Home About Browse Search
Svenska


Insulander, Ted and Tobiasson, Johan, 2015. Vattenbruk inomhus : ett alternativ till lantbrukares tomma ekonomibyggnader. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att kartlägga den svenska fiskodlingsbranschen inomhus, samt att förklara distributionskanalen från uppfödare till konsument. Detta för att identifiera möjligheterna och begränsningar för fiskodling i svenska lantbrukares tomma ekonomibyggnader.
Den nedåtgående trend som svensk animalieproduktion befinner sig resulterar i allt fler tomma ekonomibyggnader på landsbygden. Därför är fiskodling inomhus en intressant produktion. I dagsläget är 49 % av all fisk som konsumeras i världen odlad men i den här produktionsformen ligger Sverige långt efter resten av världen. Sveriges totala produktion av vattenbruk är blygsamma 12 500 ton där den totala produktionen i världen var 64 miljoner ton år 2011. 52 % av världshaven är på gränsen till utfiskade och hela 24 % har redan gått över den gränsen och trots detta så ökar efterfrågan på fisk i takt med den växande befolkningen. Samtidigt påverkar fiskodlingar även de vilda bestånden då mycket av den fisken blir fiskmjöl som sedan används till foder.
Fördelarna med fiskodling inomhus är många och den största är miljöpåverkan, där alla restprodukter kan tas om hand i jämförelse med odlingar i sjöar och vattendrag. Den odlade fisken inomhus har heller ingen påverkan på de vilda bestånden i sjöar och vattendrag där smittspridningen kan vara stor. Det finns tre olika system som används inomhus, varav ett kallat RAS (Recirculating Aquaculture Systems) är det systemet som har representerat dessa odlare. Detta är ett recirkulerande system där endast en liten del av vattnet byts ut och de andra renas och används igen. I detta system tas alla restprodukter om hand vilket inte ger någon miljöpåverkan. Idag är regnbåge (framförallt i utomhusodlingar) den vanligaste odlade fisken i Sverige.
Vi har använt oss av en kvalitativ metod och valt att göra semi-strukturerade intervjuer med fyra aktiva fiskodlare som har sin produktion inomhus. Vi valde att avgränsa studien till att enbart utforska matfiskproducenter på den svenska marknaden, med en inomhusproduktion. Urvalet i det här arbetet består av ett snöbollsurval, vilket innebär att vi tog hjälp av personer vi kom i kontakt med för att få kontakter till nästa person.
Resultatet är uppdelat för att lättare kunna jämföra odlarnas svar för att kunna identifiera skillnader och likheter mellan dem. Resultatet visar att branschen inomhus är väldigt liten med få aktörer vilket skapar en låg utvecklingstakt vilket gör att kunskapen är begränsad inom området. Problemen som resultatet visar är, krångliga regelverk där myndigheterna inte arbetar ihop, svårt för odlarna att få fram riskkapital för att utveckla produktionen. Resultatet om distributionskanalerna visar att dessa inte skiljer sig speciellt mycket mellan odlarna utan de har två kanaler ut till kunder. Den ena är via grossist och den andra är till restauranger eller butiker. Här är en begränsning att fisken är relativt svårsåld då det inte finns någon stor aktör som förädlar och förser markanden med odlad fisk. En anledning till att fisken är svårsåld är okunskap hos konsumenterna.
De största möjligheterna är att branschen är liten i Sverige och har stor utvecklingspotential. När fisken i haven tar slut så måste produktionen på land öka för att möta efterfrågan av en växande befolkning. Därför är vattenbruk inomhus ett väldigt bra alternativ då det inte påverkar den utvändiga miljön nämnvärt.

,

The purpose of this thesis is to identify Swedish fish farms industry indoors, explain the supply chain from breeder to consumer. This is to identify opportunities and constraints for fish farming in Swedish empty farm buildings.
This study's aim is to explore possibilities for indoors fish farming since the Swedish livestock production is decreasing, which results in increase empty buildings in rural areas. Thus fish farming is an interesting production as an alternative use for these buildings. Today, 49% of fish consumed worldwide is cultivated. However, Sweden is far behind rest of the world in this form of production. Sweden's total production of aquaculture is modest 12 500 tons, where the total world production was 64 million tons in 2011. 52% of the oceans are on the verge of depletion and 24% have already gone over the limit, and even so increases the demand for fish in pace with the growing population. In addition, the fish farms affect the wild populations since much of the fish is fishmeal, which is then used as feed.
The advantages are many with indoor fish farming. The most central benefit to consider is the environmental effects. All the waste can be disposed of in comparison with farms in lakes and rivers. The indoor-farmed fish neither has impacts on wild populations since the indoor production do not spread infections. There are three different systems used indoors. One of them is called RAS (Recirculating Aquaculture Systems), which is the system that this study focuses on. This is a recirculating system in which only a small part of the water is changed and the other is cleaned and reused. In this system, all waste disposed of, which provides no environmental impact. To reach the purpose of this study, we have used a qualitative approach and chosen to make semi-structured interviews with four active fish farmers who have their production indoors. The study is delimited to focus on indoor produced consumption fish delivered to the Swedish market. The sample of the investigation is provided by a method called "snowball sample". This means that we got in contact with one person within the business at first. Then that person helped us to get contact information to the next person. We have divided the result chapter into different parts to make it easier to compare the respondents' answers to find differences and similarities. The presentation of the result is divided into a subsection for each fish farmer to make it easier to compare and notice similarities and differences. The findings reveal that the indoor industry is small with only a few operators. Hence the knowledge regarding fish farming is low and the process of development is slow. The result also shows problematic when it comes to regulations, poor collaboration between agencies, and complication for fish farmers to get financing for extending of the production.
Regarding the distribution channels, the result shows that the fish farmers use two possible options to reach their consumers: via wholesaler or to restaurants/stores. A delimitation for the industry is that no great processor provides the market with cultured fish, which makes it harder to sell these fishes. Another reason to why this fish is hard to sell is the consumer’s low knowledge in this topic.
On the other hand, the size of this industry in Sweden can be seen as an advantage. The industry has great potential to grow in Sweden. As the numbers of wild fish decrease, the indoor production increases to be able to satisfy the demand of the increasing world population. Thus aquaculture indoor is a very interesting option since it does not either affecting the environment significant.

Main title:Vattenbruk inomhus
Subtitle:ett alternativ till lantbrukares tomma ekonomibyggnader
Authors:Insulander, Ted and Tobiasson, Johan
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Alwall Svennefelt, Catharina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:vattenbruk, fiskodling, aquaculture, distributionskanal, marknad, tomma ekonomibyggnader, miljö, djurproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5001
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Fisheries and aquaculture - General aspects
Aquaculture production
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2015 11:25
Metadata Last Modified:08 Dec 2015 11:25

Repository Staff Only: item control page