Home About Browse Search
Svenska


Kalacun, Natasha, 2015. Bunkern : en approprierad yta i Gävle. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Staden har haft många utseenden genom tiden och planeringen av staden har präglats av olika typer av ideal. Ett av dessa ideal är funktionalismen. Enligt denna planideologi ska staden delas in i olika funktionsområden ämnade för en endaste funktion. Som ett resultat av detta ideal har det i staden bildats en mängd oavsiktliga överblivna ytor. De överblivna ytorna är oplanerade och har inte tilldelats någon specifik funktion. De existerar utanför gränserna för det organiserade sociala rummet och upplevs ofta som betydelselösa.
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om dessa överblivna ytor har värden som bidrar till social interaktion mellan människorna som brukar dem. Uppsatsen ger insikter om huruvida det finns ett socialt värde i att låta överblivna ytor vara oplanerade och approprieras av människor. Arbetet bygger på litteraturstudier och en fallstudie.
Överblivna ytor kan agera som frizoner för människor och aktiviteter som inte ges plats någon annanstans i staden, men också som mötesplatser. Dess värde ligger i det att de är oklara, diffusa och inte har tilldelats någon funktion. Detta möjliggör och underlättar appropriation vilket innebär att människor tar platsen i anspråk och gör den till sin egen genom sina handlingar. Därvid skapas en social plattform som tillåter och främjar social interaktion mellan brukarna av platsen.
Denna studie påvisar att överblivna ytor kan fungera som alternativa samlingszoner och sociala mötespunkter för brukarna av dessa ytor i dagens moderna uppdelade städer.

,

The city has had many different visual appearances over time and urban planning has been characterized by different ideals. One of those ideals is functionalism. According to this ideal the city should be divided into functional entities intended for one function exclusively. This ideal resulted in the development of unintentional leftover spaces in the city. Unintentional leftover spaces are unplanned and have not been assigned a certain function. They exist beyond the boundaries of the traditional social space and are often seen as meaningless.
The purpose of this essay is to find out whether these types of spaces have values that contribute to social interaction between the people who use them. This essay gives insight into whether there is social value in keeping leftover spaces unplanned and letting them be appropriated by people. The work in this essay is based on literature and a case study.
Leftover spaces can act as free zones for people and activities that otherwise are not given place anywhere else in the city but they can also act as meeting points. Leftover spaces are valuable in the way that they are vague, diffuse and have not been assigned a function. These values enable and facilitate appropriation which means that people take over the space and make it their own through their actions. Thereby a social platform is made that allows and encourages social interaction between the users of the space.
This study shows that leftover spaces can act as alternative assembly zones and social meeting points for its users in today’s divided modern cities.

Main title:Bunkern
Subtitle:en approprierad yta i Gävle
Authors:Kalacun, Natasha
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:appropriation, impediment, odefinierade ytor, stadens marginaler, överblivna ytor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4973
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4973
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2015 13:13
Metadata Last Modified:17 Nov 2015 13:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics