Home About Browse Search
Svenska


Baude, Marie, 2015. Djurbeteende, användning av drivningsutrustning och tidsåtgång före och efter förändringar av drivgången på ett storskaligt slakteri för nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
207kB

Abstract

Köttindustrin i Sverige idag är stor och svenskarnas konsumtion av kött tenderar inte att minska. Att sträva efter att minska djurlidandet i hela produktionskedjan och därmed också öka djurvälfärden är ett stort ansvar som kommer med produktionen. Detta gäller inte minst på våra slakterier vilket är det sista steget i köttdjurens liv.

Från slakteriets sida är man skyldig att verka för en god djurhantering och ha fasta välfungerande rutiner kring hantering av djuren då de anlänt till slakteriet. Slakteriet ska verka för en så stressfri miljö och hantering av djuren som möjligt. All personal ska ha för uppgiften relevant dokumenterad utbildning. Slakteriernas djurskyddsansvar regleras av den djurskyddslagstiftning som finns inom EU och Sverige.

Denna studie gjordes på ett svenskt storskaligt slakteri för nötkreatur och syftade till att undersöka om man genom mindre förändringar i djurmiljön i samråd med slakteriföretaget kan påverka hur lätt det går att driva djuren till skjutboxen och om stressen hos dem minskar. Stressnivåerna bedömdes hos slumpvis utvalda djur vid normal slakt under två veckors tid genom att registrera på förhand definierade djurbeteenden som man använt i tidigare studier. Observationerna gjordes på ett väldefinierat avsnitt av drivvägen och i skjutboxen. Dessutom registrerades användandet av plastpaddel och elpåfösare för pådrivning, samt tidsåtgången för drivningen den sista sträckan fram till skjutboxen. Under den första observationsveckan var förhållandena oförändrade, medan observationerna under den andra veckan utfördes efter djurmiljöförändringar.

Flera förändringar gjordes i djurmiljön. En ljuddämpande vägg sattes upp mellan skjutboxen och slaktlinjen. Detta motiverades av att skjutboxen var placerad så att djuren lämnade stallavdelningen och gick in i utrymmet där slaktlinjen började innan de bedövades vilket gjorde att ljudnivån var ungefär lika hög som i slakthallen. Ytterligare en bullervägg sattes upp mellan skjutboxen och stallavdelningen där det tidigare suttit ett draperi i tjock genomskinlig plast. Ventilationen kring skjutboxen förbättrades för att kunna hålla en mer jämn temperatur, eftersom det tidigare hade kunnat bli väldigt varmt i skjutboxen. En extra lysrörsarmatur placerades över skjutboxen för att lysa upp området. Den placerades tillräckligt högt för att inte blända djuren. Slutligen gjordes den bortre kortväggen i skjutboxen ljusare genom att man monterade en grönmålad skiva i trä på den.

Tidsåtgången för drivning minskade från 11,2 s/djur före ombyggnaden till 7,2 s/djur efter ombyggnaden (p<0,0001). Andelen djur som drevs med elpåfösare minskade samtidigt från 24,9 till 11,7% (p<0,0001), och andelen djur som drevs med plastpaddel minskade från 39,1 till 21,3% (p<0,0001). Däremot kunde ingen signifikant förändring i de stressrelaterade djurbeteendena ses. Studien visar att relativt små och enkelt genomförda ändringar i djurmiljön kan resultera i en mycket mer effektiv drivning av djuren fram till skjutboxen.

,

The meat industry in Sweden today is large and the consumption of meat among Swedes tends not to decrease. To strive to reduce animal suffering throughout the production chain and, therefore, increase animal welfare is a big responsibility that comes with the production. This applies not least in the slaughterhouses which is the final step in the life of an animal destined for meat production.

The slaughterhouse should promote good animal management and have solid best practices for the handling of animals when they arrive at the slaughterhouse. To ensure a stress-free environment and management of the animals all staff should have relevant and documented training for the task. The responsibility of slaughterhouses for animal welfare is regulated by legislation in the EU and Sweden.

This study was carried out at a Swedish large-scale slaughterhouse for cattle with the objective to investigate whether minor changes in the animal environment, in consultation with the slaughterhouse company, can affect how easily the animals can be driven to the stun box and if the stress of the animals decreases. Stress levels were assessed in randomly selected animals at normal slaughter during a two-week period by recording on beforehand defined animal behaviors that had been used in previous studies. The observations were made in a well-defined section of the driveway and in the stun box. In addition, the use of plastic paddles and electric prods to drive the animals was recorded, as well as the time required for the driving the last part before the stun box. During the first week of observation conditions were unchanged, while the observations during the second week were carried out after the animal environment had been changed.

The animal environment was changed in several ways. A noise-reducing wall was installed between the stunning box and the slaughter line. The stunning box was positioned so that animals left the lairage and driving area and entered the space where the slaughter line started before being stunned, which meant that the sound level before the changes was approximately as high as in the slaughter hall. Another noise-reducing wall was put up between the stun box and driving way where it had previously been a curtain of thick translucent plastic. Ventilation around the stunning box was improved to maintain a more even temperature; otherwise it could become very hot in the stun box. An additional fluorescent light fittings were placed over the stunning box to light up the area. It was placed high enough not to dazzle the animals. The far short wall of the stun box was equipped with a green-painted wooden board to lighten it up.

The driving time required fell from 11.2 s/animal before rebuilding to 7.2 s/animal after rebuilding (p<0.0001). The percentage of animals that were driven with an electric prod decreased from 24.9 to 11.7% (p<0.0001), and the percentage of animals that were driven with a plastic paddle dropped from 39.1 to 21.3% (p<0.0001). However, no significant changes in the stress-related behaviors of animals were seen. The study shows that relatively small and easily made changes to the animal environment may result in a much more efficient driving of the animals to the stun box.

Main title:Djurbeteende, användning av drivningsutrustning och tidsåtgång före och efter förändringar av drivgången på ett storskaligt slakteri för nötkreatur
Authors:Baude, Marie
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Berg, Lotta
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:73
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:nötkreatur, drivning, hantering, stress, miljö, slakt, skjutbox, cattle, driving, handling, environment, slaughter, abbatoir, stunning box
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4955
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4955
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:29 Oct 2015 14:32
Metadata Last Modified:29 Oct 2015 14:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics