Home About Browse Search
Svenska


Ahlsén, Andreas and Furuhammar, Joacim, 2015. Konventionella äggproducenters inställning till ekologisk äggproduktion : varför ställer de inte om till ekologisk äggproduktion?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta arbete beskriver den nuvarande äggproduktionen i Sverige och ökningen av den ekologiska äggproduktionen. Vi har gjort en undersökning bland konventionella äggproducenter där vi frågat vad de har för inställning till den ekologiska äggproduktionen. Det kan göra att vi förstår anledningarna bättre till varför producenterna inte gör en omställning.
Konsumtionen av ekologiska ägg i Sverige har under ett flertal år blivit allt populärare samtidigt som vissa äggpackerier nämner att de har brist på ekologiska ägg. Sverige har satt upp flertalet miljömål och för att nå dessa mål är ekologisk produktion en indikator de tittar på. Vi har undersökt orsakerna till varför det inte ställs om till ekologisk äggproduktion trots att detta efterfrågas. Syftet med arbetet är att få information om varför de konventionella äggproducenterna inte ställer om till ekologisk äggproduktion.
Genom att följa teorin ”Teorin om planerat beteende” har vi undersökt vilka de främsta parametrarna är som gör att de konventionella äggproducenterna inte ställer om. En förstudie genomfördes som sedan sammanställdes i en enkätundersökning vilken skickades ut till 59 konventionella äggproducenter runt om i Sverige. Sammanlagt svarade 21 konventionella producenter på undersökningen. I undersökningen fick varje äggproducent svara på 32 frågor varav frågorna 1-6 var demografiska frågeställningar och resten fick besvaras med gradvisa skalor från 1 till 7. Medelvärdet, standardavvikelsen, medianvärdet och antalet svar dokumenterades. För svaren på frågorna 7-32 genomfördes flertalet T-test för att se om de fanns någon signifikant skillnad mellan de olika demografiska aspekterna.
Slutsatsen av undersökningen är de konventionella äggproducenterna inte har någon särskild åsikt mot ekologisk äggproduktion. En annan är att regelverket kring den ekologiska äggproduktionen kan vara en bidragande orsak till varför de konventionella äggproducenterna inte ställer om. De konventionella äggproducenterna anser att arbetsbördan är större i den ekologiska äggproduktionen och att det kan finnas risk för överproduktion. De tror även att politikerna just nu har en ideologisk tro på ekologiska produkter. Enligt undersökningen har 90 % av de svarande ingen ekologisk växtodling. Detta kan vara en bidragande orsak till att de inte ställer om till ekologisk äggproduktion. Flera producenter i undersökningen anser att de med sämre placering av sina stallar inte kommer att ställa om till ekologisk äggproduktion och att betesreglerna som finns, gör det praktiskt omöjligt för de konventionella producenterna att göra en omställning.
På grund av den låga responsen och problem med formuleringarna i frågorna, bör slutsatsen i denna studie ses med försiktighet. Det är därför en rekommendation från vår sida att det görs fler studier om detta på en större grupp, där det replikeras de faktorer vi har identifierat och där man kan få fram ytterligare oklarheter som förändrar slutsatsen.

,

This study describes the current egg production in Sweden and the increase in organic egg production. We have done a survey among conventional egg producers where we investigate their opinions toward organic egg production. Consumption of organic eggs in Sweden has for several years become increasingly popular and egg packing centers now mention a lack of new organic egg suppliers. Sweden has set several environmental goals where organic production is used as an indicator to reach those goals. The purpose of this study is to investigate the reason why conventional egg producer’s don´t convert to organic egg production even though the demand for these products is high.
Using "Theory of planned behavior", we investigated the main parameters that make conventional egg producers negative towards a conversion. A pilot study was conducted which resulted in a survey that was sent to 59 conventional egg producers in Sweden were a total of 21 producers responded to the survey. The survey consisted of 32 questions of which the first six regarded demography and the remaining were answered on a scale from one to seven. The mean, standard deviation, median and the number of responses were then documented. Several T-tests were done in order to examine if there was any correlation between the demography of the egg producers and how they answered questions 7 to 32.
The results of the study show that the conventional egg producers don´t have an opinion against organic egg production. A other conclusion are the regulations regarding organic egg production may be a contributing factor to why the conventional egg producers do not convert to organic. The conventional egg producers seem to believe that the workload would be greater and that there may be a risk of overproduction when converting to organic egg production. They also believe that politicians now have an ideological belief in organic products. According to the survey, 90% of the participants’ don´t have organic crops. This could be a contributing factor to the general reluctance towards converting to organic egg production. Several producers express that the disadvantageous position of their stables hinders them from converting to organic egg production. Furthermore there is a belief that the regulations concerning the pasturelands make it impossible for the producers to convert to organic egg production.
Because of the low response and issues with formulations, the conclusions in this study should be viewed cautiously. It is therefore the recommendation of this research group that a larger study is needed that replicates the factors we have identified and validates their operationalization.

Main title:Konventionella äggproducenters inställning till ekologisk äggproduktion
Subtitle:varför ställer de inte om till ekologisk äggproduktion?
Authors:Ahlsén, Andreas and Furuhammar, Joacim
Supervisor:Hunter, Erik and Ascard, Kristina
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:äggproduktion, ekologiskt, konventionell, produktion, undersökning, omställning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4993
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4993
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2015 13:58
Metadata Last Modified:01 Dec 2015 13:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics