Home About Browse Search
Svenska


Mandinger, Hanna, 2016. Przewalskihästen : bevarandearbete och situationen idag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
690kB

Abstract

Denna kandidatuppsats är skriven i syfte att genom en litteraturstudie sammanställa det arbete
som lagts ner i avsikt att rädda Przewalskis vildhäst från utrotning. En viktig aspekt är även att
undersöka om arten idag är drabbad av problem till följd av inavel, då hela dagens population
härstammar från endast 14-16 individer. Genom att använda kunskap från detta bevarandearbete
diskuteras även möjligheten att applicera samma tillvägagångssätt vid bevarandearbete för andra
arter och då främst andra flocklevande betesdjur. Materialet som ligger till grund för denna
uppsats har inhämtats via sökningar i databaserna Web of Science samt Google Scholar, men
även från hemsidor som informerar om de olika projekt som i dagsläget bedrivs för att främja
artens överlevnad och återintroduktion i det vilda.
Przewalskihästen är en hästart som fram till 1960-talet levde vilt på Eurasiens stäpper. Dess
utmärkande drag är bland annat den kompakta kroppsformen, den gulbruna pälsen, den
upprättstående manen och avsaknaden av pannlugg. Arten har aldrig blivit domesticerad och ses
idag som den sista kvarvarande vildhästen. Många faktorer bidrog till att Przewalskihästen
utrotades i det vilda, den mest betydande var en ökad konkurrens med betande tamboskap i
kombination med ett kargt klimat.
Genom ett gediget avelsarbete på djurparker runt om i Europa och Nordamerika, vilket tog fart på
1960-talet, har en stabil populationsuppgång kunnat säkras. Ansträngningar för att återintroducera
Przewalskihästen i de områden där den tidigare levde naturligt har framgångsrikt genomförts och
i dagsläget lever hundratals djur i reservat främst i Mongoliet, Kina och Ukraina.
På grund av den lilla mängd genetiskt material på vilken hela dagens population är grundad, ses
flertalet effekter av inavel. Mest betydande för artens fortlevnad är en minskad fertilitet hos
framförallt stona, men även en högre dödlighet och en kortare livslängd har kunnat ses. Arbetet
med att motverka inavel är ett pågående projekt, där fragmenteringen av populationen i olika
djurparker och reservat är en försvårande omständighet.
De slutsatser som dragits är att även om bevarandearbetet av forskare ses som mycket
framgångsrikt, är arbetet lång ifrån över. Påverkan av inavel är fortfarande något som måste
motverkas långsiktigt. På de platser där Przewalskihästar återintroducerats i det vilda finns
fortfarande problematiken med boskapskonkurrens närvarande och även klimatpåverkan kan
utgöra ett hot mot artens överlevnad. Det är fortfarande en lång väg att gå innan en livskraftig
vild population etablerats och forskare vågar påstå att Przewalskihästen är räddad från utrotning.

,

This essay is written in the purpose to compile the efforts made to rescue the Przewalski's horse
from extinction. Another important aspect is to investigate whether the species is suffering from
problems due to high levels of inbreeding, since today's population originates from as few as 14
to 16 individuals. Through use of lessons learned from this conservation project, the possibility to
use a similar approach to conserve other species, primarily herd-living grazers, is discussed. To
do this literature study material was collected through searches in databases Web of Science and
Google Scholar, in addition to information from web sites informing about the different projects
that are currently carried out to improve the survival of the species and its re-introduction into the
wild.
The Przewalski's horse is a horse-like species that until the 1960's roamed freely on the steppes of
Eurasia. Distinguishing characteristics of the species are, among others, its compact body, its
yellow-to-brown coat, the upright mane and the absence of forelocks. The species has never been
domesticated and is considered the last remaining wild horse. Many factors contributed to the
extinction of the Przewalski's horse in the wild, most importantly the increased concurrence with
grazing livestock in the combination with a harsh climate.
Through a breeding programme carried out at zoos around Europe and Northern America which
began in the 1960's, a consistent-looking increase in the population number is seen. Efforts made
to re-introduce the Przewalski's horse into its native areas have been carried out successfully and
today hundreds of individuals are living in reserves in Mongolia, China and Ukraine.
Because of the small amount of genetic material on which the whole of today's population is
based, several effects of inbreeding are seen. Most important to the survival of the species is a
decreased level of fertility among mares, in addition to a higher mortality and a shorter life-span.
The work to decrease the levels of inbreeding is an ongoing project, with the fragmentation of the
population in geographically spread zoos and reserves as an aggravating circumstance.
The conclusions made in this work are that even though the conservation project is seen as highly
successful, the work is far from over. The effect of inbreeding is something that needs to be
worked with continuously. At the locations selected as re-introduction areas the concurrence with
livestock is still present as well as the threat of a harsh climate. This may be threats to the
survival of the species. There is still a considerable amount of time until researchers dare to say
that the Przewalski's horse is rescued from extinction.

Main title:Przewalskihästen
Subtitle:bevarandearbete och situationen idag
Authors:Mandinger, Hanna
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:55
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Przewalskis vildhäst, bevarandearbete, inavel, Przewalski's horse, conservation, inbreeding
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5432
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5432
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Animal taxonomy and geography
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2016 14:05
Metadata Last Modified:02 Jun 2016 14:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics