Home About Browse Search
Svenska


Sundquist, Caroline, 2015. Undervisning om djur till barn och dess positiva effekter. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
329kB

Abstract

Vid närvaro av djur i hemmiljö får barn en ökad självkänsla och en ökad empatisk förmåga. Djur i skolmiljö kan bidra till en högre toleransförmåga och en ökad känslomässig utveckling hos eleverna. Men inte bara interaktionen mellan barn och djur har dessa positiva effekter utan även undervisning om djur till barn har visat sig ha många fördelar. Detta arbete vill belysa vikten av undervisning om djur till barn. Studier har nämligen visat att utbildning och kunskap bidrar till att barn får ändrat synsätt och attityd mot djur. Undervisningen har även visat sig bidra till en ökad empatisk förmåga och ökad kunskap om djurs värde. Den ökade empatin mot djur har i sin tur visats generaliseras mot människor.

REDE är ett värdegrundsmaterial om djur till barn upp till årskurs 6. REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik. Målet med undervisningen av materialet i klassrummet är att utveckla barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt för djur. Tidigare studier om materialet har visat att det ökade barnens empatiska förmåga genom att de kunde leva sig in i djurs behov mer.

Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns skillnader i attityd och kunskap kring djur hos skolklasser som använt sig av REDE respektive inte använt sig av REDE. Jag vill också undersöka om lärarna till dessa klasser anser att det finns tillräckligt med material för undervisning om djur eller om mer material behövs. Syftet var även att ta reda på mer om vilka positiva effekter undervisning om djur till barn som finns samt visa på vikten av mer djurrelaterad undervisning till barn. Det långsiktiga målet är att kunna öka djurens välfärd och välmående genom att de hanteras och behandlas bättre av människor som undervisats om djurens behov i skolan.

En enkätstudie utfördes där lärare från förskolan till årskurs 3 var målgruppen. Enkäten fick 159 svar. Svaren delades upp i två grupper, dessa var ”lärare som använt REDE” och ”lärare som inte använt REDE”. Resultatet visade att 83 % av lärarna som använt REDE anser att det ger en positiv skillnad på barnen. Lärare som använt materialet ansåg att barnens attityd och kunskap om djur var högre jämfört med de lärare som inte använt materialet. I enkäten ställdes sju påståenden, där visade det sig att barn som använt REDE ansågs ha högre andel rätta svar än de som inte använt materialet. I klasser som använt materialet visade det sig att de oftare diskuterade kring djurs värde. I båda grupperna anser lärarna att mer material för undervisning om djur till barn behövs.

Med dessa resultat visar det sig att genom undervisning om djur till barn skulle vi kunna uppnå stora skillnader i hur barn tycker och tänker om djurs behov, beteende och värde. Detta skulle därmed medföra att vi på lång sikt skulle kunna bidra till en ökad djurvälfärd och ett bättre välmående för djuren. Det behövs dock mer vetenskapligt granskad forskning för att kunna dra mer säkra slutsatser kring vad undervisning om djur ger till barn på längre sikt.

,

The aim of this BSc thesis was to investigate whether there are differences in attitude and knowledge about animals in school classes that have been working with the REDE material compared to those that have not. The aim is also to find out more about the positive effects of education to children about animals and show the importance of more animal-related education. The long term goal is to increase the welfare and well-being for animals through that they are handled and treated more respectfully.

Previous research has shown many positive effects on children who spend time with animals. In the presence of animals children get an increased self-esteem and capacity for empathy. Not only the interactions between children and animals have these positive effects but also knowledge about animals has been shown to have many benefits. Previous studies have shown that education and knowledge contributes to a changed attitude towards animals. Education has also been shown to contribute to increased empathy and knowledge of animal’s value.

REDE is a material about animals for children up to 6th grade. REDE stands for Respect, Empathy, Animals and Ethics. The goal of the material is to develop children's empathy and respectful approach to animals. Previous studies of the material have shown that it can increase children's empathic abilities and by that they learn how to empathize with animal needs.

A questionnaire study (digital) was conducted in which teachers from pre school to 3rd grade were the target group. The survey was shared on facebook and by email to members of REDE and to 40 randomized municipalitys in Sweden. The survey received 159 responses in 16 days, which were divided into two groups. These were "teachers who used REDE" (n=29) and "teachers who did not use REDE" (n=130). The results showed that 83% of teachers who used the material believe that it provides a positive difference to the children. Teachers who used the material also considered that children's attitudes and knowledge of animals was higher compared to those teachers who have not used the material. The questionnaire had seven statements, which showed that children who have been working with the material were considered to have a higher percentage of correct answers compared to those children who had not used the material. It was found that classes that used the material more often discussed animal’s values. Teachers in both groups (69 %) considered that more material for teaching about animals is needed.

With these results it appears that by education with the REDE material to children we can achieve differences in how children think about animal’s needs, behaviour and value. The review shows many positive effects with education about animals to children. This therefore means that we in the long term can contribute to increased animal welfare and a better well-being of animals. However, we need more peer-reviewed research to draw more reliable conclusions about what education about animals give in the longer term, for both animals and children.

Main title:Undervisning om djur till barn och dess positiva effekter
Authors:Sundquist, Caroline
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Lindqvist, Christina
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:629
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:undervisning, barn, djur, positiva effekter, kunskap, attityd, rede
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4893
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4893
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2015 13:38
Metadata Last Modified:06 Oct 2015 13:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics