Home About Browse Search
Svenska


Södergren, Kristofer, 2016. Värtans strandpromenad i Täby kommun : hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Examensarbetet handlar om att visa hur Värtans strandpromenad i Täby kommun kan utvecklas rekreativt samt hur förslagen kan kommuniceras med kommuninvånarna. Täby är beläget strax norr om Stockholm och är en kommun med kuststräcka mot skärgården och Stora Värtan. Värtans strandpromenad är kommunens längsta vattenstråk och bidrar till möjligheten att besöka och röra sig i miljöer som kontrasterar mot det täta stadsbyggandet. När Stockholmsregionen växer och förtätas är det viktigt att säkerställa att Värtans strandpromenad bibehåller och utvecklar sina rekreativa värden samt att orienterbarheten stärks så att vägen till och längs stråket upplevs som tydlig. Examensarbetet handlar även om kommunikation. Sveriges kommuner behöver kommunicera med sina invånare på ett ändamålsenligt sätt, att det fungerar är väsentligt ur det demokratiska perspektivet. Det är inte bara en viktig demokratisk aspekt i samhället, utan också ett sätt för kommunerna att upprätthålla eller skapa förtroende. Kommunikation mellan kommun och invånare kan, medvetet eller omedvetet, uppfattas som enkelriktad och färdigdiskuterad. Hur informationen utformas av avsändaren kan göra mottagaren underordnad, vilken är en risk när det gäller förändring av offentlig miljö då det i regel krävs dialog. Bilder i arkitektursammanhang används för att marknadsföra projekt och kommunicera med allmänheten. Det förekommer att illustratörer och visualiserare från fristående kontor får i uppgift att ta fram visionsbilder till arkitektkontorens projekt. Det finns en risk med detta då fristående visualiserare kan avgöra bildens karaktär och de arkitekter som sedan skall arbeta vidare med projekten kan påverkas av detta. För att lokalisera delområden längs strandpromenaden används en analysmetod baserad på LCA, Landscape Character Assessment och som underlag för att bedöma rekreations- och orienterbarhetsaspekter ligger en förenklad variant av metoden Experiential Landscape. Analyserna genererar områden och specifika platser där åtgärder är motiverade. Detta leder fram till nya förslag och visioner för strandpromenaden, med några gestaltningsförslag som exempel. När stråkets befintliga kvaliteter och potential behandlas ligger fokus på rekreativa värden. Ekologiska aspekter behandlas när de relaterar till rekreationsvärdet. Värtans strandpromenad är ett längre kuststråk, dock behandlas enbart den del som finns inom Täby kommun. Examensarbetet består av två delar, dels rapporten men även en kommunikationsprodukt som är en fristående folder i arbetet. Kommunikationsprodukten är informativt anpassad för Täby kommuns invånare och visar hur Värtans strandpromenad kan utvecklas rekreativt. I den elektroniska publikationen är foldern bifogad på slutet efter rapporten.

,

This master’s thesis is about showing how Värtan’s shoreline in municipality of Täby can develop recreational and how the ideas can be communicated to local citizens. Täby is located just north of Stockholm, a municipality with coastline towards the archipelago and the water of Stora Värtan. Värtan’s shoreline is the municipality's longest stretch of water and contributes to opportunities to visit environments that contrast to dense urban areas. As the regions of Stockholm are growing it is important to ensure that Värtan’s shoreline maintain and develop its recreational values, also that orientation is strengthened so the roads and paths to and along the shoreline’s boardwalk are perceived clearly. The master’s thesis is also about communication. Sweden's municipalities need to communicate with its citizens in appropriate ways, from a democratic perspective it is essential that it work. It is not only an important democratic element in society, but also a tool for municipalities to maintain or establish reliance with its citizens. Communication between the municipality and the citizens can, consciously or unconsciously, perceive as one-way information that not has any room for discussion. How the information are developed by the sender can make the recipient subordinate, which could be a problem when it comes to changes of public spaces where it’s common with citizen dialogues. Pictures in architectural context are used to promote projects and communicate with citizens. Illustrators and visualizers from independent offices are tasked with developing vision images of architectural office’s projects. There is a risk as independent visualizers can determine picture’s character. The architects who later continue to work on the projects can, directly or indirectly, be affected by picture’s character. To divide the shoreline into smaller areas an analytical method based on LCA, Landscape Character Assessment, is used and a simplified alternate of the method Experiential Landscape forms a basis for assessing recreational and orientation values within each area. Those analyses generating areas and specific locations where development is needed. This leads to new proposals and visions for the shoreline, with some design proposal as examples. This work focuses on recreational values. Ecological aspects are treated as they relate to recreation. Värtan’s shoreline is a long coastal stretch, however this work only considers the part within the municipality of Täby. The work consists of two parts, the written report and a communication folder. The folder is adapted to the citizens of Täby and shows how Värtan’s shoreline can develop recreational. In the online publication of the work the folder is attached in the end after the written report.

Main title:Värtans strandpromenad i Täby kommun
Subtitle:hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare
Authors:Södergren, Kristofer
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Johansson, Lars and Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kommunikationsmaterial, landskapsanalys, orienterbarhet, rekreation, strandpromenad, stråk, Täby
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5268
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5268
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2016 10:44
Metadata Last Modified:12 Apr 2016 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics