Home About Browse Search
Svenska


Arén, Erik, 2016. Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
988kB

Abstract

Fler och mer hållbara och förnyelsebara material i samhället behövs för att minska de negativa miljökonsekvenserna kring mänsklig konsumtion. Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk.
Den svenska skogsindustrin spelar därför en viktig roll som producent av förnyelsebara byggmaterial.

En byggnads exteriöra utseende är av central betydelse och bestäms i stor utsträckning av valet utav fasadmaterial. Utöver det estetiska uttrycket är fasadens främsta uppgift att skydda den bakomliggande konstruktionen mot väder och vind. För att uppfylla högt ställda estetiska, ekonomiska och klimatmässiga krav har Svenskt Trä initierat en kvalitetsstandard, Certifierad Målad Panel (CMP). Genom livscykelanalyser kan klimatpåverkan av en sådan produkt åskådliggöras och jämföras för att ge beslutsunderlag för intressenter i byggprocesser. Denna studie i form av ett examensarbete vid institutionen för Skogens produkter, Sveriges Lantbruksuniversitet är en del av detta arbete.

Studien syftar till att åskådliggöra hur industriellt ytbehandlade panelbrädor (CMP) står sig i förhållande till ett annat likvärdigt utvändigt fasadmaterial, i detta fall puts, ur ett klimatperspektiv. I förlängningen förväntas beslutsunderlaget underlätta produkt- och processutveckling i träbyggnadsindustrin genom att påvisa de förväntade klimatfördelarna med CMP-paneler i beslutssituationer.

För att uppnå syftet används ett teoretiskt ramverk kring miljöanpassad produktutveckling med stöd av miljöledningssystemet ISO 14000. Studien utgår från ISO Standard 14044 kring LCA för att utröna klimatpåverkan av industriellt ytbehandlade panelbrädor och puts. IPCC’s GWP100 index utgör utgångspunkt vid kvantifiering av klimatpåverkan. Genom modelleringar och beräkningar av sekundärdata skapas ett grundscenario för jämförelsen. En känslighetsanalys breddar bilden av jämförelsen och påvisar vilka parametrar som har störst effekt på klimatpåverkan för respektive alternativ.

Resultatet i livscykelanalysen visar att respektive grundscenario har en total beräknad mängd klimatpåverkande utsläpp om 6,1 kg CO2eq/m2 för CMP-panel och 8,8 kg CO2eq/m2 för puts över en 50-årig livscykel. Färgen står för mer än hälften av klimatpåverkan för CMP-panel på grund av relativt täta underhållsintervall. Putsens klimatpåverkan härrör från produktionen av putsbruk och färgens betydelse är mindre. Vidare är osäkerhetsfaktorerna i studien stora och inga generella slutsatser bör dras.

För framtida produktutveckling i ett klimatperspektiv bör arbetet inriktas på färgsystemens användning och mängd. Förslagsvis bör forskningen kring miljöpåverkan av fasader bli mer omfattande kring ytbehandlingsmetoder.

,

More sustainable and renewable materials in the world is needed to reduce the negative environmental impacts from human activities. The use of more renewable materials, especially in the construction sector is significant because our buildings are consuming a large amount of resources. The Swedish forest industry plays an important role as a producer of renewable
building materials.

A building's exterior appearance is of central importance and is mainly determined by the selection of facade materials. In addition to the esthetic expression, the primary task of the facade is to protect the underlying structure against the weather elements. To meet high esthetic, economic and climatic requirements, Svenskt Trä initiated a quality standard, Certifierad Målad Panel (CMP). A life cycle analysis of the climate impact of such a product will be visualized and compared in order to provide a basis for stakeholders in the construction sector. This study is a master thesis at the Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences and is one piece of this progressive work.

The study aims to illustrate how CMP stands in relation to other equivalent external panel material like plaster in a climate perspective. The intension is to facilitate product and process development in the wood construction industry by demonstrating the expected climate
benefits of CMP products in decision-making situations.

To achieve the purpose, a theoretical framework targeting an environmental based product development view with the support of the environmental management system ISO 14000. The study use the ISO Standard 14044 as a framework for executing LCA to determine the climate impact of CMP and plaster. The IPCC's GWP100 index is chosen to quantify the climate effects. Calculation of secondary data creates a baseline for comparison. Furthermore, a sensitivity analysis shows which parameters have the greatest effect on the climate impact.

The results of the life cycle analysis shows that the basic scenarios have a total estimated amount of greenhouse emissions of 6.1 kg CO2eq/m2 for CMP compared to plaster with an impact of 8.8 kg CO2eq/m2 over a 50 year life cycle. The paint-system stands for more than half of the climate impact of the CMP, mostly a result of relatively frequent maintenance intervals. The plasters climate impact is derived from productions of plaster and the impact from paint is of less importance. Finally, the uncertainties in the study are large and therefore
no generalized conclusions should be drawn.

For future studies on product development in a climate perspective, work should concentrate on the use and the amount of the paint-systems. It is proposed that research on the environmental impact of the facades become more widespread around the surface treatment and other factors surrounding wood construction.

Main title:Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys
Authors:Arén, Erik
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:174
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:livscykelanalys, fasad, miljöanpassad produktutveckling, klimatpåverkan, ISO, Life Cycle Assessment, Facade, Environmental based product development, Climate change
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5555
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5555
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Nature conservation and land resources
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2016 13:48
Metadata Last Modified:11 Jul 2016 13:48

Repository Staff Only: item control page