Home About Browse Search
Svenska


Wilén, Elsa, 2016. Utfodringsrutiners påverkan på uppkomsten av magsår och krubbitning hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
712kB

Abstract

Magsår och krubbitning är två vanliga välfärdsproblem i modern hästhållning. Magsår speciellt har en väldigt hög förekomst på uppemot 70-90 % hos sporthästar inom flera discipliner. Hästar i hård träning är mest utsatta men även avelsston på bete har visats ha hög förekomst av magsår. Krubbitning är ett stereotypt beteende där hästen tar tag i ett fast föremål och suger in luft. Detta beteende förekommer inte hos frilevande hästar men är ett befintligt problem hos våra domesticerade hästar och tros vara ett tecken på en dåligt anpassad miljö, där hästarna inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Denna litteraturstudie syftar till att ta reda på vad utfodringsrutiner har för roll i utvecklingen av magsår och krubbitning. Målet var att hitta metoder inom utfodring som kunde förebygga dessa problem, för att få ett ökat välbefinnande hos våra hästar. Eftersom både magsår och krubbitning bidrar till högre risk att utveckla kolik och till ökad stress är dessa viktiga problem att belysa. Studier har visat att utfodringsrutiner har starka samband för uppkomsten av både krubbitning och magsår där de huvudsakliga riskfaktorerna är fastande perioder och för högt intag av stärkelserikt foder som spannmål. Hästar är extra känsliga för utveckling av magsår då den första delen av deras magsäck består av skivepitel som saknar skyddande mucus (slem). Detta medför att de är speciellt känsliga för pH-förändringar och den sura miljön som kan uppkomma i magsäcken vid fel utfodringsrutiner. Ett samband mellan krubbitning och magsår har studerats där magsårsfrekvensen hos föl som utförde krubbitning var högre än hos dem som inte gjorde det.
Det finns två generella hypoteser till varför krubbitning uppstår, kopplade till utfodring. Enligt den första hypotesen har det att göra med regulatoriska funktioner för att tillmötesgå ett otillfredsställt födosöksbehov eller mag-tarmproblem. Den andra hypotesen är att det är en slags stress-hanteringsmetod, där det har visats att hästar som hindras från att krubbita upplever ökad stress. Hästar med fri tillgång till grovfoder krubbiter i mindre frekvens vilket förleder att tro att foder och krubbitning kan vara substitut för varandra. De flesta forskare är överens om att fri tillgång till grovfoder samt en minimering av mängden kraftfoder är det bästa sättet att minska förekomsten av både krubbitning och magsår.

,

Gastric ulcers and crib-biting are two common welfare problems in horse management of today. Gastric ulcers in particular are very common where prevalence range between 70-90%. Horses in heavy training are most affected but even broodmares at pasture have showed high prevalence for gastric ulcers. Crib-biting is a stereotypic behavior, where the horse bites into a fixed object and draw air into esophagus. This behavior does not occur in wild horses but is an existing problem of domesticated horses and is believed to be a sign of a poorly adapted environment, where the horse cannot express their natural behavior. This literature study aims to investigate the role of feeding practices in the development of gastric ulcers and crib-biting. The purpose is to find methods within feeding practices to prevent these problems and to increase the welfare of horses. As both gastric ulcers and crib-biting is linked to higher risk of developing colic and contributes to increased stress, these are important issues to deal with. Several studies have showed that feeding practices have strong impact off the development of both crib-biting and gastric ulcers, where the main risk factors seems to be periods of fasting and high intake of starch rich feeds, such as grains. Horses are predisposed for development of gastric ulcers because the first part of their stomach consists of stratified squamous epithelium, without protective mucus. They are therefore more sensitive for chances in pH and the acid environment that may arise with wrong feeding practices. A relationship between crib-biting and gastric ulcers has also been indicated, where crib-biting foals had a higher prevalence of gastric ulcers in comparison with non-crib-biting foals. There are two general hypotheses related to feeding practices, for why crib-biting occurs. According to the first hypothesis it has to do with regulatory features to meet an unsatisfied feeding behavior, or gastro-intestinal problem. The second hypothesis is that crib-biting is a form of stress-management, where it has been shown that horses which are prevented to crib-bite experience increased stress. It has also been studied that horses with free access to roughage spend less time performing crib-biting and thus feed and crib-biting may be substitutes for each other. Most authors agree that free access to roughage and minimum of concentrate feeds is the best way to reduce the incidence of both gastric ulcers and crib-biting.

Main title:Utfodringsrutiners påverkan på uppkomsten av magsår och krubbitning hos häst
Authors:Wilén, Elsa
Supervisor:Ringmark, Sara
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:89
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:häst, diet, krubbitning, magsår
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5423
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5423
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2016 14:25
Metadata Last Modified:01 Jun 2016 14:25

Repository Staff Only: item control page