Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Joshua and Klum, Jimmie, 2015. Ökar en sommarkurs för tjejer jämställdhet vid högre skogliga utbildningar? : en undersökning av deltagare i kursen Tjejer & skog. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
605kB

Abstract

Skogsbruket har traditionellt varit mansdominerat och även idag märks tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors förutsättningar och möjligheter inom skogssektorn. För att öka unga tjejers intresse för skog och locka dem att söka en högre utbildning inom skog och/eller arbeta inom skogssektorn anordnas det sedan 2009 en sommarkurs för tjejer i Skinnskatteberg. Initiativet till kursen togs av elever på Skogsmästarskolan och sedan 2010 har SLU anordnat och finansierat kursen. Utvärderingar har genomförts efter varje kurstillfälle men däremot ingen övergripande undersökning av deltagarnas bakgrund, uppfattning av kursen och hur kursen påverkat deras uppfattning av skogen och skogsbruket. Arbetet har bestått av en enkätundersökning av deltagare i kursen mellan åren 2009-2014.
Undersökningen syftade till att utvärdera kursens upplägg, innehåll och genomförande och hur den bidragit till en högre jämställdhet vid högre skogliga utbildningar och/eller inom skogssektorn. Vikten har legat på hur många tjejer och med vilken varierande skoglig bakgrund som sökt högre utbildning inom skog efter att ha gått kursen.
Undersökningen gjordes våren 2015 och utvärderingen baserades på web-enkätsvar från 65 deltagare i kursen mellan åren 2009-2014 samt kursutvärderingar, rapporter och intervjuer med nyckelpersoner för kursen. Datat sammanställdes och analyserades i MiniTab. Enkäten hade inslag av både kvantitativ och kvalitativ karaktär.
Kursen är överlag väldigt uppskattad av deltagarna. En tredjedel av deltagarna har starkt skoglig bakgrund och majoriteten av deltagarna har sedan tidigare skoglig erfarenhet och/eller skogligt intresse. Kursen annonseras till största del i skogstidningar och på SLUs hemsida och når därför inte tjejer utan skoglig bakgrund. Då kursen till stor del endast når deltagare med skoglig bakgrund (mer än bara ett intresse att lära sig mer om skog) fungerar kursen främst som en informerande kurs om skogliga utbildningar och arbete inom skogssektorn. Därmed stärker kursen i de flesta fall endast den enskilde deltagarens beslut att endera söka eller inte söka en högre utbildning inom skog.

,

Forestry has traditionally been male-dominated and even today there are distinct differences between the opportunities and prerequisite of men and women. To increase young girls' interest in forest and entice them to seek a higher education in forestry and/or work in the forestry sector a summer course for girls has been held since 2009 in Skinnskatteberg. The initiative for the course was taken by students at Skogsmästarskolan and since 2010, SLU has organized and financed the course. Evaluations have been made after each course, but no extensive survey of the participants' background, perception of the course and how the course affected their perceptions of forests and forestry has been made. The work consisted of a survey of participants between the years 2009-2014.
The study aimed to evaluate the course content and advertising, and the courses role in increasing gender equality in higher education in forestry and/or the forest sector. The study’s focus was on how many girls with varying forest background who sought higher education in forestry after participating in the course.
The study was conducted in the spring of 2015 and the evaluation was based on the web-survey responses from 65 participants between the years 2009-2014 and course evaluations, reports, and interviews with key persons for the course. The data were compiled and analyzed in Minitab. The questionnaire had questions with both quantitative and qualitative elements.
The course is generally highly appreciated by the participants. A third of the total amount of participants has a strong forest background. The majority of participants have forest experience and/or forest interest. The course is advertised mostly in forest newspapers and on SLU's website and therefore does not reach girls without forest background. The participants have mainly some kind of forest background (more than just an interest to learn more about forests and forestry) and the course is therefore mainly an informative course about forest education and work within the forest sector. The course, in most cases, only strengthen the individual participant´s decision to seek a higher education in forestry or not to seek a higher education in forestry.

Main title:Ökar en sommarkurs för tjejer jämställdhet vid högre skogliga utbildningar?
Subtitle:en undersökning av deltagare i kursen Tjejer & skog
Authors:Johansson, Joshua and Klum, Jimmie
Supervisor:Lidestav, Gun and Andersson, Elias
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:17
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:genus, enkät, kurs, skog, SLU
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5111
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5111
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 12:27
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 12:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics