Home About Browse Search
Svenska


Bäckstedt, Erik, 2016. Skötselbeskrivning för naturmark : en jämförelse mellan tätort och landsbygd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Under många år har Skåne utvecklats och formats till ett väldigt varierat landskap med många olika typer av natur. Den biologiska mångfalden är bunden till biotoper och naturtyper som har skapats på naturlig väg och av människan. Kulturhistorien berättar hur landskapet och naturtyper har formats av hävd i många år. Vad många kanske inte tänker på, är att ängar och stubbskottskogar inte är naturligt förekommande utan de har uppstått på ett medvetet sätt. Ett medvetet sätt som upprepats år efter år i flera generationer. En del naturtyper och element är livsviktiga för fåglar och insekter, men de har försvunnit det senaste århundradet på grund av det moderna jord- och skogsbruket. Dessa miljöer behöver bevaras för att inte den biologiska mångfalden ska bli lidande. Bevara dessa biotoper och naturtyper gör man endast genom att sköta dem på ett korrekt sätt, likt det sättet vi brukade dem förr.
Jag har undersökt två områden i Skåne, en tätortsnära skog i Skanör och en skog på landsbygden i Trelleborg. Skogarna är båda naturlika men de geografiska förutsättningarna är mycket olika. Syftet med arbetet har varit att förstå skillnaden på naturen i tätorten och på landsbygden. Jag ville ta reda på om naturen behövde skötas och vad som krävdes för att bevara den biologiska mångfalden. Vilka värderingar var betydelsefulla och vilka konflikter uppstod inom naturvården? Genom att skriva skötselbeskrivningar ville jag komma fram till ett svar på detta. Jag ville ta reda på hur kritisk situationen är för biologisk mångfald och kulturhistoriska element i naturen. Självklart behöver bostadsnära skog samt skog på landsbygden skötas för att inte förlora sitt värde, och det är möjligt att prioritera biologisk mångfald och kulturhistoria mest. Det händer ofta att man låter kulturlandskapet sköta sig själv vilket är ett vanligt fenomen. Ett stort problem är resursbrist vilket inte går att göra så mycket åt.
Jag kom fram till att man måste sköta kulturlandskapet på ett smartare sätt eftersom de moderna metoderna ofta skadar naturen. Det är viktigt att inte förenkla, utan skapa variation i naturen. Olika skötselåtgärder för olika miljöer är en möjlighet för ett gott resultat. Jag sökte efter några vägledande utgångspunkter för mina skötselbeskrivningar och fann att de nationella miljömålen gav ett gott stöd. Mina riktlinjer blev därför de uppsatta nationella miljömålen som belyser naturens betydelse för vår hälsa och ansvaret vi har att bevara den. Miljöbalken var ett betydande stöd för att bevisa vad som var viktigt att fokusera på, vad som var mest hotat i naturen. Under betydelsefulla möten med biologer har jag kunnat förstå vad jag inte kunde läsa i böcker. Min röda tråd genom arbetet blev att människan är nyckeln till att rädda kulturlandskapet, genom att sköta den.

,

For many years, Scania has been developed and shaped to a very varied landscape with many different types of nature. Biodiversity is bound to habitats that have been created by natural- and man-made way. The agricultural history tells how the landscape and habitats have been shaped by tradition for many years. What many may not realize is that the meadows and coppiced woodland is not naturally occurring, but they have occurred in a conscious way. A conscious way repeated year after year for generations. Some habitat and elements are vital for birds and insects, but they have disappeared in the last century due to modern agriculture and forestry. These environments need to be preserved so that biodiversity will not suffer. Preserving these habitats is only possible by managing them in a proper manner, similar to the way we used them before.
I have examined two areas in southern Sweden, a forest near the town in Skanör and a forest on the country-side in Trelleborg. The forests are both nature similar but the geographical conditions are very different. The aim of the work was to understand the difference between urban and rural nature. I wanted to find out if it need be managed and what is required to preserve biodiversity. What values were important and what conflicts arose in conservation? By writing land maintenance descriptions , I wanted to come up with an answer to this. I wanted to find out how critical the situation is for biodiversity and cultural elements in the nature. Obviously you need the surrounding nature of the city and the countryside managed, to not lose their value, and it is possible to prioritize biodiversity and cultural history the most. It often happens that landscapes with cultural heritage are left to take care of itself, which is a common phenomenon. A major problem is the lack of resources which can not do much about.
I came to the conclusion that you must take care of landscapes with cultural heritage in a smarter way as the modern methods often harm nature. It is important not to simplify, but create variety in nature. Various management measures for different environments is a chance for a good result. I searched for some general starting points for my land maintenance descriptions and found that the national environmental goals gave good support. My guidelines therefore became the established national environmental objectives which highlights the importance of nature to our health and the responsibility we have to preserve it. The Environmental laws was a significant support to prove what was important to focus on, what was most threatened in the wild. During meaningful meetings, I have been able to understand what I could not read in books. The main theme through the work became, that man is the key to saving landscapes with cultural heritage, by managing it.

Main title:Skötselbeskrivning för naturmark
Subtitle:en jämförelse mellan tätort och landsbygd
Authors:Bäckstedt, Erik
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturvård, landskapsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2016 11:33
Metadata Last Modified:15 Nov 2016 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics