Home About Browse Search
Svenska


Svahn, Kenny, 2015. Flödesoptimering av timmer med hänsyn till sågverkens lönsamhet - en fallstudie av Berg Timber AB. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
393kB

Abstract

Den senaste krisen i sågverksindustrin manar till nytänkande. Tidigare forskning inom sågverks lönsamhet och flödesoptimering av timmer har främst bedrivits på var sitt håll. Värdföretaget Bergs Timber AB äger två sågverk där timmer i diameterklass 18-20cm kan sågas på båda sågverken men med olika resultat.
Syftet med studien var att undersöka hur ökade leveranskrav, ökade transportkostnader, prisförändringar för sidobrädor och sågverksflis samt att identifiera och kvantifiera eventuella ytterligare faktorer.
Metoden inkluderade kalkylering av vinsten vid sågning på respektive sågverk, därefter en flödesoptimering med målet att maximera den summerade vinsten minus transportkostnaden. Problemet modellerades som en linjärprogrammeringsmodell och löstes i Excell Open solver med principen för kolumngenerering. En kvantifiering av enskilda faktorers inverkan på den optimala flödesplaneringen med delta potential supply distance (ΔPSD).
Resultaten pekar på skillnader mellan hur ökade leveranskrav, ökade transportkostnader, prisförändringar för sidobrädor och sågverksflis påverkar en optimal flödesplanering av timmer. Särskilt intressant var de stora skillnaderna mellan tall och gran.
Skillnaden i sågkostnad på sågverken samt kundernas efterfrågan på sågade varor identifierades som de faktorer som gavs störst påverkan på ΔPSD, en ökning med 76-79 respektive 101km.
ΔPSD erbjöd en möjlighet att kvantifiera en eller flera faktorers effekt på den optimala flödesplaneringen oavsett sågverkens geografiska placering i förhållande till varandra.
Resultaten pekar på att en ökad integration mellan sågning vid sågverk och flödesoptimering av timmer kan vara ett sätt för att nå bättre lönsamhet.

,

The latest crises in the sawmill industry calls for rethinking. Recent research on profitability at sawmills and flow optimization of timber has mostly been conducted separately. The company Bergs Timber AB owns two sawmills. Timber in the diameter class 18-20cm can be sawn at both sawmills but with different results.
The purpose of this study was to examine how increased delivery requirements, increased transport costs, changes of the market price for sideboards as wells as woodchips and also to identify and quantify other possible factors.
The methods included calculation of the profit when sawing at each sawmill and a flow optimization with the goal to maximize the profit minus transport costs. The problem was modeled as a linear programming model and was solved in Excel Open solver using column generation. A quantification of the individual factors effect on the delta potential supply distance (ΔPSD) was done also.
The results from the flow optimization shows various results for how increased delivery requirements, increased transport costs, changes of the market price for sideboards as wells as woodchips effects the optimal flow of timber, especially interesting was the large differences between pine and spruce.
The difference in sawing cost at each sawmills and the customers demand for sawed wood products was identified to have the largest impact on the ΔPSD, an increase with 76-79 and 101 km, respectively.
ΔPSD made it possible to quantify one or several factors effect on the optimal flow planning regardless of the sawmills geographic location relatively to each other.
The results point towards that an increased integration between sawing at sawmills and flow optimization of timber possibly can provide an increased profitability.

Main title:Flödesoptimering av timmer med hänsyn till sågverkens lönsamhet - en fallstudie av Berg Timber AB
Authors:Svahn, Kenny
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Eriksson Ljusk, Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:2015:24
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:logistik, linjärprogrammering, kolumngenerering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5083
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5083
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2016 13:49
Metadata Last Modified:29 Jan 2016 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics