Home About Browse Search
Svenska


Gelinder, Robin, 2016. 3D-modeller i medborgardialogen : en undersökning av interaktiv 3D i Stockholms läns stadsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dialog med medborgarna är essentiellt i samhällsplaneringen för att skapa en god grund för beslutstagande som i slutändan leder fram till goda levnadsmiljöer. Ett sätt att initiera dialoger är att använda 3D-modeller. 3D-modeller används idag internt av kommuner i projekt av alla storlekar. I kommunikationen utåt mot medborgarna är modellerna däremot fortfarande ovanliga. Med interaktiva 3D-modeller kan medborgarna själva utforska planförslagen från valfri vinkel, vilket gör samrådsmaterialet mer lättförståeligt för fler invånare.

Det här arbetet undersöker utbredningen av interaktiva 3D-modeller i med-borgardialogen inom Stockholms län. Syftet med uppsatsen är att undersöker och analysera kommunernas uttalade syften och vad de uppnår med interaktiva 3D-modeller i medborgardialogen. Stockholm valdes som studieobjekt eftersom länet består av 26 självstyrande kommuner i en geografisk sammankopplad region med stor socioekonomisk spridning. Länet är även i stort behov av nya bostäder.

Arbetet genomfördes med en inledande dokumentstudie där offentliggjorda planer, beslutsdokument och kommunernas hemsidor granskades. Därpå genom-fördes telefonintervjuer och samtal med tjänstemän från de kommuner som vi-sade sig använda 3D-modeller. Målet med telefonsamtalen var att undersöka tjänstemännens objektiva bild av medborgardialogen såväl som subjektiva erfa-renheter och upplevelser. Sist jämfördes kommunernas uttalade syften med deras uppnådda resultat.

I Stockholms län använder 7 kommuner interaktiva 3D-modeller. Dessa är Botkyrka, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Sollentuna, Stockholm och Upplands-Bro. Undersökningen visar att 3D-modellerna fungerar som intresseväckare, vilket lockar nya målgrupper, såsom barn, unga och föräldrar, som inte brukar delta i samrådsprocessen. Många medborgare har även svårt att ta till sig traditionellt samrådsmaterial såsom plankartor och detaljplaner. Kommunernas vanligaste syfte med 3D-modellerna är därför att underlätta förståelsen av de planerade förändringarna. Arbetet visar att kommuner med lägre medianinkomster tenderar att använda 3D-modeller till mindre projekt än kommuner med högre medianinkomst. I kom-muner med lägre utbildningsnivå och medianinkomst har kommunerna tagit fram 3D-modeller för att alla medborgare ska kunna delta i samrådsprocessen.

3D-modeller i samrådsprocessen leder till att fler medborgare engagerar sig och uttrycker sina åsikter. Då alla medborgare kan delta i dialogen stärks samrå-dens demokratiska funktioner. Då fler personer kommer till tals får kommunerna in bättre beslutsunderlag vilket leder till bättre stadsplanering och förhoppnings-vis en bättre levnadsmiljö.

,

Dialogue with the public is essential in urban planning to create a good basis for decision making and to ultimately create a good living environment. One way to initiate a dialogue is to use digital 3D-models. 3D-models are currently used in-ternally by many municipalities for projects of all sizes. Despite this 3D-models are still quite unusual in communication with the public. By using interactive 3D-models, members of the public can explore the suggested plan from their own perspective, this makes public consultation much more accessible to people.

This study examines the use of interactive 3D-models in the citizen’s dia-logue in Stockholm county. The purpose is to examine and analyze the stated purposes and what result the municipalities achieve by using interactive 3D-models in the citizen’s dialogue. Stockholm was chosen as the object of study because Stockholm County con-sists of 26 autonomous municipalities which are located in a united geographical region with large socio-economic diversity. The county is also in a great need of new housing.

This study commenced with a document study of city plans, public docu-ments and municipal websites. Subsequently telephone interviews where con-ducted with officials from municipalities who are using 3D-models. The goal with the interviews was to examine the officials’ objective image of the citizen’s dialogue as well as their subjective image; the officials’ experiences. Finally, the municipalities’ purposes with the 3D-models were compared with their results in the citizen’s dialogue.

Seven municipalities in Stockholm County currently use interactive 3D-mod-els. These are Botkyrka, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Sollentuna, Stockholm and Upplands-Bro. This study shows that 3D-models serve to raise interest in the projects among new target groups, such as children, young people and parents who do not usually participate in the consultation process. A lot of citizens have problems understanding traditional consultation materials such as maps and city plans. The most common reason to use 3D-models is to make it easier to under-stand city plans. This study shows that municipalities with lower median incomes tend to use 3D-models in smaller projects than municipalities with higher median incomes. Municipalities with lower educational levels and median income have developed 3D-models to enable all residents to participate in the consultation process.

The use of 3D-models in the consultation process gets more people involved in urban planning dialogue and helps people to express their opinions. The demo-cratic values of the consultation process are amplified when all citizens can par-ticipate in the citizen´s dialogue. When more people have their say the municipalities get a better basis for decision making and can hopefully create better plans that lead to a better living environment.

Main title:3D-modeller i medborgardialogen
Subtitle:en undersökning av interaktiv 3D i Stockholms läns stadsplanering
Authors:Gelinder, Robin
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:3D-modell, 3D, interaktiva, medborgardialogen, samråd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5238
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5238
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2016 17:05
Metadata Last Modified:18 Mar 2016 17:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics