Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jenny, 2015. Kotrafikens inverkan på kors födosöksbeteende och kapacitetutnyttjande av AMS. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
247kB

Abstract

Olika typer av kotrafik har tagits fram för att få kor i lösdriftsstallar med automatiska mjölk-ningssystem (AMS) att besöka mjölkroboten och foderbordet inom rimliga intervall. Att hålla mjölkkor på detta sätt är relativt nytt och kräver mycket teknisk utrustning för att fungera. Data-program kopplat till AMS och kotrafikens kontrollgrindar förser mjölkproducenten med inform-ation som ger möjlighet till utvärdering av mjölkrobotens kapacitetutnyttjande och kotrafikens funktion i form av olika nyckeltal. Studier som genomförts på kotrafik pekar på att styrd kotrafik effektiviserar användningen av mjölkroboten och minskar andelen hämtade kor, men har negativ inverkan på kors födosöksbeteende. Detta i form av minskat foderintag och förkortade ättider. Den fria kotrafiken gav motsatta resultat med positiv inverkan på födosöksbeteendet då foder-bordet alltid fanns tillgängligt men kapacitetutnyttjandet av AMS minskade och andelen hämtade kor ökade. Den delvis styrda kotrafiken kombinerade fördelarna med fri- och styrd kotrafik. Be-teendeforskning har visat att bredare ätplatser och frekventa utfodringar gav jämnare fodertill-gång för alla kor oavsett rang vilket påverkar flödet i kotrafiken positivt. För att främja kors na-turliga beteenden rekommenderas fri- eller delvis styrd kotrafik med fri tillgång på grovfoder och väl tilltagen plats vid foderbordet för varje ko.

,

Different types of cow traffic have been designed to motivate cows in loose housing stables with an automatic milking system (AMS) to voluntarily visit the milking unit and the feed bunk area within reasonable time intervals. Keeping dairy cattle this way is relativity new and requires technical equipment to function. Computer programs connected to the AMS and the cow traffic control gates provide the dairy farmer with information, which enables evaluation of the milking unit's capacity and the cow traffic function in the form of various indicators. Studies conducted on cow traffic indicate that the forced cow traffic improves the efficiency of the milking unit and reduces the number of cows fetched for milking, but have a negative impact on cows foraging behavior. This is shown as reduced feed intake and shortened feeding time. Free cow traffic gives opposite results, with a positive effect on feeding behavior when the feed bunk always was available. It gave a capacity reduction in the use of the AMS and an increased number of fetched cows. The semi forced cow traffic combined the benefits of both free- and forced cow traffic. Behavioral research has shown that more feed bunk space and frequent feed supplies gave more equal feed access for all cows regardless of rank, which positively affected the flow of the cow traffic. In order to encourage the natural behavior of cows free- or semi forced cow traffic with free access to roughage and ample feed bunk space for each cow is to prefer.

Main title:Kotrafikens inverkan på kors födosöksbeteende och kapacitetutnyttjande av AMS
Authors:Johansson, Jenny
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Patel, Mikaela
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:542
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:fri, styrd, delvis styrd, födosöksbeteende, motivation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4950
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4950
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2015 15:43
Metadata Last Modified:27 Oct 2015 15:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics