor. Det som kan ge upphov till tåsprickor är exempelvis trampskador i kronranden, bockhov (flexion i hovled) eller en ofysiologiskt understucken trakt.
När det gäller hovsprickor måste om möjligt orsaken till hovsprickan identifieras och åtgärdas, annars kommer effekten av behandlingen vara begränsad och det är troligt att hovsprickan kvarstår/eller uppkommer på nytt. Det finns många olika tekniker för reparation av hovsprickor men det är viktigt att reparationen inte stänger in bakterier samt att den ger stabilitet åt hoven i alla kraftriktningar. Metallplattor som fästs med skruvar ger bra stabilitet åt sprickan, den förhindrar rörelse över sprickan i hovens vanliga kraftriktningar samt stänger inte in eventuella bakterier. Det är också en reparation som är relativt lätt att ta bort och flytta upp utmed hovväggen allteftersom sprickan växer ut.

,

The hoof capsule is the epidermis of the hoof and it protects and supports the internal structures, i.e. the hoof structures of mesoderm origin. The hoof capsule supports the horse’s weight, is resistant to wear, reduces hoof slipping, and by deforming during loading it has the important function of decreasing the amplitude of the load. Hoof cracks are described by their location; toe cracks, quarter cracks, heel cracks, as well as by their length; partial or full. Cracks are also described by their depth; superficial or deep (full thickness), and weather they are infected or not. A deep hoof crack causes an initial hemorrhage since the corium is involved. The underlying cause of hoof cracks is always an excessive loading of the hoof, but the factors predisposing the hoof to locally decreased structural strength or increased loading are many. Injuries to the coronary band, non-physiological trimming and shoeing practices as well as poor hoof and/or leg conformation, decreased horn quality, pain leading to an abnormal loading of a hoof, or a non-physiological loading direction caused by the direction of movement or the ground surface, are all examples of factors increasing the risk of hoof cracks. Generally the front hooves bear more of the horse’s weight than the back hooves and are likely therefore more prone to deep toe and quarter cracks than the back hoofs. The shape of the hoof and how the hoof capsule deforms during loading are very important factors in reducing the amplitude of the force at ground impact and during the phase of the stride where the limb decelerates. With the deformation of the hoof capsule the forces from the horse and the ground are distributed over a longer time period than what otherwise would be the case. The most common predisposing factor to excessive loading and thereby causing deep quarter and heel cracks is hoof capsule distortion caused by poor hoof/leg conformation and/or non-physiological trimming and/or shoeing practices. Predisposing factors to toe cracks are for example brushing type injuries to the coronary band, clubfeet (flexion in the coffin joint) or non-physiological underrun heels.
To successfully treat a hoof crack the underlying cause of the crack has to be identified and managed or the effect of the treatment will be limited and it’s likely the hoof crack will remain or reappear. There are many different techniques for repairing cracks but it’s important that the repair doesn’t enclose possible bacteria and that it stabilizes the crack in all the different loading force directions. Metal plates attached with screws to the hoof wall gives good stability to the hoof capsule and prevents movement within the crack in all loading force directions. This type of repair also prevents possible bacteria from being enclosed and is relatively easy to remove and reattach higher up on the hoof wall as the crack, with the new growth of the hoof, is displaced distally.

Main title:Hovsprickor hos häst
Authors:Jormhed, Ida Josefin
Supervisor:Wattle, Ove
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:40
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hovsprickor, häst, hoof cracks, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5585
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2016 16:04
Metadata Last Modified:24 Nov 2016 16:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics