Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Moa, 2016. Naturens möjligheter inom naturbaserad rehabilitering : personalens syn på naturens roll i naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad mental ohälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
29MB

Abstract

Bakgrund: Naturbaserad rehabilitering (NBR) är en vårdform som genom kliniska studier och forskning hjälpt och visats vara effektiv för personer med stressrelaterad mental ohälsa. Vårdformen bygger på en interaktion mellan miljö, aktivitet samt transdisciplinär kompetens och på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp sker aktuell forskning inom området. De goda forskningsresultaten och behovet av effektiv och hjälpande vård för denna målgrupp har lett till att kunskapen om NBR har spritt sig över landet och resulterat i att verksamheter som bedriver NBR för personer med stressrelaterad mental ohälsa har öppnat upp. Dock finns det lite forskning sammanställd om dessa verksamheter. NBR är en ny vårdform i Sverige och utbudet och upplägg av NBR ser olika ut över landet och ingår inte idag i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Personalen som arbetar inom NBR beskrivs behöva en bred kompetens för att möta NBR intention. Lite forskning har bedrivits som lyfter personalperspektivet samt forskning efterfrågas där naturens roll lyfts fram.
Syfte: Syftet med arbetet är att få personalens syn på naturens roll och öka förståelsen av vad naturen möjliggör i naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad mental ohälsa.
Metod: Fyra verksamheter med totalt sju intervjupersoner valdes utifrån formulerade urvalskriterier. För insamling av material valdes semistrukturerad kvalitativ intervju på plats i verksamheten samt rundtur och fotografering av verksamheternas naturmiljöer. För analys av insamlat material användes Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).
Resultat: Naturen beskrivs ha en betydande roll och är en ständig medhjälpare och förstärkare i rehabiliteringsarbetet. Naturen används både som plats att vara i och genom olika typer av aktiviteter. Personalens arbete grundar sig i en tvärvetenskaplig och bred kompetens och vården som bedrivs är individfokuserad vilket används för att möjliggöra naturen i rehabiliteringsarbetet. Resultatet presenteras med tre huvudteman; Möter Individen, Speglar livsvärlden och Skapar sammanhang vilka tar upp återkommande aspekter på intervjupersonernas syn på naturen och vad den möjliggör i rehabiliteringsarbetet. Naturen ses möta individen genom naturens möjlighet till mångfald och frihet. Naturen ses spegla individens livsvärld genom naturens möjlighet att väcka känslor, stimulera sinnen och synliggöra tid. Naturen ses skapa sammanhang genom att naturen möjliggör att vara i något större, skapa mening samt att bara vara.
Slutsats: Naturen kan möjliggöra en rehabilitering för personer med stressrelaterad mental ohälsa som dynamiskt kan möta och kommunicera med individen.

,

Background: Nature based rehabilitation (NBR) has shown, through clinical studies and research, to be effective for people with stress-related mental illness. The concept is based on an interaction between the environment, activity and transdisciplinariy skills. By the Swedish University of Agricultural sciences in Alnarp a rehabilitation garden have been developed supported by clinical studies. The positive results of the research and the need for effective and helping care for this target group has led to the knowledge of NBR has spread across the country and resulted in new NBR-businesses. However, there is little research complied regarding NBR. NBR is a new form of care in Sweden, the range and structure of NBR vary across the country and are not today included in the National Board´s guidelines. Personnel working in the NBR require a new and broad expertise. Little research has been conducted that lifts the personnel´s perspective and research where nature´s role are highlighted.
Aim: The aim of this work is to get the personnel´s views on the role of nature and also a better understanding of what nature enables in nature-based rehabilitation for people with stress-related mental illness.
Method: Four businesses with a total of seven interviewees were selected on the basis of selection critieria. Semi-structured qualitative interview, a tour and photography of the natural environments were used for collection of materials. The analysis used a ”Interpretative Phenomenological Analysis”-approach.
Results: Nature is described as having a significant role and is a constant assistant and amplifier in rehabilitation work. Nature is used both as an environment to be in and also through different types of activities. The personnel´s work is based on a interdisciplinary and broad expertise and the care is person centered which is used to enable the nature in rehabilitation work. The results are presented with three main themes: Face the individual, Reflect the life world, Create a context; which addresses the recurring aspects of the interviewees view of nature and what it allows in rehabiliation work. Nature meet the individual by nature´s ability to diversity and freedom. Nature reflect the individual´s life world through nature´s ability to raise emotions, stimulate the senses and the visibility of the time. Nature also create a context to be in something larger, create meaning and just being.
Conclusions: Nature could enable a rehabilitation for people with stress-related mental illness which could dynamic meet and communicate with the individual.

Main title:Naturens möjligheter inom naturbaserad rehabilitering
Subtitle:personalens syn på naturens roll i naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad mental ohälsa
Authors:Carlsson, Moa
Supervisor:Palsdottir, Anna Maria
Examiner:Bengtsson, Anna and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturmiljö, rehabiliteringsträdgård, vård, stödjande miljö, supportive environment theory, miljöpsykologi, personalperspektiv, semistrukturerad kvalitativ intervju
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5340
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5340
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2016 07:36
Metadata Last Modified:08 Jun 2016 07:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics