Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Stina, 2016. Var med och utveckla Smedstuguplan! : ett examensarbete om medborgarmedverkan i ett parkprojekt i Norrköping. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Medborgarmedverkan är ett oumbärligt verktyg för att skapa lyckade, hållbara och rättvisa offentliga platser runt om i världen. Det tillämpas inom en rad olika verksamheter och en medverkansprocess rymmer ofta flera olika metoder. Att processen är meningsfull, ger möjlighet till påverkan och att resultatet blir tydligt är förutsättningar för att den ska bli lyckad. Som landskapsarkitekter har vi möjlighet att utforma en medborgarmedverkansprocess där gestaltningsförslaget i sig kan utgöra en slutgiltig, permanent återkoppling till medborgarna vilket är var det här arbetet handlar om.

Syftet med detta arbete var att utforma och genomföra en medborgarmedverkansprocess i ett parkprojekt, där medborgarnas åsikter får en framträdande roll i gestaltningen. I arbetet beskrivs medborgarmedverkan i tre andra projekt samt utformandet och genomförandet av en medborgarmedverkansprocess kring utvecklingen av parken Smedstuguplan i Norrköping. Detta projekt skedde i samarbete med Tekniska kontoret på Norrköpings kommun.

De studerade projekten visade att en bredd av metoder kan användas för att involvera medborgare i utvecklandet av platser i staden. Projekten tillämpade olika informationskanaler för att se till att information om projektet nådde fram till medborgarna, kreativa metoder på platsen för att locka medborgarna att delta i olika aktiviteter och såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för insamling av medborgarnas åsikter. Medborgarmedverkansprocesserna fungerade som inspiration till processen på Smedstuguplan i kombination med en lista av framgångsfaktorer framtagna av Sveriges kommuner och landsting i skriften 11 tankar om medborgardialog i styrning (2009).

Parken Smedstuguplan i stadsdelen Haga i Norrköping tjänade under 50- och 60-talet som vändplan för spårvägen. Parken utgörs av en rund grönyta om ca 35x45 m med några träd och buskar. Medborgarmedverkansprocessen ämnade väcka nyfikenhet för platsen och på så sätt skapa engagemang hos en bred publik, att locka många att bidra med information som på ett självklart sätt kunde tillämpas i gestaltningsskedet och att medborgarna tydligt skulle kunna se att deras åsikter tagits tillvara på i gestaltningsförslaget. I processen användes flera olika informationskanaler, parken försågs med tillfälliga möbler och belysning, medborgarna bjöds in att besvara en enkät om funktioner och ett formulär om stilpreferenser och en workshop genomfördes. Workshopen besöktes av 127 personer, 137 enkätsvar lämnades in och 48 personer besvarade formuläret om stilpreferenser. Synpunkterna från medborgarna kombinerades med kommunens krav och mina iakttagelser från platsen i ett gestaltningsförslag. Förslaget presenterades för medborgarna (25 personer) och reviderades efter deras synpunkter.

Medborgarmedverkansprocessens metoder förändrade parkens användning. De tillfälliga tilläggen i parken fick medborgarna att få upp ögonen för denna annars bortglömda plats och engagera sig i parkens framtida utformning.

,

The growing interest for citizen participation within the fi elds of urban planning and architecture has its roots in theories of sustainability and democracy. The practice is now widely promoted as an essential keystone in creating just, sustainable and successful public places (Calderon, 2013, p. 13). The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) have established eight factors of success in composing a participatory process. These are (SKL, 2009, p.25):
- Dialogue early in the decision-making process
- Honest intent from politicians and civil servants
- An issue of interest to citizens
- Dialogue as part of the management process and timetable
- Clarity of purpose and a clear framework
- Invite and seek out to reach many
- Visualize
- Feedback

Community participation is used in many diff erent ways in urban planning and architecture. The purpose of this work is to design and implement a public participation process in a park project, where citizens’ opinions will be prominent in the resulting design proposal. It is specifi ed by focusing on a small scale park development project. The question of research was:
- How can a citizen participation process be designed so that its results can guide the design of Smedstuguplan?

Main title:Var med och utveckla Smedstuguplan!
Subtitle:ett examensarbete om medborgarmedverkan i ett parkprojekt i Norrköping
Authors:Gustafsson, Stina
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Berglund, Ulla and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:medborgare, medborgardialog, metoder, process, parkprojekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5335
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2016 12:03
Metadata Last Modified:11 May 2016 12:03

Repository Staff Only: item control page