Home About Browse Search
Svenska


Henckel, Anna and Sundqvist, Anna, 2015. Skogskollo för tjejer : en väg mot ett jämställt och konkurrenskraftigt skogsbruk?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
624kB

Abstract

Idag är andelen sysselsatta kvinnor i skogbrukssektorn i Sverige endast 16 procent. Skogsbruket är långt ifrån jämställt. Ökad jämställdhet antas leda till ökad lönsamhet, en mer kreativ arbetsplats och ett bättre socialt klimat. Regeringen har tillsammans med ett antal aktörer inom skogsbrukssektorn tagit fram en jämställdhetsstrategi för skogsnäringen med målet att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar oavsett kön. Jämställdhetsstrategin innehåller tre fokusområden: utbildning, arbetsliv och enskilt skogsägande. Konceptet ”Skogskollo för tjejer” är en del i utbildningsområdet och vi har i vårt arbete valt att undersöka om intentionerna och innehållet i konceptet ger förutsättningar för att bryta stereotypa könsroller inom skogsbranschen.
Konceptet verkar för att öka tjejers intresse för skog och för att förmedla en bred och positiv bild av skog och skogsbruk. Ett genomgående tema under kollot är att visa på kvinnliga förebilder verksamma inom skogsnäringen.
Det finns olika sätt att se på jämställdhet, till exempel kvantitativt eller kvalitativt. Det finns också olika strategier för att uppnå jämställdhet, inclusion (inkludering), reversal (uppvärdering) och displacement (omvandling) är några av dem. Under de kvalitativa intervjuerna med de projektansvariga för kollot framkom det att det finns inslag av alla tre strategier i olika sammanhang i konceptet. Analysen av resultatet visar att det kan vara möjligt att bryta de stereotypa könsrollerna genom fortsatt utveckling av konceptet.

,

Today the proportion of women in the forestry sector in Sweden is only 16 percent. The forestry is far from gender equal. Gender equality is assumed to lead to increased profitability, a more creative workplace and a better social climate. The government, together with several forestry organizations, has developed a gender equality strategy for the forest industry with the goal of the same rights, opportunities and conditions regardless of gender. The gender equality strategy contains three focus areas: education, employment and private forest ownership. The concept “Forest Camp for Girls” is a part of the education area and we have in this project chosen to examine if the intentions and content of the concept provides conditions for breaking stereotype gender roles in the forest sector.
The concept aims to increase girls’ interest in forests and to provide a broad and positive image of forest and forestry. It is thereby important that the participants of the camp get to meet women role models working in the forest industry.
There are different ways of looking at gender equality, for example quantitative or qualitative. There are also different strategies to achieve gender equality, where inclusion, reversal and displacement are some of them. From the qualitative interviews with the responsible of the camp, it emerged that there is elements of all three of the strategies in different contexts within the concept. The analysis of the result shows that it can be possible to break the stereotype gender roles through a continuous development of the concept.

Main title:Skogskollo för tjejer
Subtitle:en väg mot ett jämställt och konkurrenskraftigt skogsbruk?
Authors:Henckel, Anna and Sundqvist, Anna
Supervisor:Lidestav, Gun and Andersson, Elias
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:12
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skoglig utbildning, normbrytande aktiviteter, inkludering, rekrytering, jämställdhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5106
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 10:48
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 10:48

Repository Staff Only: item control page