Home About Browse Search
Svenska


Hellström, Fanny, 2016. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. Den valda platsen för gestaltningsförslaget är en tomt i Ramshammar, Eskilstuna, tillhörande en nybyggd villa där trädgården hittills består av gräs och vilda örter. Förslaget visar hur man med ätbara växter kan skapa samma rumslighet och uppnå samma estetiska värden som med andra träd, buskar och perenner. Målet med gestaltningen är att det varje dag under så stor del av året som möjligt går att skörda något i trädgården. Uppsatsen berör trädgårdsodlingens historia och stadsodlingens utveckling i Sverige, för att ge en bakgrund till villaträdgården och hur den kan gestaltas med ätbara växter. Med rådande trädgårds- och odlingstrender i Sverige är odling av ätbara växter aktuellt för många grupper i samhället. Uppsatsen består av en inventeringsdel, en analysdel och en gestaltningsdel. I resultatavsnittet presenteras en illustrationsplan med tillhörande artlista och en beskrivning för gestaltningen. Där förklaras vilka arter som valts för den aktuella växtplatsen utifrån deras karaktär, prydnadsvärde, skötselmässiga egenskaper och förutsättningar att klara sig på platsen. Pollinering och spridning av skördetider är viktiga delar i förslaget. Den aktuella tomten är belägen i Mälardalen i växtzon II, med svårbearbetad lerjord och ett öppet, vindutsatt läge. Växterna har uppgiften att ge skydd för vind och sol samtidigt som de skapar rum, lummighet och karaktär åt huvudbyggnadens närmiljö. Den svenska plantskola varifrån urvalet av växtmaterial är gjort har ett brett sortiment av ätbara växter, men i det specifika växtläget är selektionen av arter och sorter avgörande för en gynnsam utveckling och goda skördar. I uppsatsens diskussionsavsnitt ges exempel på viktiga aspekter, problem och möjligheter med trädgårdar som har ätbara växter i fokus.

,

The purpose of this Bachelor’s thesis is to make a design proposal for an existing villa garden only with edible plants. Besides providing harvest, the garden should also be an enjoyable oasis for the residents, with high aesthetic values and places to sit and rest, at the same time filling all the functions that can be expected
of a private garden. The place chosen for the design is a property in Ramshammar, Eskilstuna, including a newly built villa were the garden so far only consists of grass and wild herbs. The design suggests how edible plants can be used to achieve the same spatiality and the same values as other trees, shrubs and perennials would do. The aim of the proposal is that every day, for as many days of the year as possible, one should be able to harvest something to eat in the garden. The thesis refers to the history of gardening and the development of urban farming in Sweden, to give a background to the villa garden and how it can be designed with edible plants. With the current trends in gardening in Sweden this is an important topic for many groups in society. The methods used include inventories and an analysis that formed the basis for the design proposal and a list of species. In a description explaining the design there are motivations for the plants chosen, based on their characters, aesthetic values, their maintenance and their chances of surviving in this garden. Pollination and times for harvest are important parts of the proposal. The current garden is situated in Mälardalen and growth zone II, very exposed to wind. The soil contains hard and intractable clay. The plants need to provide shelter from the wind and the sun, at the same time creating a lush feeling and character to the house and its surroundings. The Swedish nursery from where the plants are chosen provides a wide variety of edible plants, but in this specific place a selection of species and varieties is crucial to optimize the chances of a favourable development and a good harvest. In the discussion part of the thesis there are examples of important aspects, problems and opportunities that are present when working with edible plants.

Main title:Gestaltning med ätbara växter
Subtitle:ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna
Authors:Hellström, Fanny
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:trädgård, växtgestaltning, ätbara växter, landskapsarkitektur, gestaltningsförslag, stadsodling, villaträdgård, livsstil, frukt och bär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5079
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5079
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jan 2016 15:48
Metadata Last Modified:16 May 2016 05:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics