Home About Browse Search
Svenska


Skyggeson, Fredrik, 2015. Skörd av rödklöverfrö : hur mycket frö spills vid tröskningen?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
965kB

Abstract

Detta examensarbete berör problematiken gällande skörd av rödklöverfrö. Bakgrunden till arbetet är att det 2012 och 2013 gavs indikationer på att svenska rödklöverfröodlare spiller betydande delar av skörden i samband med skörd (25-180 kg/ha). Därför ansågs det viktigt att gå vidare och försöka fastställa hur mycket rödklöverfrö som spills under skördemomentet. Under våren 2014 beslutades det därför att nya försök skulle göras under kommande höst. Målet med arbetet har varit att mäta spillet på de fyra gårdar som är delaktiga i försöket och genom detta belysa hur mycket tröskhastigheten påverkar spillet.
Rödklöverfrö odlas i de södra delarna av Sverige. Den nordliga odlingsgränsen kan sägas gå söder om en linje mellan Uppsala och Karlstad. I Sverige odlas både diploid och tetraploid klöver av medelsen och sen sort. Eftersom fröskörden endast kan användas som utsäde är det av stor vikt att utsädet uppnår kvalitetskriterierna. De två saker som avgör om skörden blir godkänd eller inte är renheten gällande andra frön samt grobarheten på fröerna. Vid skörd är de tetraploida sorterna känsligare än de diploida. Detta tros bero på att det tetraploida fröet har en tusenkornvikt som är hela 50 % större.
Vid skörd finns det i huvudsak tre olika metoder att välja mellan. Klövern kan avdödas kemiskt och sedan skördas. Den kan strängläggas för att sedan skördas på fält och den kan direktskördas utan någon behandling. Anledningen till behandlingsmetoderna är att klövern består av mycket grönmassa, vilket ökar mängden spill då materialet blir mer svårtröskat och svårrensat.
Under hösten 2014 genomfördes försök på 4 gårdar i Skåne. Eftersom försöket skulle genomföras i både tetraploid- och diploidklöver valdes 2 gårdar som odlade vardera sorttyp. Målet var att konstatera om/hur mycket lantbrukarna spiller under skörd. De fick därför ställa in tröskorna själva. Under försöket valdes att utgå från fröodlarens egen körhastighet vilken var ca 2 km/h. För att sedan belysa hur spillet förändras med körhastigheten valdes att tröskorna skulle öka till 3 km/h respektive sänka sin hastighet till 1 km/h. För att kunna säkerställa trovärdigheten i försöken gjordes fyra upprepningar i varje led. För att vara säker på att fröet som spilldes nådde upp till kvalitetskriterierna grobarhets testades prover från alla leden.
Tröskorna som användes var två skakartröskor, en rotortröska samt en hybridrotortröska.
Inställningsmässigt skilde sig gårdarna en del från de inställningar som rekommenderas från Jordbruksverket för skörd av rödklöverfrö. Den största skillnaden var att rätt periferihastighet inte användes på uttröskningsenheten. Däremot användes rätt varvtal i varv/min enligt Jordbruksverkets råd.
Den metod med dukar som användes vid försöket för att samla upp spillet fungerade bra. Ingen förlust i kg/ha kunde bedömas med hjälp av dukarna i fält, men skillnader kunde lätt ses mellan de olika hastigheterna eftersom mängden frö varierade tydligt.
För att kunna räkna ekonomiskt på resultatet omräknades spillet från kg/ha till SEK/ha. Här användes de olika priser som finns för respektive sort. Alla klöverfälten skulle bladdödats kemiskt innan skörd men väderproblem gjorde att en gård fick direktskörda. De andra bladdödade som det var tänkt.
När försöken från de fyra gårdarna sammanställdes syntes att alla tröskorna hade ett ökat spill med ökad hastighet (1-3 km/h). Variationen var dock stor mellan tröskorna. Den som ökade mest i spill hade en ökning på 83 kg/ha medan den som ökade minst hade en ökning på 20 kg/ha. Detta ska ses i jämförelse till att normalskörden 2014 i konventionella odlingar av rödklöverfrö ligger på 210-340 kg/ha beroende av sort.
Skillnaden var även stor mellan tröskorna i fröodlarnas egen valda körhastighet. Den odlare som spillde minst på sin egen inställning och körhastighet spillde 24 kg/ha. Den som spillde mest på sin egen inställning av de gårdar som hade bladdödat sin gröda spillde 79 kg/ha. Spillet i procent av skörden varierade stort mellan gårdarna där den lägsta låg på endast 7 %, medan den högsta låg på 25 %. Gemensamt för gårdarna var att allt spill uppnådde certifieringskravet på 80 % grobara frön, bortsett från ett led på gård 2 och 3. Anledningen till detta var att gårdarna överlag hade svårt att nå upp till kravet om grobarheten.
En yttre faktor som innebar problem var vädret. På en av gårdarna kunde inte bladdödningen genomföras och lantbrukaren var tvungen att skörda utan bladdödning. Dessutom kunde inte allt spill heller samlas upp på denna gård eftersom hacken spred materialet för brett efter tröskan. Något som här kunde konstateras var att det vid direktskörd måste vara mycket bra skördeförhållanden för att inte skörden ska påverkas negativt. På de andra gårdarna syntes förluster i spill trots att det var perfekta skördeförhållanden. Detta tyder på att de stora spillmängder som uppmättes under 2012 och 2013 kan stämma, då det rådde sämre förutsättningar för skörd.
Slutsatserna i arbetet blev följande:
• På gårdarna uppmättes ett spill motsvarande 24-99 kg/ha vid 2 km/h vilket motsvarar ett spill på 7-25 %.
• Spillet ökade på alla testgårdarna när hastigheten ökades, men med stora skillnader mellan tröskorna.
• Det spill som fanns på dukarna uppfyllde kvalitetskraven gällande grobarhet efter provrensningen.
• Fröodlare behöver överlag bli bättre på att kolla spill.
• Spillet var stort på gård 4 som direktskördade, vilket också förväntades efter rådande förutsättningar. Således är direktskörd inte ett första alternativ vid skörd.
• Metoden med spilldukarna som användes vid försöket fungerade bra, enda nackdelen är att det behövs en förare och en som kollar spill.
• Vid inställning av tröskan är det viktigt att justera tröskcylinderns varvtal så att rätt periferihastighet erhålls.

,

This paper concerns the problems with harvest of red clover seed. Previous researches have indicated that Swedish farmers have big losses (25-180 kg/ha) when harvesting. Therefore, it was considered important to quantify the lossed seeds throughout the harvest. The object of this work has been to measure the losses from straw-walkers/rotors and cleaning unit on four farms. Even the influences of speed were studied.
Red clover seed is grown in the southern parts of Sweden. The northern limit of cultivation can be said is going south of a line between Uppsala and Karlstad. In Sweden it’s cultivated both diploid and tetraploid type of clover of medium-late and late varieties. The yield can only be used as seed, thus it is highly important that the seed reaches the quality criteria. The two aspects that determine whether the crop will be approved for seed or not, is the amount of seeds from other plants and the germination-% of the seeds. At harvest, the tetraploid varieties are more sensitive than the diploid varieties considering damage of the seed. The assumed reason to this is that the tetraploid clover seed is approximately 50% bigger than the diploid clover seed.
Three different methods can be used when harvesting clover seed. The clover can be killed chemically and then harvested. The second alternative is to windrow it and then be harvested. It can also be harvested without any treatment. The reason for chemically treatment is to desiccate the plant which will decrease losses at harvest.
In autumn 2014 the test were conducted on four farms. Two farms that grew each variety (diploid and tetraploid) were contacted. The aim was to determine if/how big the farmer’s losses were during harvest. The farmers set the harvester settings on their combines by themselves. All farmer was driving at a speed close to 2 km/h. To be able to illustrate how the harvest speed affected the losses, the speed were increased to 3 km/h and decreased to 1 km/h. In order to ensure the credibility four samples were taken at each speed. The collected seeds germination were tested to be sure that the losses reached up to the quality criteria.
The combines used were two with straw walkers (New Holland TX32 & Claas Lexion 510), one with twin rotor (New Holland CR 9080) and one hybrid rotor (Claas Lexion 750). The settings that the farmers had choosen differed from the settings recommended by the board of agriculture for the harvest of red clover seed. All farmers used the recommended cylinder speed (rpm) but this did not resulted in the correct peripheral speed. The farmers were not used to correct rpm to get the right peripheral speed for the cylinder.
The method used in the test worked well but required two persons. One driving and one handling the canvases collecting the shaft and losses. No loss in kg/ha could be assessed using the method, but differences could easily be seen between different speeds since the amount of seeds varied much.
The economical value of the losses were calculated. The price (autumn 2014) for each variety was used in the calculation. All the clover fields were chemically leaf killed before harvest, except from one. It was weather problems that led to that one farm needed to harvest without treatment. The other field was chemically treated as intended.
The results from the four farms shows that all aof them had increasing losses with an increased speed. The variation was great between the combines. The highest increase of losses from 1 km/h to 3 km/h was 83 kg/ha while the farm with the lowest losses had an increase of 20 kg/ha.
The difference was also great between losses from the combines at their chosen speed (2 km/h). The harvesters who had the smallest losses had 24 kg/ha (7 %), and the harvester that had the highest losses had 79 kg/ha (21 %). These numbers is from the three farms used chemicaly treatment.
All samples from losses at the studied farms reached the certification requirement of 80 % viable seeds, apart from a one sample of the farm 2 and 3. The reason for this was that this farms had difficulties to reach the criteria for certification.
The weather is an external factor that caused problems at harvest for one farm which could not use any previously treatment before harvest and hade to harvest the untreated crop. This resultet in the highest losses of all studied farms. Furthermore, the losses could not be completely collected on this farm because the chopper spread the material too wide after the combine. The findings regarding harvest without any previous treatment reveal that the conditions during harvest strongly affect the yield. But even at perfect conditions for harvesting great losses were registered. This supports that the large losses measured in 2012 and 2013 can be true at bad harvest conditions.
The conclusions of this study are as follows:
• On the farms measured losses were 24-99 kg/ha at 2 km/h, (7-25 % of harvest).
• The losses increased in all tests when speed were increased, but with big differences between the farms.
• The losses that were on the canvases met the quality standards applicable germination.
• The farmer needs to be better of check their losses during harvest.
• The loss was high at farm 4 there directly harvested were used, which also was expected to prevailing conditions. Thus, the direct harvesting is not the first option at harvest.
• The method used in the experiment worked out well, but two persons are needed to be able to measure the losses.
• The speed of cylinder in “rpm” should be adjusted so that the correct peripheral speed is obtained.

Main title:Skörd av rödklöverfrö
Subtitle:hur mycket frö spills vid tröskningen?
Authors:Skyggeson, Fredrik
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Larsson, Gunilla and Dahlqvist, Tore
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:rödklöverfrö, förodling, vallfrö, vallfröskörd, gräsfrö, gräsfröskörd, red clover
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4920
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4920
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Agricultural engineering
Language:Swedish
Deposited On:21 Oct 2015 12:04
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 12:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics