Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Linda, 2016. Jämförelse av veterinärstudenters och djursjukskötarstudenters uppfattning av kattens beteendebehov. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Katter har vissa beteenden som kan definieras som beteendebehov. Dessa måste vara uppfyllda för att undvika att katten känner sig stressad. Stress hos katter kan orsaka sjukdom och sekundära beteendeproblem, exempelvis rumsrenhetsproblem. Dessa beteendeproblem kan i sig leda till att katten omplaceras eller till och med avlivas.
Som veterinär eller djursjukskötare är det viktigt att ha kunskap om katters basala beteendebehov för att garantera deras välfärd, utbilda djurägare samt för att kunna hantera dem på ett så stressfritt och säkert sätt som möjligt i den praktiska kliniken. Målet med studien var att undersöka veterinärstudenters och djursjukskötarstudenters kunskaper om katters basala beteendebehov och hur kunskapen utvecklas under utbildningen. Målet är att identifiera eventuella brister/skillnader i kunskapsnivån i/mellan grupperna. Undersökningen syftar även att studera skillnaden mellan studenter som har eller har haft katt själv jämfört med de som inte har den personliga erfarenheten sen tidigare. För att undersöka detta fick den yngsta och den äldsta årskursen i programmen veterinärmedicin och djursjukskötare svara på en enkät bestående av tretton påstående om katters beteende. Respondenterna fick även ange om man haft eller har katt och i så fall i hur många år. Påståendena delades sedan in i tre stycken huvudgrupper:
1. Stressreducerande komponenter
2. Eliminationskomponenter
3. Sociala komponenter
Resultatet av undersökningen i huvudgrupp 1, stressreducerande komponenter visade att den generella kunskapsbilden var mycket god. Ingen kunskapsskillnad mellan årskurserna eller mellan programmen kunde påvisas och därmed kunde inga slutsatser om utbidningens eventuella påverkan på kunskapsnivån ämnet dras. I huvudgrupp 2, eliminationskomponenter sågs en kunskapsskillnad mellan de yngre och de äldre årskurserna. Det har med största sannolikhet skett en undervisning inom ämnetsområdet under utbildningen då kunskapsnivån var högre i de äldre årskurserna. DSS kunskapsnivå kring eliminationskomponeter var högre än i VET. I den sista huvudgruppen 3, sociala komponenter var resultatet varierande och många påstående tycks vara missvisande i sin formulering. Därmed blir slutsatser gällande kunskapsnivåer i de olika grupperna och utbildningarna svåra att utvärdera.
Studien påvisade att de som tidigare ägt en/flera katter eller har katt själv hade större kunskaper när det kom till katters eliminationsbeteende. Kunskapsskillnaden mellan kattägarna i de yngre och de äldre årskurserna var betydligt mindre än för de som inte har haft katt. Det här visar på att de som var kattägare sedan tidigare redan vid början av utbidlningen hade goda kunskaper om katters beteendebehov jämfört med de som inte var kattägare. Kunskapsskillnader mellan dessa grupper jämnas dock ut för studenter i de högre årskurserna.

,

Cats have certain strongly motivated behaviors that could be defined as “needs”. These needs must be met to avoid stress and anxiety. Stress in cats can cause disease and secondary behavior problems such as eliminations disorders. These behavioral problems can lead to relinquishment or euthanasia of the cat.
As a veterinarian or veterinary nurse, it is important to have knowledge about the cats' basic needs to ensure their welfare, educate cat owners and to be able to handle them stress-free and safely in the clinic. The aim of this study was to investigate the veterinary students and veterinary nurse students’ knowledgelevel about the cats' basic behavioral needs. It was also a goal to investigate if the knowledgelevel in this subject developed during the education. Of interest was furthermore to see if there were differences between students who have or have had cats themselves against those who have not. To make this comparison the youngest and oldest grades in the veterinary program and the veterinary nurse program responded to a questionnaire consisting of thirteen statements of cats' behavior needs. They were also to answered if their have had or have a cat and if so, for how many years. The statements were divided into three main groups:
1. Stress-reducing components
2. Elimination components
3. Social components.
In the main group 1, stress-reducing components, the general knowledge seems to be very good independent of grade, program, or personal experience of cats. No conclusions about the education on the subject can be made. In the main group 2, elimination components, a knowledge gap between the younger and the older grades were seen. It is most likely due to a teaching in this subject during the education as the knowledge is higher in the older grades. The veterinarynurses seems to have a higher knowlegelevel in this grop then the veterinarians. In the last main group 3, social components, the result is diverse and many statements appear to be misleading in their formulation. This makes it hard to make conclusions regarding the level of knowledge in the different groups and beteween the programs.
The study shows that those who have had cats or have cat themselves have a greater knowledge when it comes to the cats' elimination behavior. The difference in level of knowledge between cat owners in the younger and the older grades was significantly lesser then between those who have not had a cat. It seems that those who have had their own cat already had a good knowledge of the cats' behavioral needs at the beginning the education compered to those who did not have this experience. However, this differences evens out in the higher grades.

Main title:Jämförelse av veterinärstudenters och djursjukskötarstudenters uppfattning av kattens beteendebehov
Authors:Nilsson, Linda
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:01
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:katters beteendebehov, stress, veterinärstudenter, djursjukskötarestudenter, problembeteende, cat behavioural needs, stress, veterinary students, veterinary nurse students
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5135
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5135
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2016 11:10
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 11:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics