Home About Browse Search
Svenska


Staflin, Peter, 2016. Stadsliv vid vatten : ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Stockholm är en stad vid vattnet och strandkanterna är betydande för stadens identitet. Sedan bilismens expansion i Stockholm har strandkanterna förändrats till trafikleder och parkeringsplatser som fragmenterar staden. Trafiken har bidragit till att innerstadens strandkanter är svårtillgängliga och att det offentliga rummet vid vattnet saknar ett varierat stadsliv. Stadens långa strandpromenader har blivit osammanhängande och svårorienterade intill anslutande trafiknoder. Samtidigt ökar Stockholms stads folkmängd kraftigt, enligt prognoserna passerar befolkningsmängden en miljon invånare innan år 2020. Det ställer krav på att fler bostäder byggs, nya bostadsmiljöer som förväntas att anläggas på eller i anslutning till grönområden eller andra offentliga rum i staden.

Syftet är att ta reda på hur staden kan utveckla fler offentliga rum samtidig som fler bostäder väntas byggas. Arbetet utgår och behandlar även sociala värden som tillgänglighet och en förbättrad utveckling av stadsliv och levande strandkanter, fokus ligger på fotgängare och cyklister.

Arbetet är ett gestaltningsförslag på hur Stockholm kan utveckla strandkanterna till sammanhängande, tillgängliga och attraktiva stadsmiljöer som erbjuder ett varierat stadsliv vid vattnet. Förslaget bemöter befolkningsökningen i staden samtidigt som fler offentliga stadsrum möjliggörs vid strandkanterna. Platsen för gestaltningsförslaget är kajpromenaden längs Söder Mälarstrand som är ett centralt beläget kajområde. Söder Mälarstrands är intressant och representativt eftersom dess karaktär relaterar till andra kajer i Stockholms innerstad, strandkanter som präglas av trafikleder och parkeringar idag.

Inventering- och analysarbetet utgick från egna upplevelser och observationer på platsen, litteratur, kommunala och nationella styrdokument samt ett undersökande skissarbete. Resultatet av analysdelen blev en vision med programpunkter till gestaltningsförslaget. Punkterna berör utveckling och omfördelning av trafik, nya boendeformer, noder och målpunkter som främjar ett varierat stadsliv, samt närhet till och en ökad upplevelse av stadsgrönska.

Förslaget visar att med relativt små medel kan en omfördelning av ytor och funktioner på kajerna skapa attraktiva stadsrum med levande stadsliv, samtidigt som fler boendemiljöer möjliggörs. Förslaget visar även alternativa boendeformer på vattnet och i anslutning till vattnet.

Stockholms expansion kräver en utveckling där nya boendeformer tillåts, samt att en dynamisk förändring av staden gör att olika funktioner som exempelvis bilismen korrigeras och ger plats åt andra funktioner som samtiden kräver.

,

Stockholm is a city by the water and its shorelines and the proximity to the water are significant characteristics for the city's identity, The expanding motor vehicle traffic in Stockholm has changed the waterfronts; ports and wharves have been transformed into motor ways and parking lots, contributing to a fragmentation of the city. The traffic situation has changed the waterfronts in the city to inaccessible places and the public spaces near the water lack a diverse urban life. Stockholm is lacking walkways along the waterfronts that connect different parts of the city, which makes it hard to access and find the way along the waterfronts. The population of Stockholm increases rapidly; the population is expected to exceed one million inhabitants before year 2020. This population increase requires that more housing is being built, and new residential areas are being planned on areas currently used either as parks, communal areas or other public spaces.

This project is a proposal for how Stockholm can develop to meet the population increase and simultaneously increase public spaces and access to the city’s waterfronts. The project is also treating social values such as accessibility and improved development towards a vibrant city life, with the main focus on pedestrians and cyclists.

This design proposal offers ideas on how Stockholm can develop its waterfronts into connected, accessible and attractive urban environments that offer a diverse urban life near the water. The project responds to the increasing population in Stockholm, and is proposing ideas on how to make space available along the shorelines. The location for the proposed design is the waterfront along Söder Mälarstrand, located on the north side of Södermalm next to Riddarfjärden. Söder Mälarstrand is an interesting and representative area, as its character is similar to other waterfronts in central Stockholm, which are presently dominated by trafficked roads and parking lots.

The inventory and analysis were based on personal experiences and observations on the site, literature, municipal and national policy documents. The literature studies and the analysis are together shaping a program of guidelines used to structure the design proposal. The research is focusing on development and reallocation of traffic, new forms of housing, improvements towards a diverse city life, and increased accessibility to and use of parks and green spaces.

The proposal shows that through a reallocation of space along the waterfronts and a remaking of previous structures and patterns, new possibilities open up to generate attractive urban spaces with a vibrant urban life, and simultaneously create more residential environments. The proposal is also suggesting alternative housing on the water and in connection to the water. The expansion of Stockholm requires a vision where new forms of housing are developed, a rethinking of the functions of the city such as car traffic, and a relocation of space to allow for a sustainable future.

Main title:Stadsliv vid vatten
Subtitle:ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad
Authors:Staflin, Peter
Supervisor:Ignatieva, Maria and Dahlman, Ylva
Examiner:Åkerblom, Lars Petter and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:offentliga rum, stadsliv, tillgänglighet, strandkant, kajpromenad, grönstruktur, husbåt, söder Mälarstrand
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5255
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2016 10:23
Metadata Last Modified:13 Apr 2016 13:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics