Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Åsa, 2015. Nattbete med frivillig kotrafik mellan stall och bete i besättningar med omgångsmjölkning - effect av tillskottsensilage på kotrafik. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med studien var att undersöka effekten av olika mängder tillskottsensilage på kotrafiken mellan stall och bete samt hur andelen spenderad tid ute på betet förändrades. Även effekten av mängden tillskottsensilage på den tid som korna spenderade på att beta studerades. Korna omgångsmjölkades två gånger per dag i ett automatiskt mjölkningssystem med karusell (AMR™), där korna kunde röra sig fritt mellan stall och bete nattetid. Under dagtid vistades korna inne i stallet. Försöket pågick under totalt 10 veckor mellan 9:e juni och 18:e augusti 2014. Försöksperioden delades upp i fem anpassningsveckor och fem försöksveckor. Under två veckor erbjöds korna enbart bete (BB) under natten och under tre veckor hade korna tillgång till både ensilage och bete (EB) nattetid. Under försöksveckorna registrerades antalet inpasseringar mellan stall och bete och längden mellan dessa inpasseringar. Även mängden konsumerat ensilage uppskattades och mjölkmängden registrerades. Under varje försöksvecka utrustades 12 kor med HOBO® loggrar där andelen betestid estimerades genom att kons huvudposition registrerades.
Resultaten analyserades i Statistical Analysis Systems (SAS, version 9.3) med en mixed repeated measurement model, där enbart registreringar från de 83 kor som deltog under alla försöksveckor användes. Resultaten visade att korna vid EB återvände till stallet tidigare på kvällen och både förstakalvare och äldre kor besökte betet signifikant fler gånger (p<0,0001) vid BB. Dock sågs en signifikant skillnad (p<0,0001) mellan 1:a kalvare och äldre kor gällande antalet betesbesök vid både BB och EB, där förstakalvarna besökte betet fler gånger. Andel spenderad tid på betet påverkades signifikant (p<0,0001) beroende på behandling, där korna i genomsnitt sågs spendera 8,5 timmar på betet vid BB jämfört med i genomsnitt 5 timmar och 18 minuter vid EB. Gällande betestiden sågs korna beta signifikant längre tid (p<0,0001) vid BB. I genomsnitt betade korna 3 timmar och 51 minuter när tillskottsensilage inte fanns tillgängligt (BB) jämfört med 2 timmar och 11 minuter vid EB. Även en säsongseffekt kunde påvisas för betestiden, där korna sågs beta kortare tid när betessäsongen fortskred. Mjölkavkastningen påverkades inte signifikant av behandling, enbart en tendens till skillnad i mjölkavkastning kunde ses, där korna i genomsnitt mjölkade 0,2 kg mindre per vecka vid BB. Resultaten visade tydligt att kornas motivation för att befinna sig på betet minskade när tillskottsensilage utfodrades. Även betestiden minskade drastiskt, vilket indikerar att korna föredrog att konsumera ensilage istället för bete. För att uppnå ett optimalt nyttjande av deltidsbete är det viktigt att inte tillhandahålla tillskottsensilage under de timmar på dygnet då korna har tillgång till bete.

,

The aim of this study was to investigate the effects of different amounts of supplementary silage on pasture time, grazing time, milk yield and silage consumption. The cows were milked twice daily in an automatic milking rotary system (AMR™) and could move freely between the stable and pasture during night. During daytime the cows were kept inside the stable. The trial was conducted between June 9th and August 18th 2014 and consisted of 10 weeks in total. The period were divided into five adaption weeks and five measurement weeks, where the cows were either offered only pasture (BB) or both silage and pasture (EB). The treatment BB was repeated twice during the 10 weeks and EB were repeated three times. During measurement weeks the number of passes between stable and pasture were registered and also the time between each passing. Milk yield were registered and the amount of silage residues were estimated. Grazing time for each measurement week were estimated using HOBO® loggers fitted on 12 cows. The HOBO® loggers estimated the grazing time from the cows head position.
Results were analysed in Statistical Analysis Systems (SAS, version 9.3) using a mixed repeated measurement model and only registrations from 83 cows present during all weeks were used. Results showed that the cows returned home from pasture earlier in the evening on treatment EB and both primi–and multiparous cows visited the pasture significantly (p<0,0001) more times on BB. However a significantly (p<0,0001) difference could be seen between primi– and multiparous cows regarding the number of pasture visits, where primiparous cows visited the pasture more frequently than multiparous cows, on both treatment BB and EB. The time spent on pasture were significantly (p<0,0001) affected by both treatments. The cows spent on average 8,5 hours on pasture on BB compared to on average 5 hours and 18 minutes on EB. Grazing time were also affected and the cows grazed significantly (p<0,0001) longer time on BB. On average the cows were grazing for 3 hours and 51 minutes when silage was not available indoors (BB) compared to EB where the cows were grazing in average 2 hours and 11 minutes. Milk yield was not significantly affected by treatment, but there was a tendency to lower milk yield on BB. The results clearly showed that the cows’ motivation to spend time on pasture decreased when supplementary silage was offered in the barn. Also grazing time was reduced significantly, indicating that cows preferred to consume silage instead of pasture. In order to achieve an optimal usage of part–time grazing it seems important not to offer supplementary silage indoors, during the hours the cows have access to pasture.

Main title:Nattbete med frivillig kotrafik mellan stall och bete i besättningar med omgångsmjölkning - effect av tillskottsensilage på kotrafik
Authors:Andersson, Åsa
Supervisor:Spörndly, Eva
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:541
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, kotrafik, nattbete, beteende, omgångsmjölkning, tillskottsfoder, ensilage, grovfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4904
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4904
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2015 14:02
Metadata Last Modified:08 Oct 2015 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics