Home About Browse Search
Svenska


Östlund, Andreas, 2016. Möten, mat och odling : gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas visioner. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

När allt fler blir stadsmänniskor, i samband med en ökande urbanisering, väljer allt fler att odla tillsammans - stadsodling har blivit en trend världen över som en konsekvens av många faktorer. Individualisering och ökad ensamhet samt en starkare urbanisering bidrar till människors allt starkare vilja att odla tillsammans. Att söka alternativa sätt att få fram mat är också ett motiv för att vilja odla själv för att vara säker på hur maten framställs och för att kunna påverka klimathotet i sin vardag. Syftet med detta examensarbete var att få veta mer om hur stadsodling kan bidra till hållbar utveckling. Målet med arbetet var att göra en fallstudie i området Botildenborg och Västra Skrävlinge som ligger i Rosengård, Malmö. Målet var också att fallstudien skulle resultera i en gestaltning av området och att ta del av brukarnas visioner om hur de ville att Botildenborg ska utvecklas. Utifrån de idéer som framkom i intervjuer fick jag – i rollen som landskapsarkitekt – ett underlag för att ta fram visioner för hur området kan utvecklas. Stadsodling är en trend som ökar i popularitet och odling kan bidra med många olika positiva effekter på samhället och klimatet. Stadsodling kan vara ett sätt att öka kulturella, sociala, ekonomiska och ekologiska värden på en plats för en mer hållbar utveckling.
Botildenborg och Västra Skrävlinge är kommersiella och drivs av företaget Xenofilia i samarbete med Malmö stad och SLU under namnet Stadsbruk. Odlingen är uppdelad mellan företagare som har olika affärsidéer. De olika aktörerna som samarbetar i Stadsbruk har kontaktats och intervjuats. Intervjuerna har sedan legat till grund för gestaltningen av nya sociala mötesplatser i Botildenborg och Västra Skrävlinge. Gestaltningen avplatsen är en helhetslösning som utgår från aktörernas olika visioner, tolkade av mig. Flera referensprojekt har givit inspiration till gestaltningen: Jardins partagés i Paris respektive Prinzessinnengärten i Berlin. Dessa projekt har visat på hur stadsodling bidrar till hållbara lösningar - exempelvis till sociala mötesplatser och ett ekologiskt helhetstänkande. Botildenborg och Västra Skrävlinge presenteras i en gestaltning av området och flera illustrationer/perspektiv visar hur de sociala mötesplatserna kan göra området till en unik urban plats där människor kan mötas. Förslagen kan ligga till grund för stadsodlingens fortsatta utveckling i Malmö, särskilt kopplat till erfarenheter inom och i nära samverkan med medverkande i Stadsbruk.

,

As the world is increasingly urbanized, more and more people choose to cultivate together - urban farming has become a trend worldwide. Individualisation and increased loneliness and a stronger urbanization contribute to people's increasing willingness to cultivate together. Seeking alternative ways to obtain food can also become an incentive for educating yourself on how the food is produced and how that could affect climate change in people’s everyday lives. The objective of the thesis was to learn more about how urban agriculture can contribute to sustainable development. The work was focused on an urban cultivation case study in the connected cultivation areas Botildenborg and Västra Skrävlinge - located in Rosengård, Malmö. The aim was to design the area by taking advantage of the users' views of the site. The interviews constituted the basis for outlining visions for how the area can be developed. Urban farming is a trend that is gaining popularity and which can lead to positive effects on society and the environment. Urban farming can be a way to increase the cultural, social, economic and ecological values of a site, for a more sustainable development.
Botildenborg and Västra Skrävlinge is managed commercially by the company Xenofilia in cooperation with the City of Malmö and SLU under the name Stadsbruk. The cultivation is divided between entrepreneurs having different business ideas. The people who co-operate in Stadsbruk were contacted and interviewed. The interviews have since been the basis for the design of new social venues in Botildenborg and Västra Skrävlinge. The design of the place is a total solution that is based on the different visions from the interviews and then interpreted by me. As an inspiration for the design, I studied two reference projects: Jardins partagés in Paris and Prinzessinnengarten in Berlin. They showed how urban cultivation can contribute to sustainable solutions, such as social meeting places and an ecologically sound management of land through a holistic approach. Futures images of Botildenborg and Västra Skrävlinge were presented in an illustration plan of the area and in several illustrations/perspectives of social meeting places. The proposals can hopefully contribute to further development of urban cultivation in Malmö, especially drawing on the experiences of and in co-operation with Stadsbruk.

Main title:Möten, mat och odling
Subtitle:gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas visioner
Authors:Östlund, Andreas
Supervisor:Granvik, Madeleine
Examiner:Berg, Per and Queiroz, Marina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsodling, medborgarmedverkan, omgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5338
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5338
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2016 10:38
Metadata Last Modified:18 May 2016 14:11

Repository Staff Only: item control page