Home About Browse Search
Svenska


Ekholm, Kajsa, 2015. Fetma hos katt : effektiv bantning och bibehållen vikt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Övervikt och fetma är ett vanligt förekommande och globalt växande hälsoproblem hos katter. Studier har visat att fetma hos katt kan ge upphov till följdsjukdomar vilka kan få allvarliga konsekvenser. En litteraturstudie utfördes för att ta reda på fakta om övervikt och dess hälsorelaterade risker hos katt, vad som kännetecknar ett lyckat genomfört viktminskningsprogram samt vilken roll djursjukskötaren har i detta. Områden som behandlas i arbetet är bakomliggande orsaker till övervikt och fetma, när en katt räknas som överviktig, vilka förutsättningar som krävs för en lyckad bantning och för att katten ska bibehålla sin nya idealvikt.
Litteraturgenomgången visar att prevalensen för övervikt kan vara upp till 63 procent i en kattpopulation och de största bakomliggande orsakerna till uppkomst av fetma är kastrering, att katten uppnått medelålder eller att det är en hankatt. Detta visar även på vikten av att an-passa utfodringen efter individ. För att kunna göra detta är det viktigt att djursjukskötare har kunskap om nutritionsbehov för katter vid olika livsstadier och tillstånd samt kan förmedla detta på ett bra sätt till djurägare. Den kliniskt mest praktiska och användbara metoden för att bedöma hullet på en katt är en hullbedömningsskala i kombination med registrering av kroppsvikt. För att få en rättvisare bild av fördelningen av fett- och muskelmassa bör dessa kombineras med en muskelbedömningsskala.
Ett viktminskningsprogram bör föregås av initial bedömning och innehålla ideal kroppsvikt, dagligt kaloriintag, foderval, tillåtet godis, utfodringsstrategi, aktivitetsplan samt planerad uppföljning. Gällande diet påstås olika näringsämnen gynna viktminskning på olika sätt, detta med varierande vetenskaplig grund. Viktigast är dock att viktminskningen sker på ett så häl-sosamt sätt som möjligt och utan brist på för katten essentiella näringsämnen. Att öka den fysiska aktiviteten för en katt ter sig som en utmaning för många. Med relativt enkla medel som till exempel att placera ut klätterträd, kartonger, tunnlar och leksaker eller låta katten jobba för maten kan dock stimuleringen till fysisk aktivitet ökas.
Viktminskningsprogrammet ska vara individualiserat, praktiskt och genomförbart relaterat till ägarens förmågor och livsstil. Oavsett hur bra viktminskningsprogrammet är kommer viktminskningen inte lyckas om det inte efterföljs. För att få så bra följsamhet som möjligt är det viktigt att förbereda djurägarna på de förändringar som kommer att krävas samt ge dem rim-liga förväntningar gällande tidsramen. Det är också viktigt att anpassa viktminskningsprogrammet i den mån det går efter djurägarens och kattens önskemål och preferenser. Dessutom bör djurägaren informeras om att livslång övervakning av kattens kaloriintag ofta krävs och att det handlar om en livsstilsförändring för såväl katten som djurägaren.

,

Excess weight and obesity is a common and globally growing health problem in cats. Studies have shown that obesity in cats can cause secondary diseases which can have serious conse-quences. A literature review was conducted to discover the facts about obesity and its health-related risks in cats, what characterizes a successful implemented weight loss program and the veterinary nurse’s role in this. Areas covered in this work are the underlying causes of over-weight and obesity, when a cat counts as overweight, the conditions necessary for successful dieting and for the cat to maintain its new ideal weight.
The literature review shows that the prevalence of obesity can be up to 63 percent in a cat population and the major underlying causes of the incidence of obesity is castration, that the cat has reached middle age or being of male gender. This also demonstrates the importance of individualized feeding. In order to do this it is important that veterinary nurses have knowledge of the nutritional requirements of cats at different life stages and conditions, and can convey this in a good way to pet owners. The most practical and useful method clinically to evaluate a cats body condition is body condition scoring in combination with registration of body weight. To get an accurate picture of the distribution of fat and muscle mass, these should be combined with a muscle scoring system.
A weight loss program should be preceded by an initial assessment and contain ideal body weight, daily calorie intake, food selection, treat allowance, feeding management, activity plans as well as scheduled follow-ups. When it comes to diet different nutrients is said to promote weight loss in different ways, this with varying scientific basis. The most important thing is that weight reduction is achieved in the healthiest way possible and without lack of essential nutrients for the cat. Increasing a cat’s physical activity appears to be a challenge for many. The stimulation for physical activity can be increased by relatively simple means such as providing the cat with a climbing tree, boxes, tunnels and toys, or to let the cat work for food.
Weight loss programs should be individualized, practical and feasible given the owner's abili-ties and lifestyles. No matter how good a weight loss program is, weight loss will not succeed if the program is not followed. In order to obtain as good compliance as possible, it is im-portant to prepare the pet owners of the changes that will be required and to give them rea-sonable expectations regarding the time frame. It is also important to adapt the weight loss program, as much as possible, to the wishes and preferences of the owner and the cat. In addition, the pet owner should be informed that lifelong monitoring of the cat's caloric intake often is required and that it will be a lifestyle change for both the cat and the pet owner.

Main title:Fetma hos katt
Subtitle:effektiv bantning och bibehållen vikt
Authors:Ekholm, Kajsa
Supervisor:Palmgren Karlsson, Carina
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:22
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:viktminskningsprogram, övervikt, fetma, katt, hullbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4888
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4888
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2015 14:28
Metadata Last Modified:02 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics