Home About Browse Search
Svenska


Tornerhjelm, Hilding, 2016. Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Spring oilseed rape is an important break crop in cereal dominated crop rotations in Mälardalen. Also, it is one of few good preceding crops to winter wheat. Establishment of
spring oilseed rape is perhaps the most critical moment in arable cropping, especially under dry conditions on clay soils. In conventional systems, drying of soil during spring often makes it difficult to obtain enough soil moisture within the seedbed base for small-seeded species
which are to be planted shallow. For saving as much soil moisture as possible within the soil for germination of spring oil seed rape, an alternative to using conventional machinery with plowing, harrowing and sowing, is to leave the soil unaltered during fall and instead use shallow cultivation in spring.

The aim of this work was to study different strategies for establishment of spring oilseed rape to determine if reduced/shallow tillage can increase cropping reliability for this crop. The study was conducted on three clay soils, differing in clay content, outside Uppsala. The field
experiments had a two factorial randomized block design with four replicates. Four tillage methods, where ploughing in autumn was compared with reduced tillage using disc harrows conducted in autumn or in spring or in autumn and spring were combined with two dates of sowing, early and late. Furthermore, an on farm study was conducted in Vassunda outside Uppsala where the farmer is practicing reduced tillage in the spring to spring oilseed rape.

Seedbed properties such as surface smoothness, seedbeds depth and aggregate size distribution within the seedbed were characterized. Furthermore, gravimetric soil water
content in the seedbed base at sowing and volumetric soil water content in the seedbed base at sowing and after emergence was determined. After emergence, the number of plants was counted at two occasions. A grading of the damage of the crop made by flea beetles (phyllotreta) was carried out. Yield data were collected from field trials as well as from the farmer in Vassunda.

Results showed that cropping reliability for spring oil seed rape was at least as high for reduced tillage as for conventional tillage, using a mouldboard plough in autumn. The conditions for cropping of oil seed rape in the area were unusually favorable during the year that the field trial was conducted. Yields were therefore high in all tillage methods and no significant differences were found. Autumn plowing with conventional seedbed preparation
resulted in a high proportion of fine soil within the seedbed and high plant emergence. At the same time it resulted in the driest seedbed bottom and the highest infestation of flea beetles.

Shallow tillage only in spring resulted in a rough structure of the seedbed with a high proportion of large aggregates and low plant emergence, but had highest soil moisture content in the seedbed bottom and also lowest infestation of beetles. No correlation between plant
emergence and crop yield was found. Early sowing gave a significantly higher yield than late sowing. The farmer in Vassunda was successful and obtained a satisfactory tillage outcome with a high proportion of fine soil (aggregates <5 mm in diameter) and a good plant emergence. The field experiment shows that reduced tillage can be a safe option for spring oilseed crops as well as a way to reduce the cost for cultivation.

,

Våroljeväxter är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerade växtföljder i Mälardalen och en god förfrukt till höstvete. Att etablera våroljeväxter kan vara det mest kritiska momentet i odlingen, särskilt under torra förhållanden på lerjordar. I konventionella system gör
upptorkningsförloppet på våren det svårt att få tillräckligt med fukt i såbädden för småfröiga arter som ska sås grunt. Ett alternativ för att spara fukt på våren i marken, jämfört med konventionell bearbetning med plöjning, harvning och sådd, är att lämna fältet obearbetat på
hösten och sedan så efter en grund bearbetning som sker först på våren.

Syftet med arbetet var att studera olika etableringsmetoder för våroljeväxter för att undersöka om minimerad bearbetning kan öka odlingssäkerheten för denna gröda. Försök genomfördes utanför Uppsala med fyra etableringsmetoder samt tidig och sen sådd på tre olika jordarter med fyra upprepningar för varje metod. Höstplöjning jämfördes med grund reducerad bearbetning med tallriksredskap som utfördes på hösten eller på våren, samt med grund reducerad bearbetning både höst och vår. Det gjordes även en gårdsstudie hos en lantbrukare i Vassunda som praktiserar grund reducerad jordbearbetning endast på våren till våroljeväxter.

Såbäddsegenskaper såsom ytans jämnhet, såbäddens djup samt aggregatstorleksfördelningen karakteriserades. Gravimetrisk vattenhalten i såbotten vid sådd samt volymetriska
vattenhalten i såbotten vid sådd samt efter uppkomst kontrollerades. Planträkning genomfördes vid två tillfällen och en gradering av skador av jordloppor vid ett tillfälle.

Resultatet visade att reducerad grund bearbetning hade minst lika hög odlingssäkerhet som konventionell odling med plöjning. Odlingsåret som försöket genomfördes var ovanligt
gynnsamt för vårrapsodling i området och alla bearbetningsmetoder avkastade bra. Det fanns inga signifikanta skillnader i skörd mellan bearbetningsmetoderna. Höstplöjning med konventionell såbäddsberedning gav en hög andel finjord och bäst plantuppkomst, men hade torrast såbotten och högst angrepp av jordloppor. Grund reducerad jordbearbetning endast på
våren gav en grov struktur i såbädden med hög andel stora aggregat och lägst plantuppkomst, men hade fuktigast såbotten och lägst angrepp av jordloppor. Det fanns inga korrelationer mellan plantuppkomst och skördenivå. Tidig sådd gav en signifikant bättre skörd än sen sådd.

Lantbrukaren i Vassunda lyckades väl med sin bearbetning, med hög andel finjord (aggregat <5 mm) och bra plantuppkomst. Försöket visar att grund reducerad bearbetning kan vara ett säkert bearbetningsalternativ för våroljeväxter samt ett sätt att minska kostnaderna i odlingen.

Main title:Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren
Authors:Tornerhjelm, Hilding
Supervisor:Arvidsson, Johan and Myrbeck, Åsa
Examiner:Messing, Ingmar
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2016:03
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:jordbearbetning, vårraps, såbädd, såtidpunkt, jordloppor, uppkomst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5222
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil cultivation
Plant physiology - Growth and development
Soil science and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2016 15:45
Metadata Last Modified:09 Mar 2016 15:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics