Home About Browse Search
Svenska


Goude, Martin, 2016. Kan skillnader i bladarea, biomassa och kväveförklara produktionsskillnader mellan tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies)?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sveriges boreala vegetationszon domineras skogen av tall och gran och produktionen begränsas av tillgången på kväve. Tillgängligt kväve tas upp genom rötterna och koncentreras till trädets aktiva delar som t.ex. barr, grenar och bark. Kvävet påverkar fotosyntes och tillväxt och har en positiv korrelation med bladarean och bladens fotosyntetiserande kapacitet. Få studier har jämfört produktionen mellan tall och gran men de som gjorts har visat på en likvärdig eller högre produktion för tall i den boreala zonen. I denna studie undersöktes skillnader i biomassa, bladarea och kväveinnehåll för att kunna förklara de produktionsskillnader som kunnat ses mellan trädslagen. Studien är baserad på data som samlats in från ett långtidsförsök i Flakaträsk under hösten 2015. Med hjälp av det insamlade datamaterialet och tidigare inventeringar jämfördes olika egenskaper mellan trädslagen. Resultaten visade att tall hade större biomassa i stam och grenar medan gran hade större barrvikt. Tillväxt var högre för tall mellan 1991 -2010 men ingen signifikant skillnad i tillväxt kvarstod under period 2011-2015. Det var signifikant lägre bladarea (LAI) för tall men ingen skillnad i specifik bladarea (SLA) och generellt var bladarean låg för båda trädslagen. Det totala kväveinnehållet var större för tall och skillnaden i koncentration var i barr där tall hade en större kvävekoncentration. Kvävehalterna i båda trädslagen var låga. Eftersom tillväxten under den senaste tillväxtperioden var den samma för båda trädslagen kunde inte de skillnader som fanns förklara den tidigare stora tillväxtskillnaden. Den låga bladarean och kvävehalten för båda trädslagen hänger inte ihop med den höga tillväxten. En förklaring kan vara hög allokering av tillväxt till stamtillväxt men det behövs ytterligare studier som tittar på detta för att kunna ge ett svar. Ytterligare studier behöver också titta mer på bladareans samband med produktion och hur detta ser ut på andra lokaler.

,

In Sweden's boreal vegetation zone, Scots pine and Norway spruce dominate the forest and
production is limited by the availability of nitrogen. Available nitrogen is absorbed and
transported through the roots and concentrated in the active parts such as needles, branches
and bark. Nitrogen affects photosynthesis and growth and have a positive correlation with leaf
area and photosynthetic capacity. Few studies have compared the production of pine and
spruce, but those made have shown a similar or higher production for pine in the boreal zone.
This study looks at differences in biomass, leaf area and nitrogen content in order to explain
the production differences that can be seen between the species. This study is based on data
collected from a long-term experiment in Flakaträsk in autumn 2015. With the help of the
collected data and previous inventories different characteristics were compared between pine
and spruce. The results showed that pine had greater biomass in the stem and branches while
spruce had higher needle weight. Growth was higher for pine between 1991 -2010, but no
significant difference remained in the period 2011-2015. It was significantly lower leaf area
index (LAI) for pine but no difference in specific leaf area (SLA) and a generally low LAI for
both species. The nitrogen content was low for both species. The total nitrogen content was
higher for pine and the largest difference in concentration of nitrogen was in the needles
where pine had a higher concentration. As the growth in the recent period was the same for
both tree species the earlier large difference in growth could not be explained by the results in
this study. The low leaf area and nitrogen content of both tree species do not fit together with
the high growth. One explanation may be high allocation of growth to stem growth but more
studies are needed in order to give an answer. Further studies also need to look at the
correlation between leaf area and production and how the relationships apply to other sites.

Main title:Kan skillnader i bladarea, biomassa och kväveförklara produktionsskillnader mellan tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies)?
Authors:Goude, Martin
Supervisor:Nilsson, Urban
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:253
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:LAI, SLA, leaf area, nitrogen, biomass, photosynthesis, production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5259
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5259
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2016 10:19
Metadata Last Modified:13 Apr 2016 10:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics