Home About Browse Search
Svenska


Weidenblad, Sara, 2016. Utfodringsrutiners och fodermedels betydelse för magsår hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
630kB

Abstract

Uppsatsen avser en litteraturstudie inom området magsår hos häst och inriktar sig på utfodringsrutiners och fodermedels betydelse för förekomsten av magsår. Magsår är vanligt förekommande hos hästar idag, framförallt hos kapplöpningshästar, men även hos andra hästar. Det finns många faktorer som inverkar vid uppkomst av magsår, däribland har felaktiga utfodringsrutiner och vissa fodermedel visat sig spela roll.
Det finns ett så starkt samband mellan intermittent utfodring och utveckling av magsår att det används som en metod för att framkalla magsår i vetenskapliga studier. Hästars mag-tarmkanal är av naturen utvecklad för att äta kontinuerligt över dygnet och vid för långa intervall utan foderintag tar magsäcksslemhinnan skada. Detta beror på att hästen kontinuerligt utsöndrar magsaft med saltsyra (HCl) vilket sänker pH. Utan foder som buffrar uppstår skador i magsäckslemhinnan vilket kan leda till magsår. Perioder om mer än sex timmar utan foder har visat sig vara en riskfaktor för utveckling av magsår.
Det har påvisats in vitro att flyktiga fettsyror (volatile fatty acids, VFA), ger upphov till skador i magsäcksslemhinnan som kan leda till magsår, särskilt i samband med ett lågt pH i maginnehållet. Den VFA som verkar ha störst skadlig effekt på magsäcksslemhinnan är valeriansyra, som kan bildas vid mikrobiell jäsning av icke-strukturella kolhydrater i flera olika fodermedel.
Få bra studier finns som jämför olika fodermedel och dess inverkan på utveckling av magsår. De befintliga studierna är svåra att dra några klara slutsatser ifrån eftersom de har flera faktorer som kan påverka resultaten än enbart enstaka fodermedel. En slutsats som kan dras är att ett högt innehåll av stärkelse i fodret, både per dag och per mål, ger en ökad risk för utveckling av magsår.
Flera studier krävs dock för att kunna dra klarare slutsatser kring hur magsår bäst undviks.

,

This paper is based on a literature study within the area of gastric ulceration in horses. It is focused on the importance of feeding routines and different feedstuffs. Gastric ulcerations are common in horses today, especially in racehorses, but also occur in other types of horses. Many factors contribute to the development of gastric ulcers, among others poor feed management.
The connection between intermittent feeding and development of gastric ulcers in horses is strong enough to be used as a method to induce gastric ulcers in scientific studies. The gastrointestinal canal in horses is by nature created to receive feed continuously and too long periods without feed can harm the mucosa of the stomach. The cause of this is that horses continuously secret hydrochloric acid (HCl), which creates a low pH in the stomach. Without the buffering effect of the feed, damages in the mucosa may arise. Withholding of feed for more than six hours has been shown to be a risk factor for development of gastric ulcers.
Volatile fatty acids (VFA) have been shown in vitro to cause damages to the mucosa of the stomach which might lead to development of gastric ulcers, especially in combination with a low pH in the content of the stomach. Of the VFAs, valeric acid has been shown to have the most negative effect on the mucosa of the stomach. Microbial fermentation of nonstructural carbohydrates from different feedstuffs may result in production of valeric acid.
There are few good studies that compare different feeds and the impact they have on the development of gastric ulcers. It is difficult to make any clear conclusions from the present studies, since they comprise several factors that could contribute to the results, not just different feeds. In all, a conclusion that can be made is that a high content of starch in the feed, both per day and per meal, increase the risk of development of gastric ulcers.
More studies are required to be able to make more clear conclusions about how to best avoid gastric ulcers in horses.

Main title:Utfodringsrutiners och fodermedels betydelse för magsår hos häst
Authors:Weidenblad, Sara
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:86
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:häst, magsår, utfodring, equine, gastric ulcer, feeding
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5447
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5447
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2016 08:30
Metadata Last Modified:14 Jun 2016 08:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics