Home About Browse Search
Svenska


Simonsson, Hanna, 2016. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem : en kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
595kB

Abstract

Jordbruket och mjölkproduktionen har det senaste århundradet genomgått en omvälvande förändring, och utvecklats snabbt i takt med övriga samhället. Marknaden har förändrats liksom förutsättningar för produktionen. Antalet mjölkbönder har minskat kraftigt, samtidigt som antalet kor hos varje bonde mer än tiofaldigats. Bondeyrket har i mångt och mycket förändrats i och med moderniseringen. Allt mindre marginaler, fler kor per gård och en hel del teknik präglar mjölkproduktionen idag. Veterinärmedicinska framsteg och avel möjliggör allt högre produktion. Samtidigt gör urbaniseringen att allt färre personer är delaktiga i produktionen, och konsumenten har en liten förståelse för vad bondeyrket innebär, men också hur djurhållningen ser ut. Mina funderingar är vilka etiska problem som finns i den moderna produktionen, och hur de skiljer sig från de som fanns förr? Har man under utvecklingen tagit hänsyn till etiska aspekter? Vad får gapet mellan konsumenterna och producenterna för betydelse? Den historiska kopplingen i arbetet är essentiell, eftersom den bygger en förståelse för dagens situation.

Min metod har varit att göra djupintervjuer av personer som genom sitt yrke förväntats ha insikter och kunskap i de här frågorna. De intervjuade har varit mjölkbönder, veterinärer som på olika sätt under lång tid bevittnat förändringarna inom produktionen, samt rådgivare som genom sin yrkesroll ser många besättningar och möter många bönder. Totalt har 8 personer intervjuats och informanterna valdes ut för att de ansågs kunna bidra med olika perspektiv på frågorna. Intervjuerna har sedan transkriberats och sammanställts till ett resultat, där informanternas resonemang presenteras. Resultatet är på intet sätt entydigt, men pekar på att det finns många etiska problem inom den moderna mjölkproduktionen som bör diskuteras.

Böndernas ekonomiska situation är i dagsläget mycket svår, vilket förutom att det är problematiskt i sig, riskerar påverka deras etiska ställningstagande, samt deras möjligheter att ta hand om djuren på ett etiskt godtagbart sätt. Avståndet mellan producenter och konsumenter är enligt informanterna stort, och utgör flera problem. Det riskerar att dölja hur djurhållningen ser ut för konsumenten, vilket är odemokratiskt eftersom vad vi får göra med djur är en svår etisk fråga som vi bör besluta om gemensamt genom till exempel lagstiftning. Dessutom kan konsumenten bli mycket besviken när de får insikt i produktionens villkor. Avståndet gör också att konsumenten inte inser vilket arbete som ligger bakom produkten, och därför inte är beredd att betala för det, och de förstår inte heller vad fördelen kan vara med svenska produkter mot utländska. Inför storleksrationaliseringarna är informanterna ambivalenta. De menar att detta per se inte behöver vara något dåligt, men ser samtidigt möjliga etiska problem. Främst menar de att det innebär en förändrad och reducerad relation mellan skötare och djur, och det är också detta som de anser är den största skillnaden mellan traditionell och modern djurhållning.

Slutligen finns ingen direkt samsyn, eller klar åsikt bland informanterna om vad vi egentligen får göra med våra djur, och under vilka premisser. Detta signalerar att frågan är värd att diskutera för att i högre utsträckning hitta en gemensam, väl underbyggd syn på detta. Frågan är för viktig för att lämnas till traditioner, allmänna uppfattningar eller ekonomiska intressen.

,

Agriculture and milk production in Sweden has changed dramatically the last century, and evolved in the same pace as the rest of the society. The market has changed, just as the conditions for the production. The numbers of milk farmers have decreased rapidly, at the same time the remaining farmers houses more and more animals. The profession of farming have changed in many ways as the production have been modernized. Smaller margins, more cows on every farm and increased use technology impacts the milk production today. Progress in veterinary medicine and successful breeding enable a higher production. At the same time fewer people participate in the production as the urbanisation continues. The consumer have only a small understanding for what the profession means, but also how the animal husbandry is carried out. My questions are what ethical problems are embedded in the modern production, and how do they differ from the problems in the more traditional animal husbandry? Was attention being paid to the ethical issues during the development? What consequences come from the gap between the producers and the consumers? The historical view in this essay is essential since it is needed to understand the situation of today.

The method of choice have been in-depth interviews of people who trough their profession are expected to have knowledge and insights in these questions. Among the interviewed are milk farmers, veterinarians who during a long time have witnessed the changes in the production, and farm advisors who visits many farms and meet a lot of famers. Totally 8 people have been interviewed and the specific informants were chosen for their different perspectives in these questions. The interviews have then been transcribed and compiled into a result. The result do not point in only one direction, but rather indicate that there are many ethical issues in the modern milk production that ought to be discussed.

The situation for the milk farmers are difficult today, which apart from being a problem in itself, could affect their ethical stance and their possibilities to care for the animals in an ethically approved way. The distance between producers and consumers is large according to the informants, and leads to several consequences. It means that the way the animals are treated could be hidden from the consumer, which is a democratic issue, since the question about what we are entitled to do with animals is a though ethical issue that the society should take common responsibility for, trough for example legislation. Moreover consumers could be disappointed when they realise how the production is carried out. The distance also unable the consumer to realise what kind of work lies behind the product, and what advantages there could be to Swedish products over foreign, and they therefore not willing to pay a reasonable price for it. The informants show ambivalence with regard to enlarging of farms. They don’t necessarily think it’s a bad development, but they see possible ethical issues in it. Foremost they think that this changes and decreases the relationship between the animals and the cattlemen, they also see this as the greatest difference between traditional animal husbandry and modern animal production.

At last there is no consensus, or one clear view among the informants on the question of what we are entitled to do with animals, and under which premises. This gives a signal that the issue should be discussed to a greater extent to find a substantiated view on this. The question is too important to be decided by traditions, general views or economic interests.

Main title:Den moderna mjölkproduktionens etiska problem
Subtitle:en kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner
Authors:Simonsson, Hanna
Supervisor:Röcklinsberg, Helena
Examiner:Berg, Lotta
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:21
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:modern mjölkproduktion, djuretik, modern milk production, animal ethics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5162
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2016 14:02
Metadata Last Modified:19 Feb 2016 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics