Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Erik and Persson, Kristoffer, 2015. Feed strategies in dairy production : economic implications of using by-products in the feed ration. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

An increased competition on the world market of dairy products and a price setting process highly influenced by the world market price have led to drop in profitability for the Swedish dairy farmers. This creates interest for cost saving opportunities in the dairy production among dairy farm managers. The single most expensive cost in dairy production is the feed cost. Hence, the subject of this thesis is the profitability of feed strategies in dairy production.
The study focuses on the determining factors of the competitiveness associated with farm feeding operations. This study employs income over feed cost, IOFC, as a valid evaluation tool for profitability of specific feed rations. Further, the study focuses on the possibility to cut feed costs via utilization of two by-products, HP-pulp and liquid stillage. Also, the study considers the significance of feed ration composition on feed strategy profitability.
The study aims to investigate financial effects originated from the employment of feed by-products. The impact on profitability is evaluated. Also, implications on resource allocation represent a core part of the thesis. A key feature of the study is the evaluation of implications for both production systems of the traditional dairy farm.
The theoretical perspective of the study bases in agricultural production economics. An adequate mathematical program is designed with basis in the work performed by Flaten (2001). It is complemented with research data and relationships from nutritional animal science to design the optimization model of the study.
This study employs a quantitative approach. The empirical work is based on existing data in the form of statistics. The statistics is utilized in the formation of the fictional case farms of the study. The objective of the study is to produce generalizable results that will serve as a guideline for farm managers in their cost saving efforts. The study employs an own developed mathematical model in the empirical work to give an example of an optimal behavior.
A key result is that the utilization of by-products has the opportunity to lower feed cost with 0,23 SEK per Kg ECM of produced milk. Which corresponds to an increased profit of 739 000 SEK per year in the case of a dairy farm with 300 cows and a production level of 10 000 Kg ECM on annual basis. Part of the saved cost originates from the production of feeds at farm level. A higher share of purchased is observed to lower operational cost of produced feeds since opportunity cost of grain production decreases. The phenomenon basis in re-allocation of farm resources from feed production to grain production.
The study recognizes that the competitiveness of employing feed by-products is dependent on the transportation distance from supplying plants. However, the study concludes that the utilization of by-products in the feed ration is likely to enhance profitability of feeding operations. Given a reasonable transportation distance, the employment of by-products has positive implications on both production systems of the dairy farm. Cost of the feed ration is reduced and grain production is expanded. However, a higher proportion of purchased feed leads to a more vulnerable situation for shifts in market conditions.

,

En ökad konkurrens på världsmarknaden för mejeriprodukter, samt ett svenskt mjölkpris som har hög korrelation med världsmarknadspriset har lett till svårigheter med lönsamheten för svenska mjölkgårdar. Detta skapar ett intresse för möjligheter att spara kostnader bland företagsledarna på mjölkgårdarna. Den dyraste utgiften i mjölkproduktion är kostnaden för foder. Således är studiens ämne kopplat till lönsamhet i foderstrategier för mjölkgårdar.
Studien fokuserar på att identifiera faktorer som påverkar det finansiella bidraget från specifika foderinsatser. Studien använder sig av utvärderingsverktyget mjölk minus foder för att på ett trovärdigt sätt utvärdera lönsamheten med en specifik foderstat. Mer specifikt försöker studien utvärdera möjligheten att spara foderkostnader genom möjligheten att utnyttja två biprodukter som foder, HP-massa och drank. Studien beaktar även foderstaters sammansättning av fodermedel och vilken betydelse det har för lönsamheten.
Studien syftar till att undersöka finansiella effekter av beslutet att använda sig av biprodukter i fodret. Vinstpåverkan av beslutet utvärderas. Påverkan på mjölkgårdens resursfördelning utvärderas också, vilket särskiljer denna studie från tidigare. Således är ett särdrag i denna studie att båda produktionsinriktningar på en traditionell mjölkgård undersöks samtidigt, i samspel med varandra.
Studiens teoretiska reflektion grundar sig i produktionsekonomi för lantbruk. En speciellt tillämpad matematisk modell är utvecklad med grund i det arbete som utfördes av Flaten (2001). Vilket i sin tur kompletteras med existerande data och samband från näringsvetenskap speciellt tillämpat för mjölkkor. Resultatet är en egenutvecklad optimeringsmodell som möjliggör studien.
Detta är en kvantitativ studie. Studiens empiriska undersökning grundar sig i existerande statistisk data. Dessa data används för att designa studiens fiktiva fallgårdar. Meningen med uppsatsen är att producera generaliserbara resultat som kan tjäna som riktlinjer för företagsledare i deras försök att spara in på foderkostnader. Studiens resultat ger exempel på rationellt beteende givet antagna förutsättningar.
Ett huvudsakligt resultat är att användning av biprodukter i foderstaten har potentialen att sänka foderkostnaden per producerad Kg ECM med 0,23 kronor. Vilket resulterar i en kostnadsbesparing med 739 000 kronor per år, givet en besättning på 300 kor och en medelavkastning på 10 000 Kg ECM. En del av kostnadsbesparingen grundar sig i en mer lönsam produktion av foder. Studien observerar att en högre andel inköpt foder leder till en lägre operationell kostnad för egenproducerat foder eftersom alternativkostnaden av spannmålsproduktion sjunker. Förklaringen är att gården allokerar mer resurser från foderproduktion till spannmålsproduktion.
Studiens resultat bekräftar att konkurrenskraften av biprodukter som fodermedel är beroende av transportavstånd från fabrik. Dock finner studien att nyttjandet av biprodukter sannolikt förstärker lönsamheten associerad med foderarbetet. En huvuddel av studiens slutsatser inkluderar konstaterandet att nyttjandet av biprodukter har potentialen att förstärka lönsamheten i båda produktionsorienteringarna. Kostnader för eget foder reduceras och spannmålsproduktionen ökas. Dock leder en ökad andel inköpt foder till en mer utsatt position för marknadsförändringar.

Main title:Feed strategies in dairy production
Subtitle:economic implications of using by-products in the feed ration
Authors:Johansson, Erik and Persson, Kristoffer
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:988
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:competitiveness, cow, dairy production, feed, feed strategy, IOFC, milk, optimization, profitability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4939
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:27 Oct 2015 09:24
Metadata Last Modified:27 Oct 2015 09:24

Repository Staff Only: item control page