Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Jonas, 2015. Kontroll av örtogräs i spannmål och praktisk testning av Dupont herbicid RXR 49. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
925kB

Abstract

Denna studie är baserad på två moment, en praktisk del i form av demosprutningar och
en litteraturstudie. Målet med studien har varit att få en fördjupad kunskap kring
resistensproblematiken i Sverige, vad för preparat som finns tillgängliga på marknaden
även hur dessa bekämpningsmedel fungerar vid kemisk kontroll av örtogräs och att testa
ny blandning av befintliga produkter i fält, som skall lanseras om några år av
växtskyddsföretaget Dupont.
Herbicidresistens är ett växande problem i världen och är ett mycket stort hot hos dagens
växtodlare. Resistens kan delas in i två delar, target site resistens och metabolisk
resistens. Vid för ensidig användning av preparat med samma verkningsmekanism ökar
risken för resistens. Detta ställer krav på lantbrukaren att god växtföljd tillämpas, att
odlingstekniker för att motverka ogräs används och att man växlar mellan olika preparat
med olika verkningsmekanismer. Resistens mot acetolaktat syntas-hämmande (ALS)
herbicider är ett växande problem och i dagens läge är det den vanligaste
herbicidresistensen.
RXR 49 är ett nytt preparat som ska lanseras om cirka två år och består utav redan kända
substanser men i en ny blandning. RXR 49 är en ALS-hämmande herbicid och i den
praktiska delen har RXR 49 och de vanligaste herbiciderna som förekommer vid
kontroll av örtogräs, testats i fält. Totalt fem led varav ett är obehandlat, per demogård
har upprättats. Preparaten testades i två fält med höstvete och tre fält med vårkorn.
Dessa fem demogårdar ligger i Skåne och lantbrukarna på respektive gård har själva
skött den kemiska behandlingen. Leden har behandlats under våren 2015 och var den
första kemiska behandlingen i fälten där dessa test har utförts på. Tjugoen dagar efter
behandling har täckningsgraden av ogräs och kulturgröda graderats med EPPO’s
(European plant protection organisation) standardiserade metod kring
effektivitetsbedömning av herbicider.
Resultaten av dessa bedömningar har sedan statistiskt anlyseras för att få fram om det
finns signifikanta skillnader i täckningsgrad av kulturgrödan, fältveronika och totala
mängden örtogräs på grund av de kemiska behandlingarna. En gradering har gjorts för
att se hur effektiviteten har varit på respektive preparat. Resultaten har sedan jämnförts
mot tidigare försöksdata och i mellan de olika demosprutningarna för av att avgöra vilka
preparat som har fungerat bäst.
Resultaten kunde påvisa vissa signifikanta skillnader kunde påvisas med Starane XL i
demosprutningen på norra Lindholmen. Där Starane XL fick en sämre effekt än leden
med RXR 49. RXR 49 tillsammans med Spitfire visade signifikanta fördelar i
effektivitet jämfört med en standard behandling med enbart Starane XL. Inga
signifikanta skillnader kunde påvisas i något utav leden i vårkornet.

,

This thesis is based on two different parts; the first part is the literature study and the
second part is a report regarding the field trial that was set up. The goal with this project
has been to learn more regarding herbicide resistance problems in Sweden, what kind of
herbicides there is on the Swedish market and how they work and to test a new mix of
already known products that will be launched in a couple of years from the pesticide company Dupont.
Herbicide resistance is a growing problem in the world and is a big threat towards
today’s crop farmers. Herbicide resistance can be decided into two different parts; target
site resistance and metabolic resistance. The usage of pesticides with the same mode of
action, will lead to an increased risk of herbicide resistance. To be able to counter this
good crop rotation, growing techniques needs to be implemented that reduces the
pressure from weeds and a rotation of different modes of action is also a very important
aspect. Herbicide resistance towards acetolactate synthase –inhibitors (ALS) is a big
threat and is the current most common herbicide resistance.
RXR 49 is a new herbicide that will be launched in about two years and contains of
already known substances but as a new mix. RXR 49 is an ALS-inhibitor and during the
field tests RXR 49 and three other herbicides has been tested to see how efficient they
are compared to each other. Totally four different plots and one untreated plot for each
farm have been established. These herbicides were tested in two trials with winter wheat
and in three trials with spring barley. These five farms are located in Skåne. The farmer
on each farm has been responsible for the spraying of the field trials. The plots were
treated during the spring of 2015 and this was the first treatment. Twenty-one days after
the treatment the coverage of weeds and barley/wheat has been graded. The method that
was used was EPPO’s (European plant protection organization) standardized method of
weed assessment.
The results of these assessments has been statistically analyzed to be able to see
significant differences when it comes to coverage of wheat/barley, Veronica arvensis
and the total coverage of broad leaved weeds. The total efficiency has also been
evaluated on each pesticide that was used. The results of these trials have also been
compared with Dupont’s earlier field tests to be able to determine which have had the
most efficient outcome.
The results showed that some significant differences were determined in RXR 49
compared with Starane XL. RXR 49 together with Spitfire showed significant
advantages about its efficiency when compared with Starane XL at the field trial at north
Lindholmen. No significant differences was noticeable in the spring barley at any of the trial sites.

Main title:Kontroll av örtogräs i spannmål och praktisk testning av Dupont herbicid RXR 49
Authors:Jonsson, Jonas
Supervisor:Nilsson, Anders and Magnusson, Göran
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:spannmål, vårkorn, höstvete, Dupont, nulägesanalys, resistens, örtogräs, demosprutning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4935
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4935
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2015 16:07
Metadata Last Modified:26 Oct 2015 16:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics