Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Magdalena, 2018. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
49MB

Abstract

Råda Säteri ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Platsen ligger vackert vid ett naturreservat invid Rådasjön och är sedan 1969 byggnadsminnesmärkt. Platsen är ur ett både kulturhistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv mycket spännande. Trädgården har under årens lopp genomgått en del förändringar. Dess stomme är dock bevarad och är troligtvis från 1600-talet och bjuder på de typiska barocka dragen med långa siktlinjer och terrasseringar. Flera inflytelserika personer har stått som ägare till Råda. Idag är det dock Härryda kommun som är ansvariga. Idag har Råda Säteri förlorat en del av sin ursprungliga stolthet och en del förändringar behöver göras för att platsen till fullo ska kunna erbjuda den trädgårdsintresserade besökaren en fullvärdig upplevelse. Härryda kommun bad mig att, på ett fritt sätt, gestalta Råda Säteris entrésituationer. Det övergripande målet med alla mina arbeten som trädgårdsarkitekt är att skapa långsiktiga och hållbara lösningar som tar sin utgångspunkt i varje plats. Det här självständiga arbetet handlar således om problematiseringen kring hur mitt arbete med att gestalta nya entrésituationer till en plats som den här går till. Utgångspunkten för det har varit att ta fasta på vilka värden som jag själv anser är viktiga att beakta i arbetet med en nygestaltning av en plats. Den diskussionen ledde mig vidare till att undersöka fenomenet Genius Loci. Den undersökningen blev grunden till en modell som jag kunde använda i min platsanalys. Med den modellen som analysredskap kunde jag på ett tillfredställande sätt belysa värden som tidigare verkat tillsynes abstrakta. Sammantaget upplevde jag att jag kunde göra en fullgod platsanalys som inbegriper alla de ting som jag anser krävs för att man ska kunna lyssna in och förstå en plats på ett genomgripande plan. Jag menar att det utgör fundamentet till att skapa långsiktiga och hållbara designlösningar på det sättet som jag själv strävar efter.

Vidare handlar arbetet också om att förstå processen och aspekterna som kommer med att arbeta med en kulturhistoriskt värdefull plats denna.

För att grunda mina gestaltningsförslag i teori krävdes också ett avsnitt som behandlar ämnet entréarkitektur.

Det här är ett personligt arbete som handlar om min kreativa process med platsen Råda Säteri. Den processen har drivits framåt av ömsom litteraturstudier ömsom genom att vara i en kreativ ritprocess. Målet har varit att grunda mina gestaltningsförslag i både platsen och teorin. Det återstår att se hur mina förslag kommer att mottagas av Härryda kommun. Som framtida trädgårdsarkitekt har jag förstått vikten av att grunda mina förslag i platsen till fullo. I synnerhet i arbetet med kulturhistoriskt värdefulla platser om platsen ska få leva vidare till kommande generationer. Det bör alltid vara vårt huvudsyfte.

,

Råda Säteri is located in Mölnlycke, right outside Göteborg. The site is set in a beautiful nature reserve next to Rådasjön and is a listed site since 1969. From a cultural and garden heritage perspective it is a site of special interest. Throughout the years the gardens have undergone some changes. Despite the changes, it's core is still preserved and is probably dated from the 15th century. It offers the typical characteristics of the Baroque era, with a long line of sight and terracing. There have been several influential owners of Råda. Today it is managed by the council of Härryda. The site has lost some of its grandeur, and changes are required in order to offer visitors with a special interest in gardening a complete experience. I was asked by the council of Härryda to freely portray the entrance situation of Råda. The overall aim with all my work as a garden architect is to create lasting and sustainable proposals, with the site as a starting point. Therefore this independent piece of work is about the problematisation of my own process in portraying an entrance situation to a place like this. The initial focus of this process was to pinpoint the values I think are important to consider whilst working with a new portrayal of a site. This discussion led me to examine the phenomena of Genius Loci. The examination became the basis of a model that I used in my site analysis. By using this model as a tool during the site analysis I was able to adequately address values that previously seemed abstract to me. Overall I felt I was able to do a satisfactory analysis that included all those things I consider necessary in order to take in and understand a site fully. I argue that this is fundamental when creating lasting and sustainable design proposals in the way I am striving towards doing. Moreover, this piece of work is also about understanding the particular process and aspects of working with a site of such cultural and historical importance. In order to base my proposal in theory, it was necessary to provide a theoretical section on entrance architecture.

This is a personal piece of work on my creative process with the site of Råda Säteri. This process has been driven by literature studies alternated with being inside a creative drawing process. The objective has been to fully base my proposal both in the actual site and in theory. It remains to be seen how my proposal will be received by Härryda council. As a future garden architect I have understood the weight of basing my proposal in the site, especially when working with sites of cultural and historical importance if these are to be preserved for future generations. That should always be our primary aim.

Main title:Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri
Subtitle:ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning
Authors:Arvidsson, Magdalena
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Genius Loci, bevarande, entréarkitektur, analysmetod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9256
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9256
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2018 09:54
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page