Home About Browse Search
Svenska


Gyllenstierna, Louise, 2016. Framtidens kompetensförsörjning till jordbruksföretag : tillgång och efterfrågan på framtida ledare mot svenska jordbruksföretag. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Det svenska jordbruket har under de senaste decennierna genomgått förändringar mot allt större enheter som producerar i allt större skala. Detta har möjliggjorts genom en ökad effektivisering och mekanisering inom jordbruket vilket inneburit att många lantbruksföretaget måste betrakta sin verksamhet mer som en affärsverksamhet istället för ett renodlat produktionsföretag som det gjorts tidigare. Detta kommer innebära att det kommer krävas helt andra ledare i framtiden mot idag. Många gårdsägare väljer idag att inte vara aktiva inom den dagliga driften av lantbruksföretaget utan anställer istället en förvaltare eller inspektor som driver det operativa arbetet och även agerar som företagsledare.

Studien bygger på en kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning med syftet att undersöka det framtida utbudet av förvaltare och inspektorer samt den framtida efterfrågan av de samma, samt vilka kunskaper som specifikt efterfrågas. Den kvalitativa undersökningen baseras på intervjuer med yrkesverksamma inspektorer, förvaltare och ägare för att sedan ligga till grund för de fortsatta kvantitativa undersökningarna. De kvantitativa undersökningarna baseras på två enkätundersökningar en mot gårdsägare som representerar efterfrågan och en mot studenter vid jordbruksprogram som utgör utbudet. I undersökningen mot gårdsägarna fick dessa gradera vilka kunskaper som anses viktiga för en förvaltare respektive inspektor att inneha. Studenterna fick därefter sedan gradera samma kunskaper för att undersöka om de idag har motsvarande kunskap som efterfrågas kring dessa ämnen. Studenterna fick även gradera hur intresset är att i framtiden arbeta inom dessa kunskapsområden samt deras intresse för en framtida yrkesroll som förvaltare eller inspektor. För att kartlägga vad som driver eller motiverar studenterna i arbetslivet fick de rangordna olika motivationsfaktorer, som prestationsmöjligheter, lön, fasta arbetstider m.fl. Detta gjordes för att kartlägga vilka faktorer som driver studenterna i deras framtida yrkesval.

Resultatet visar att det finns en tydlig skillnad mellan vad som efterfrågas och vad som finns att tillgå vad gäller kunskap. Generellt efterfrågas en högre kunskap än vad studenterna själva anser sig ha. För inspektorstjänster är det framförallt specialistkunskaper inom växtodling och arbetsledning som rankas som de viktigaste av ägarna och för förvaltare efterfrågas istället en bredare generell kompetens. Vad gäller kunskap som efterfrågas i förhållande till studenternas intresse förekommer det enbart en korrelation mellan animalieproduktion och HR och ledarskap men inte för övriga nämnda kunskaper. Däremot finns ett intresse bland studenterna att i framtiden arbeta som inspektor eller förvaltare.

När studenterna själva fick olika val inom vilka yrkeskategorier de helst vill arbeta med så valde en stor del rådgivare mot lantbruk eller driva eget jordbruk. Motivationsfaktorerna som driver studenterna är främst prestationsmöjligheter, erkännande och uppskattning samt fasta arbetstider Ansvar som starkt kan kopplas till inspektorstjänsten och förvaltartjänster rankas relativ långt bland studenterna. Detta skulle kunna tolkas som att studenter hellre är rådgivare mot lantbruk än anställda med ett stort eget ansvar.

,

The Swedish agriculture industry has during the latest decades evolved toward larger units producing much more in a larger scale. This has been possible thanks to increased effectiveness and mechanisation within the agricultural industry. This has lead to that agricultural companies have to consider the farms more as a full-grown business rather than a pure production unit. Which will require a whole different set of leaders in the future compared to todays situation. Many farm owners decides not to be active in the everyday production in an agricultural company, instead they hire a farm manager (Förvaltare) or head of production (Inspektor) to lead and supervise the daily work and also to act as an chief executive officer for the farm companies.

The study is based upon a combination of a qualitative and two quantitative studies with the purpose to investigate the future supply and demand of farm managers and production managers. The qualitative study was based on interviews with professionals currently active within the agricultural industry and consisted of farm owners, production managers and farm managers that were interviewed to lay the foundation for the future studies. The quantitative study consisted of two web surveys, one directed against farm owners and the other aimed at students active at some of the agricultural production focused educations at Universities in Sweden. In the survey to the farm owners they were to pin point what knowledge and expertise they considered important for a farm manager or production manager to possess. Students were then to grade and pin point to what extent they have the comparable expertise in the different fields. They also got to grade their interest of working within these fields to make it possible to compare if their interests and knowledge is equivalent to what is requested by the employers for these specific fields of work. To map what motivates students in working life they got to grade different motivational factors like performance, salary, fixed working hours and more. This was done to determine what drives students when it comes to their future choice of work.

The results clearly show a significant difference between what is requested and what is available considering knowledge. Generally it’s requested a higher knowledge from the students then what they really think that they have. For operational managers it’s mostly different specialist knowledge within crop production and labour management that is highly ranked as important qualifications by the farm owners. When the farm owners get to rank the same question for farm managers, more general and broad knowledge is requested. Concerning requested knowledge in comparison to student’s interest there is only a correlation to be found between live stock production and HR. and leadership but not for the other mentioned qualifications. On the other hand there was an interest among students that in the future take employment as a farm manager or production manager.

When the students were to freely choose within what categories of work they would most likely prefer a large portion of the students choose specialist advisors toward the agricultural industry or running their own farm company. Motivation factors driving the students were foremost performance factors, recognition and appreciation as well as fixed working hours. Responsibility that is considered closely linked to farm managers and production managers was relatively low ranked among students. This could be interpreted that students when it comes down to an actual decision rather decides to work as advisors toward farms rather than being employed by a farm with a huge portion of responsibility.

Main title:Framtidens kompetensförsörjning till jordbruksföretag
Subtitle:tillgång och efterfrågan på framtida ledare mot svenska jordbruksföretag
Authors:Gyllenstierna, Louise
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:173
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:enkätundersökning, förvaltare, inspektor, jordbruk, ledarskap, gårdsförvaltning, survey, manager, production, agriculture, leadership, farm management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5532
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5532
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2016 10:50
Metadata Last Modified:07 Jul 2016 11:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics