Home About Browse Search
Svenska


Holmbom, Diana and Wildheim, Erik, 2016. Folds of remembrance : att gestalta en minnesplats. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Katastrofer är en del av vår vardag. Olika katastrofer sker dagligen runt om i världen. Vissa är pågående och utdragna över lång tid, andra är över på ett ögonblick. Gemensamt för alla katastrofer är att konsekvenserna och sorgen hos de drabbade eller anhöriga finns kvar långt efter det som inträffade. I vårt examensarbete har vi valt att delta i en tävling om att göra ett gestaltningsförslag för en minnesplats efter en katastrof. Tävlingen hade fokus på händelsen då ett passagerarplan sköts ner i Ukraina, under pågående flygning från Amsterdam till Kuala Lumpur den 17 juli 2014. Samtliga 298 ombord omkom. För att minnas och hedra alla offer i den tragiska händelsen anordnade organisationen Matterbetter idétävlingen MH17 Memorial. Tävlingens syfte var att skapa en minnesplats för katastrofen, med plats för hågkomst, ceremonier och privata sammankomster. Platsen skulle också ge möjlighet till rekreation i form av en landskapspark. Platsen för tävlingen var en 8 hektar stor triangulär yta mitt i en vik till sjön IJmeer, vilken sträcker sig genom centrala Amsterdam. Syftet med vårt arbete var att gestalta en artificiell ö i Amsterdam. Den skapade ön skall inrymma en minnesplats samt en landskapspark. Minnesplatsen skall stödja människor i sorg efter katastrofen med flight MH17. Hela ön skall också bli en viktig del av Amsterdams grönstruktur. I vår litteraturstudie fann vi att en minnesplats funktion att ge stöd i sorg påverkas av den upplevda trygghetskänslan och är därför ett betydelsefullt ämne att hantera vid gestaltningen av minnesplatser. I en del av arbetet undersökte vi sex minnesplatsers gestaltning. Vårt mål med studien av referensplatserna var att finna inspiration och att se exempel på hur minnesplatser kan utformas. Genom studien jämförde vi existerande minnesplatser med vad olika skriftliga källor tog upp gällande gestaltning.

,

Disasters are part of our everyday lives. Different disasters occur daily around the world.Some are ongoing and protracted over time, others are over in an instant. Common to all disasters are that the consequences and the grief of the victims or relatives remain long after the disaster occurred. In our thesis we have chosen to participate in a competition to make a design proposal for a memorial after a disaster. The competition dealt with the disaster when a passenger plane was shot down in Ukraine, during a flight from Amsterdam to Kuala Lumpur July 17, 2014. All 298 on board were killed. To remember and honor all the victims of the tragic event the organization Matter Better organized the ideas competition MH17 Memorial. The purpose was to create a memorial of the disaster, with place for remembrance, ceremonies and private gatherings. The location would also provide opportunities for recreation in form of a landscape park. The location of the contest was an 8 hectare triangular area in the middle of a bay to the lake IJmeer, which extends through the center of Amsterdam. The purpose of our work was to design an artificial island in Amsterdam. The created island will house a memorial and a landscape park. The memorial shall support people in mourning after the disaster with flight MH17. The island will also be an important part of Amsterdam's green structure. In our literature review, we found that a memorial’s function in supporting in grief are influenced by the perceived sense of security. In one part of our thesis we analyzed the design of six memorial sites. Our goal with the study of these reference sites was to find inspiration and to see examples of how memorials can be designed. Through the study, we compared the existing memorials with what written sources said about design.

Main title:Folds of remembrance
Subtitle:att gestalta en minnesplats
Authors:Holmbom, Diana and Wildheim, Erik
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia and Sandqvist, Sofia
Examiner:Dahlman, Ylva and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:idétävling, minnesplats, park, urban
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5239
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2016 17:13
Metadata Last Modified:18 Mar 2016 17:13

Repository Staff Only: item control page